Blog

Gungande pattar escort homo köping

Jan 17, 2018 / By : / Category : Gay massage

Men vet du väl, att jag redan i morgon skall resa till kriget i Polen? Skall han fara i krig, han som är så ung, bara sjutton år? Skall han slå ihjäl människor och kanske själf bli ihjälslagen? Fy, det är gudlöst, det är afskyvärdt. Och härvid upp- hörde Greta att ro, och båten saktade farten. Lewenhaupt tågar mot ryssen till Viborg, och det var i början sagdt att jag skulle med. Men så skref min far från Polen, att jag skulle dit ut; du vet att han följer som öfverste i kungens stab.

I öfvermorgon går ett fartyg från Abo till Riga, och nu är jag här för att säga farväl åt dig och åt mitt barndomshem. Men du förskjuter mig, du hatar mig En så hög herre Du känner inte du vår släkt. Ja det är sant, min far har stigit mycket högt genom drottning Kristinas gunst och' genom sina bedrifter och rikedomar från tyska kriget och genom min mor!

Det är sant att han är stolt, mycket stolt, och det är väl möjligt att jag är stolt som han. Men när jag ser på dig, när jag minns huru vi lekt som barn och huru högt vi älskat hvarandra, och huru jag midt under hofvets prakt behållit dig i mitt hjärta som ' min första och enda och eviga hjärtanskär, ser du Greta, då glömmer jag att du är blott vår förvaltares dotter och att jag är Bernhard, grefve af Bertelsköld; jag tänker icke mera uppå att jag en dag skall ärfva tre hela socknar i Finland som grefskap och tre städer i Liffland och titeln af tysk riks- furste efter min mor — hvad bryr jag mig om allt det där, om du inte håller af mig som förr och kallar mig din egen Bernhard som förr, och lofvar att som förr vara min egen lilla flicka och älska mig så länge du lefver?

Säg, är det sant att du glömt mig under tiden jag varit borta? Ynglingen sade dessa ord med så svärmiska mörka ögon, hans sydländska arf, och han var i detta ögon- blick så hänförande vacker, att den stackars Greta, i stället för svar, begynte att åter ro af alla krafter och det med den framgång, att båten i nästa ögon- blick stötte häftigt mot land och tog in vatten i bakstammen.

Nu skyndade flickan att räcka sin riddare handen och skrattande anmärka, att kappan var alldeles våt. Ynglingen kvarhöll henne ej, men utstötte båten från stranden, medan han själf ännu stod kvar däri. Hvad är det värdt att jag följer dig, om du ej mera älskar mig! Och därvid vickade han, med eller utan afsikt, så att båten tog in än mera vatten och knappt mera hölls uppe på vattenytan. Bernhard, du är den elakaste gosse jag vet, och ändå Nu sköt den unge grefven båten hastigt mot land, och i samma ögonblick kantrade den.

Flickan på stranden uppgaf ett rop, men faran var så godt som ingen, vattnet var här ej mycket öfver en aln djupt, ynglingen sprang med några steg i land och föll Greta om halsen. Bådas tårar runno så strida, som endast ungdom och kärlek kunna gråta vid sjutton år. Tårar som torka, innan sammetet på kappan blir torrt! Kärlek som förgår, innan dessa späda löf förvissna! Ungdom som förgäter sin långa framtid för hjärtats klappande slag i ruset af ett ögonblick!

De båda unga skildes häpna och förlägna, i det de bemödade sig att dölja sina tårar. Bakom dem stod en gammal kvinna af sällsamt utseende; ett urblekt svart huckle betäckte det gråa håret och en del af det vissnade ansiktet; en lika urblekt svart tröja slöt sig nära till en kjol af samma färg och t j enade att än mera förhöja ansiktets ovanliga blekhet och de skrynkliga händernas ovanliga hvithet.

Oaktadt dräktens armod, såg man i den hvarken hål eller trasor ; en viss prydlig- het, en omisskännelig renlighet och ordning läto ana, att den gamla, i all sin fattigdom, bevarade minnet af bättre dagar. Svarta Jane, som hon allmänt kallades för den oföränderliga färgen af hennes dräkt, var icke annat än en fattig änka efter en af skedad soldat, som för flera år sedan hitflyttat och af den rike grefven på Majniemi erhållit den lilla holmen med dess koja till torpställe.

Men den allmänna och stora vidskepelsen underlät icke att för dessa små konster betrakta den gamla med hemska ögon, särdeles som hon var tyska till börden och, efter hvad mången trodde, katolik till religionen. Man hviskade, att hennes man soldaten under trettiåra kriget varit med om blodiga värf, att han nedgräft en skatt, förvärfvad vid grymma plundringar, att Jane visste däraf och af samvetskval tillbragte sin ålderdom med stränga botöfningar.

Men allt detta var rykten, dem ingen med visshet kände; man visste blott, att numera endast ett lefvande väsende ägde den gamlas vänskap och förtroende, och det var förvaltarens vackra Greta, som alltifrån barndomen varit den gamlas guldöga och den enda som oftare fick in- träda i hennes ensliga koja. Hvad man icke visste, var att den unge grefven, genom sin barndomskärlek till Greta, blifvit delaktig i någon liten vänskap från Janes sida och ofta i hemlighet plägat besöka kojan i Gretas sällskap.

Och därvid tog hon den gamla om lifvet och svängde henne själfsvåldigt ett slag omkring. Jag menar din far vore icke god, om han visste det här, tillade hon med en blick på Greta. Lilla grefven är ju våt som en fisk. Jag tror till och med att han ej är torr bakom öronen. Man gick nu till stugan, som stod på en kulle omgifven af täta löfträd.

Dess inre var torftigt, liksom dess yttre: Midtemot dem hängde ett dåligt nurnbergerträsnitt, föreställande jungfru Maria med Kristusbarnet. Jane framsatte åt sina gäster en undfägnad helt och hållet hemgjord.

Det var tranbär i enbärssirap och vid dess sida ett stenkrus med björklake. Därpå gick hon ut, som hon sade, för att hämta bränsle till spiseln. Ar du säker uppå att hon icke förråder oss för din eller min far? Det vore detsamma som att resa mellan oss en mur af koppar och sten.

Hon håller af oss; å jag vet nog hvad ingen annan vet. Man anser henne för en trollpacka, och likväl så är hon blott en människa som lidit mycket och sett mycket och som därför ser in i framtiden mer än andra. Far är mycket ond på henne ; jag vågar aldrig komma hit annars än när han är borta. Han vore i stånd att låta bränna henne som häxa, om han visste att vi träffas här.

Min far var son till en bondedotter, och likväl fick han en furstinna till hustru. Hvarför skulle skillnaden emellan dig och mig vant större, än mellan honom och henne? Är du icke den allraskönaste ros och.

Greta log, men på ett så eget vis, att två genom- skinliga tårar glimmade i ögonvinklarna. Aldrig har han talat så där förr, Bernhard. Det är förunderligt ; har han lärt sig sådant i Stockholm? Jag skall säga honom något. Tänk på mig som en syster; aldrig är det annat värdt, och jag skall tänka på honom såsom fågelen om vintern tänker på den sommar som var. Jane skall spå åt oss. Han blixtrar i solskenet, som vore han smidd af stjärnglans och våg- skimmer.

När drottning Kristina reste till främmande o land, gaf hon åt alla sina pager en gåfva. At mig gaf hon den ring du här ser, och den är värd minst tusen daler. Nu slå vi vad. Spår Jane att jag nånsin skall hålla af någon annan än dig, så är ringen din. Men spår hon, som jag vet att hon spår, då ger du mig. Tror han jag vågade taga mot diamanter och drottningagåfvor?

Lofva då hellre den kopparring, som jag sett hans fader ständigt bära; den vore just lagom för mig. Min far sätter stort värde på kopparringen, och ingen kan säga hvarför. Bernhard, sade han en dag till mig, jag skall förr eller senare dö en hastig död, som din mor. Då bör du framför allt bevara denna ring mycket väl ; hela din lycka beror däruppå.

Mera fick jag ej veta, men ja. När jag engång får kopparringen, skall jag gifva honom åt dig, nämligen om jag förlorar vadet. Här har du min hand därpå. Men då får du ej heller neka mig blåklinten.

Nu kom Jane med bränsle, och snart flammade en lustig sommarbrasa i spiseln. Den gamla tog grefvens sammetskappa och hängde den att torka. Därpå placerade hon hans stol framför spiseln och trugade honom att sitta. Ar det skick och seder att spatsera vintervägen öfver sjön och komma som en abborre på det torra. Jo det syns, han är van vid själfsvåld; men här krusas inte för den fina junkern. Spå litet åt Greta och mig. Nej hör på, var så god och låt bli med den saken.

Det är människan till intet gagn, bara till synd och skada, att se in i framtiden. At flickorna spår o jag fästmän, och så ge de mig ett par strumpor. At gummorna spår jag långt lin, åt gubbarne god äring, och så ge de mig några kakor bröd eller en kanna mjölk. Spår ni icke, går jag genast bort, och ni ser mig aldrig mer. Räck hit handen, och sen får han skylla sig själf! Grefve Bernhard framräckte sin hand, som, oaktadt dess finhet, var icke så litet brynt af solen.

Den gamla betraktade den uppmärksamt, räknade linier och veck, under det att hennes uppsyn ömsom klarnade, ömsom mulnade. Högt skall ni stiga. Jane såg på honom frågande och nästan spefullt.

Men efter han frågar uppriktigt, så skall jag svara lika upp- riktigt. Nog kan och nog skall han älska en hel hop. Kommen till stranden, lösgjorde han sin häst, kastade sig i sadeln och ilade bort. Jane» och flickan följde med blickarna hans öfver- dådiga färd. Visst blir det ett lif fullt af hetaste strid! Hade ni sagt två. Nu måste du bli hos mig till i morgon bittida.

Min far kommer hem i kväll, och får han veta att jag varit hos er, så går det er aldrig väl. Därpå afkastade hon fort sina kläder, band dem tillsamman i ett tätt packadt knyte och knöt detta fast vid sitt hufvud. En minut därefter hade den spegel- klara vågen omslutit hennes hvita skuldror. Hon sam som en vattenfågel. Tio minuter därefter hade hon lyckligt uppnått den motsatta stranden.

Medlet af sextonhundratalet var den svenska och finska adelns mest lysande tid. Rotad på börd, privilegier och vapenbragder, glänsande genom nya värdig- heter och ärftliga län, öfvermättad med ära och byte under ett långvarigt utländskt krig, hade aristokratin under drottning Kristina uppträdt med anspråk och planer, förmätnare än någonsin alltsedan den tid den bortskänkte kronor. Medan den utsträckte högra handen efter dia- demet, försmådde den icke att med vänstra handen till- rycka sig länder och herredömen.

Ställd mellan konung och folk, tryckte den uppåt och nedåt lika hårdt, hotande konungen med valriket, folket med lif egenskapen. För- gäfves hade Kristina, hon som slösade med allt, utom med det hon ej hade att gifva — hjärtats känslor — för- gäfves hade hon utstrött adelsvärdigheten utan åtskillnad åt förtjente och oförtjente i sådan mängd, att ridknektar, kuskar och kockar togo sitt säte på Sveriges riddarhus.

Världsmarknadens konjunkturer voro nu engång afgjordt gynnande för aristokatin; den svällde som en vårflod öfver de dammar regering och ofrälse sökte uppresa mot den och hotade att underlägga sig hela riket. Och detta MAJNIEMI SLOTT 25 vidunder af makt och inflytande hade likväl, med alla sina omättliga anspråk, så mycken verklig förtjenst, så mycken ära och ädelhet i sina hjärtan och sköldemärken, att ännu tvåhundrade år därefter Sveriges tvenne störste häfdeforskare råkat i en bitter strid om det håll, hvaråt vågskålen lutade mest: Sedan Gustaf Adolfs död hade trettiåra kriget blifvit vildare och mera förstörande än någonsin.

Det var förbi med den skoning, som svenskarne förut hade visat äfven den öfvervunne. Kämpande på lif och död, tog segraren utan barmhärtighet allt hvad tagas kunde och drog belastad med byte från hundrade plundringar hem till sitt land. Nästan alla de stora härförarne efter Gustaf Adolf, så många som kvarlefde och icke förslösat sitt byte lika hastigt som det togs, drogo åter till Sverige med stora rikedomar, byggde sig praktfulla palatser, än i Stockholm, än i landsorterna, och lefde till dödedag med krigare- vanor och furstlig ståt.

Några få af de hemkomne drogo till det aflägsnare Finland och uppförde vid dess stränder sina trotsiga slott af sten ; men de fleste leddes vid jagtens enformiga nöjen och landsbygdens stillhet; så länge de än voro vid krafter, tumlade de om på Kristinas fester och i Carl Gustafs krig och sparade åt Finland sin sista ålders slocknande glans, bestämd att slutligen inmuras under hvalfven af Abo döm, eller i familj egrifterna af en enslig landskyrka.

Och förgångna äro för det mesta deras herresäten, fallna för tidens tand och stora ofredens härjningar, men hundrade kyrkor i Finland bevara ännu de sista sorgsna minnesmärkena af denna lysande aristokrati — grafkor och sköldemärken, taflor och inskrifter, kronor och altarkärl samt dessa prunkande grafstenar, på hvilka nu trampar vandrarens likgiltiga fot och bland hvilkas 3.

Ett af dessa herresäten, som vittnat om så mycken stolthet och rikedom och hvilkas glans i en senare tid har förbleknat med adelns, var Majniemi. Byggdt af grefve Gustaf Bertelsköld åren strax efter Westfaliska freden, hade det erhållit sitt namn efter katolikernes heliga Maria: Men för folkets tunga var detta namn redan i början främmande, och det utbyttes snart mot Marjala och Majniemi, hvilket senare blef det allmänt gällande.

Vid början af denna berättelse, år , stod Majniemi ännu i hela sin första glans; det tre våningar höga stenhuset med dess branta, inåt buktade koppartak och dess höga kopparklädda torn hade ett trotsande medeltidiskt utseende och blickade högförnämt ned på de låga kojorna rundtomkring. Alltfrån den stora trappan, inlagd med hvit marmor, ända upp till de stora, med sköldar, vapen och elghorn klädda salarna och därifrån till de mörka vindeltrapporna, de små tornrummen och de besynnerliga, i gammal tysk stil utförda siraterna på tak och murar, syntes allt på engång så slösande rikt och så nyckfullt gammalmodigt, att man snarare trott sig vara i hjärtat af Tyskland, vid en af dess åldriga furste- borgar, än här vid stranden af finska vågor, i armodets och försakelsernas nordiska bygd.

När man i Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna betraktar de aristokratiska palatserna från sextonhundra- talet i den oförminskade glansen af deras storhet och prakt, synes det som hvilade öfver dem en tyngd af anor och öfvermod, som för våra dagars ögon förekommer tryckande och mycket föråldrad. Majniemi slott, ännu så ungt, gjorde på betraktaren samma intryck. Kanske kom det däraf, att dess herskare och upphofsman, den stolte grefven af Bertel- sköld, blott få år hade bebott sitt slott, innan nya krig kallade honom att egna åt konung och fädernesland den ännu oförsvagade styrkan af hans manliga arm.

Kanske kom det däraf, att intet kvinnligt väsendes behag spred öfver borgen en mildare dager och minskade intrycket af dess trotsiga storhet vid sidan af underhafvandes eländiga kojor strax därinvid. Majniemi slott speglade sina stolta murar i vårmorgonens glans och den lugna viken, som med sin innersta yta badade själfva grundvalen. Ett herrligt majregn hade fallit om natten, hela naturen strålade af hälsa och ungdom, och luften andades denna obeskrifliga känsla af friskhet och föryngring, som gör den nordiska våren så skön.

Lärkorna drillade högt i skyn, svalorna ilade snabba som solblinkar genom de klara rymderna, och bofinken kvittrade lustigt mellan de ljusgröna björkarnas späda löf. På gärdet invid parken ett stycke från slottet arbetade en hop af grefvens underhafvande, män, kvinnor och barn, trasiga, magra och utsvultna. Under medeltiden ansågs byggnaden af ett slott för hela nejdens olycka. Tiderna hade ändrats i mycket, lagen sökte att sätta en damm för feodalväldets godtycke, men lagen i Finland var ytterst vanmäktig ännu.

De höge herrarne och deras fogdar gjorde hvad de behagade, och klagomål tjenade endast att störta den klagande i fördärfvet. Byggnaden af Majniemi hade totalt utarmat hela nejden däromkring, och slottets dryga underhåll fortfor att utkräfva hvad kriget och nöden lämnade öfrigt. Det är troligt att grefve Bertelsköld icke hade någon aning om hela vidden af sina underhafvandes nöd; borta i kriget tänkte han föga därpå och var nöjd med sitt gods, allenast fogden på bestämda tider skickade honom de betydliga summor han på den tidens adliga vis bort- slösade, obekymrad därom, att dessa penningar utpressat sista skärfven af hans fattiga bönder.

Arbetarne höllo på med ett tungt och vidsträckt arbete. Den rymliga parken, tätt befolkad med elgar och dof hjortar för grefvens jagtnöjen, skulle omgifvas med en mur af sten, i stället för den äldre inhägnaden af trä. Sedan klockan fyra på morgonen hade man släpat stenar och radat dem i höga murar, och rättare, tillsatte af fogden, stodo bredvid med deras smärta spön af hassel och rönn, beredde att vid första tecken till lättja eller uppstudsighet gifva den felande klatsch.

En kvinna, hälft vanmäktig af ålder och hunger, hade icke så fort som rättaren fordrat framskjutit sin skottkärra med små stenar, bestämda att fylla tomrummen mellan de stora, och erhöll därför några slag af spöet, för hvilka hon dignade. Detta såg den slagnas son, en gosse om fjorton år, kastade sig i blind förbittring på rättaren, klöste och slog honom af alla krafter.

Rättaren, en stor groflemmad karl, fattade gossen i nacken, kastade honom till marken och begynte att obarmhärtigt piska honom. Några af de närmast stående upphörde med arbetet, togo gossens parti och utforo i hotelser mot rättaren. Nu blandade sig en mängd af de öfriga i tvisten; det blef ett- fullständigt myteri. Den länge nedtryckta harmen sökte sig luft, man bort- kastade verktygen, grep till gärdsgårdsstörarna, slog alla rättarne till marken och piskade dem så utan hejd, att de väl föga undkommit med lifvet, därest icke ankomsten af en ny person i hast förändrat hela sakens utseende.

I ögonblicket bortkastades störarna, de slagne lämnades i fred, enhvar ilade med brådskande hast. Mäster Adam, den allmänt fruktade fogden," nalkades på gångstigen från slottet. Det var en högväxt och muskelstark man, omkring femtio år gammal, i klädseln ett mellanting mellan herre och bonde.

Hans korta, nästan hvita hår betäcktes af en vintermössä af hund- skinn; de tunna sammanbitna läpparna, de små grå ögonen och den låga, men skarpt framstående pannan uttryckte på engång djärfhet, slughet och hårdhet. Hans spejande öga hade på långt håll upptäckt tumultet, men han påskyndade icke sina steg, han nalkades till utseendet alldeles lugn, viss om sin makt Öfver denna folkhop, som i många år lärt sig att frukta honom.

Mäster Adam afhörde med tålamod rättarnes klagomål och anställde genast summarisk process. Så stor var arbetarnes fruktan, att ingen af dem vågade ett ord till sitt försvar; kanske voro de ock på förhand säkra att därigenom endast förvärra sin sak.

Först tog du vår far, och han förgicks i kriget. Sedan tog du min äldsta bror, och han kom aldrig igen. Sedan tog du vår häst för utskylderna. Sedan tvang du min andra bror att draga tegellasset, efter vi ingen häst hade ; så drog sig bror min fördärfvad och dog. Nu har du tvungit mor och mig att göra tre dagsverken i veckan utan lön, fastän vi icke ha en bit bröd till att äta.

Och nu ha dina rättare slagit mor och mig ; det är orättfärdigt gjordt, mäster Adam, och du kan låta piska mig till döds, men jag säger ändå att det är orättfärdigt gjordt.

Per heter jag, och Per hette far min, och Lampifolket har man kallat oss efter träsket, där torpet är. Skrif opp det i din svarta bok; vår Herre skall skrifva det en dag i sin.

Fören modern ur vägen, att hon ej hindrar arbetet; hon må göra om dagsverket i morgon. Och ni andre, som visat eder uppstudsige, veten I, ert pack, hvad det vill säga att vara gensträfvig mot sin herre och husbonde?

Mössorna af, lymlar 1 Du, Nils, har slagit min rättare först; å jag känner dig nog, min junker! Fören bort honom till profossen och därifrån med fångskjuts till Abo slott.

Förstån I det, pack! Två af rättarne voro icke sena att gripa gossen och Nils, för att föra dem bort. Gossens moder, som blifvit slagen, satte sig däremot och kastade sig ömsom hotande, ömsom bedjande i karlarnes väg.

Alla arbetarne, till ett antal af några och fyrtio, hade samlat sig kring stället och betraktade än fogden, än hvarandra med blickar af fruktan och hat. Mäster Adam anade oråd; ögonblicket var vådligt, och hans makt stod på spel. Men slumpen kom honom till hjälp. I parken hördes hundskall och strax därpå ett skott. Allas blickar vändes ditåt, ty denna tid på året, när högdjuren hade späda ungar, brukade aldrig jagas i parken.

Hundskallet närmade sig, det rasslade mellan gre- narna, och fram störtade en ung elg rakt mot det ställe där gamla hägnaden var nedbruten för att lämna plats åt den nya. Några af folket uppgåfvo ett rop; elgen studsade, åter small ett skott, och blödande rusade det vackra djuret in bland den vikande folkhopen, men blott för att efter några steg vackla, nedstörta och uppgifva andan med en af dessa märkvärdiga bedjande blickar, hvilka alla jägare veta omtala.

Strax efter elgen fram- störtade hundarna och efter dem den unge grefve Bernhard till häst, med det afskjutna geväret öfver axeln. Ynglingen stannade ett ögonblick, påtagligen förlägen att här vid sin jagt på så olämplig tid träffa den stränge fogden, för hvilken han, ehuru arftagare och herre till slottet, från barndomen hyste en ofrivillig respekt. Fogden hann icke säga mera, innan Lampikvinnan kastade sig för den unge grefvens fötter och utropade: De vilja sätta honom i kvarnkammaren; ni vet icke ni h vad kvarnkammaren är.

Ofvanför det stora vattenhjulet är där en mörk bur; dess golf är af spolverk, och ständigt stänker den fuktiga dimman dit opp, och där låter fogden sina fångar sitta dagar och nätter utan mat, i mörker och köld, genomdränkta af vattnet och döfvade af dess brus. Förbarma er öfver min son! Fogden beskref myteriet med samma ton af förakt för hopen som nyss förut, då han tilltalade arbetarne. Men han hade missräknat sig på intrycket af denna öfverlägsna ton. Han glömde stolthetens fina nerver vid sjutton år; han anade kanske ej, att den greflige yng- lingen, nyss tvungen att göra ett slags ursäkt för sitt opassande skytte, ej ogärna fann ett tillfälle att visa sin myndighet öfver honom, tjenaren.

Grefve Bernhard betraktade arbetarne med välvilja. Men jag vill ej att min korta vistelse här ibland er skall störas af några straffdomar. Jag förlåter er för denna gång, i hopp att I framdeles skolen vara lydige tjenare. Mäster Adam, säg till att folket får mat till middagen och på eftermiddagen två tunnor öl. Fogden följde honom tigande och med mörka blickar. Men arbetarne uppstämde ett jublande hurra, och den fjortonårige Lampigossen ropade, svängande sin trasiga mössa: Fogdens gård låg ett stenkast från slottet, belägen på en höjd vid sjön, så att man därifrån kunde se allt hvad som föreföll.

Detta var af flera skäl nödvändigt, dock mest för det hat som fogden ådragit sig. Tre af hans pålitligaste och starkaste karlar utgjorde besätt- ningen i denna gård, som, omgifven af ett plank med järntinnar, liknade ett utanverk bestämdt till slottets bevakande. Öfver gafveln af huset hängde på sin ställning en ljudelig klocka, med hvars tillhjälp fogden kunde kalla till sig hjälp från slottet, om han blef öfverfallen. Huset var dessutom försedt med alla slags vapen och liknade mera en rustkammare, än en fredlig förvaltares boning.

En stund efter det uppträde vi nyss berättat sågs mäster Adam utkomma från sin boning och kasta en spanande blick mot parken. Det dröjde ej länge, innan hans skarpa ögon upptäckte tvenne gestalter fram- skymtande mellan träden; det var Greta, hans dotter, och vid hennes sida den unge grefve Bernhard. Ett knappt märkbart löje drog sig vid denna anblick öfver fogdens läppar.

Mäster Adam var nu icke lik sig själf. Helt annan än nyss förut, gick han omkring bland det församlade folket, utdelade rundeligt både mat och öl, hade åt alla ett vänligt ord och låtsade icke märka arbetarnes hånfulla misstrogna blickar, som triumferande mötte honom öfver- allt. Lampigossen kunde icke styra sin tunga. Men ungdom och kärlek fortsatte sin lustvandring i den gröna parken.

Strålande som de af hälsa och glöd, såg majsolen ned på dem genom lönnarnas kronor. Blyga som den första kärleken, oskyldiga, friska och hoppfulla som den, böjde sig vårens första sippor under de vandrandes fot, och de märkte det ej. Ty allt flöt för dem tillsamman i en enda anblick och en enda ton: Börd, rang, rikedom, lysande namn, stolta för- hoppningar, lycka och glans, ära och makt — bojen eder förmätna panna till jorden, det finnes i hjärtats världar en makt som är större än ni, och den jämnar 36 REBELL MOT SIN LYCKA höjder och klyftor och nedbryter hägnaden mellan höge och låge, och den förmår allting, emedan den tror allting och hoppas allting och begär likväl ingenting annat än sig själf.

Därför är den första kärlekens glans så stor och skiner, länge försvunnen, genom lifvets minnen, såsom skalden sjunger: Solen stod redan högt på himmelen, när den unge grefve Bernhard erinrade sig, att han ännu samma dag o skulle rida till Abo, för att strax därpå lämna fädernes- landet.

Han fattade flickans hand — han, den rike och förnäme, hade aldrig vågat begära en kyss af hennes blomstrande läppar. Nu kysste han denna hand, som hvilade varmt i hans ; det svindlade för den arma flickans ögon, och när hon såg sig om, var ynglingen försvunnen bakom parkens ekar.

Han kom från sina drömmar, hoppfull och oegennyttig; han anade icke att hemma i slottet väntade honom den iskalla egennyttan ; han hade behöft mot den en nians kraft och en gubbes erfarenhet, och han hade endast ett hjärta uppfylldt af vemod, sällhet och sorg. Mäster Adam väntade honom i den stora salen. Ynglingen märkte honom knappt.

Men förvaltaren trädde med en egen blandning af djärfhet och ödmjukhet rätt fram till sin unge herskare, räckte honom vördnadsfullt en liten påse med silfvermynt och sade, ej utan beräk- nad tonvikt: Ers nåde skall ej med dem kunna bestrida sin resa och o utrustning i Abo.

Först i morgon eller öfver- morgon inflyta räntorna från de norra länderierna; och jag nödgas lämna åt en annan omsorgen om deras inkassering. Jag ber ödmjukast att ers nåde ville nu genast förunna mig afsked från min tjenst, i förmodan att ers nådes herr far icke vägrar sitt samtycke därtill. Ni skall där få en trupp att anföra. Det händer en dag, att ert manskap gör myteri, icke mot er, men mot sergeanten, som vill tillhålla folket att uppfylla sin pligt. Sergeanten bestraffar detta brott, som ostraffadt skulle i grund förstöra disciplinen.

Ni däremot, ers nåd, ni ditföres af en händelse, ni hör blott den upproriska hopens framställningar, ni förlåter de brottslige: Eder underlydande kan icke motsäga er; han lyder, men han gör hvad hans pligt bjuder: Antingen lämnar jag i dag min tjenst, eller tillätes mig att i morgon straffa de olydige. Mitt ord kan lika litet ryggas som ert. Mäster Adam, ni har ej rätt behandlat ert folk. Nöd och förbittring stå skrifna i hvarje uppsyn.

Det gör mig ondt om dem. Gensträfvigt och halsstarrigt, kan det endast med stränghet hållas i tygel. Lossa på dess band, öfverse i dag med dess olydnad, och det skall vara i stånd att i morgon till grunden nedrifva ert slott. Grefven, er herr far, behöfver årligen trettiotusen daler för sina utgifter. Ni själf, ers nåd, behöfver minst tiotusen. Slottets unde"rhåll fordrar lika mycket. Hvarifrån vill ni taga dessa penningar, därest ej folket hålles i hälsosam fruktan? Sexton af edra hemman äro pantf örskrifna ; trettio hemman äro öde i följd af utskrifningarna till kriget.

I år har adeln för- dubblat sin rusttjenst; hvar åttonde bonde skall klädas i knektjackan ; här i skärgården skola två båtsmän uttagas e af fem bönder. Pesten har visat sig i Abo, och folket ropar att brunnarna äro förgiftade. Häxor och trollkarlar kringstryka öfverallt och förvända sinnena med allehanda djäfvulstyg.

Förlåt en gammal trotjenare, om han frågar: Mina räkenskaper äro i ordning, och jag är beredd att, fattig som jag hitkom, öfverflytta med min dotter till Sverige Det är jag, som i morgon skall beskyllas att hafva handlat emot er vilja. Man skall hata mig ännu mer än man gjort; man ser endast handen som straffar, icke hufvudet som befaller. Men jag är van vid att misskännas ; hvad bryr jag mig om hatet? Jag tjenar min herre, det är nog, och jag är beredd att för honom uppoffra allt.

Grefve Bernhard stred med sig själf. Andtligen segrade stolthet och hederskänsla. Jag bryter icke mitt ord. Förvaltaren teg en stund helt stilla. Jag lofvar er det. En half timme efter detta samtal stodo alla slottets invånare samlade kring sin unge herre, hvars häst redan stampade vid slottsporten.

Ett doft knöt blandade sig i hurraropen; men den unge grefven aktade icke o därpå, utan sprängde i sporrstreck bort på vägen åt Abo. En enda såg med förgråtna ögon den sista fladdrande skymten af hans blåa plym; det var den hårde för- valtarens dotter, den milda och ljuslockiga Greta. Knappt var grefven borta, innan mäster Adam fram- kallade sina rättare. Fram med fång- kärran, och Nils i häkte.

Åtta de mest uppstudsiga af eder öfriga uttagas till rekryter. Lampipojken inspärras i kvarnkammaren, och hans mor jagas på ögonblicket från sitt torp. Fruktan och häpnad betogo alla närvarande. Blott Lampikvinnan vågade höja sin röst till ett klagorop. Ve öfver den otrogne gårdsfogden! Fienden hade härjande infallit i Karelen; det var då som gymnasisterne i Viborg modigt uttågade till stadens försvar. Skörden hade på flera orter felslagit, pesten väntades, kriget i Polen uppslukade allt stridbart manskap, som hemma kunde undvaras.

Konungen hade, icke alldeles lagligt, låtit utskrifva icke blott detta, utan äfven följande årets rekryter; allmogen knotade och bearbetades här och där af hemliga utskickade. Dess trohet mot kronan förblef orubbelig, men drifvet af nöden, lyssnade folket i några trakter, särdeles i nejden af Abo, till personer, som sökte intala dem, att den nyaste ut- skrifningen skedde utan konungens vetskap på tillställning MÄSTER ADAM 41 af egennyttige ämbetsmän, hvilka sedan ville sälja det utskrifna manskapet åt danskar eller ryssar.

Så hände, att här och där uppstod buller, att menigheten motsatte sig utskrifningen och endast med ömsom användt våld och öfvertalning kunde förmås att foga sig i öfverhetens påbud. Nejden kring Majniemi, uppretad och utarmad af flerårigt förtryck, var en af de lättast antändliga. Sent på aftonen samma dag som grefve Bernhard afrest till o Abo, såg man en båt med tvenne karlar och en kvinna ila öfver sundet till svarta Janes koja. Den gamla sof eller låtsade sofva, men uppväcktes af några kraftiga slag på dörren och tvangs att insläppa de sena gästerna.

Veten I icke att fogdens piska skall väcka eder själfva klockan fyra på morgonen? Här är ej tid till långa ord. Nils på Arvio är häktad i kväll, Per, min pojke, är kastad i kvarnkammaren, jag själf är drifven från torpet, och när solen går opp, skola dessa två och ännu sex andra därtill skickas till Abo och stickas i knekthopen.

Jag får vara nöjd, så länge man låter mig själf behålla min koja! Hela världen vet att du kan hemliga konster både till godt och ondt. Ditt rykte är nästan så stort som Puu-Jumalas, och du anses af mången snällare än Valborg Kyni från Tyrvis. Således är det onödigt att du ställer dig så enfaldig. Du skall tillreda ett trollskott, och det genast, och därpå inkastas det än i natt genom fogdens fönster, och när morgonen gryr, är han död i sin säng.

Nej, gumma, nu är nöden för dörren, och nu slipper du ej ur en fläck. Gör du icke genast hvad vi begära, så tända vi din usla koja i alla fyra hörnen och steka dig, gamla trollpacka, vid brasan af dina egna knutar.

Jane betraktade forskande sina gäster och syntes begripa, att de, drifne af nöden och vantron, voro i stånd att hålla ord. Tron I att man förgör en människa så som man dräper en katt?

Menen I att här i stugan växer troll ört, sprakved och drakeblod? Dödas ben kunde jag väl ha och ödlehufvun och grodfötter; men hvar nu i en hast taga kyrkomull, ugglehjärtan och huggormstungor? Nej vars, låt bli med det så länge. Vi måste vänta med det till nedan, ty i ny et förlora örterna sin kraft och kunna ej skada, men väl bota. Kommen tillbaka om två veckor.

Fort tillbaka i båten; vi ha ännu en limme till midnatt. Innan hanen galär, falla vi Öfver fogden med fyrtio mans styrka och rifva hans gård i små Karlarne betänkte sig ännu; vågstycket syntes dem fur stort. Jane tog medlande till ordet. T ii rii ii rida trallen I unge grefven dilr ännu, och så kunnen 1 få rätt mot fogdens tyranni. Förr skola haglet och frosten göra dig rättvisa, än den ena höge herrn rör en flik af den andres rock.

Nej, stackare den karl, som icke i dessa tider förstår att hjälpa sig själf, han iir värd att brödet ryckes ur hans mun och hästen från hans kärra och kon från hans klafve och barnet från hans famn; eländige fege stackare, som talen slikl öfvervåld och icke han mod att slå tillbaka med rält den som förs! Sexton de och minst femtio ni; finns det hjärta i bröstet hos er?

Kalla mig en häxa, om jag icke nästa söndag skall berätta för allt kyrkfolket huru fege I varit, och minsta barn i hela byn skall skratta er upp i synen. Innan kort voro de alla åter på motsatta stranden. Jane såg efter de bortroende, i det hon betänkligt skakade på hufvudet. Finns då i Finland, ingen rättvisa mer, utom det blodiga våldets?

Men Greta måste räddas; Gud vare sedan hennes far nådelig, om de verkligen få honom fatt. Med dessa ord lösgjorde Jane en liten båt, som i vårnattens halfskymning låg gömd mellan stenarna vid stranden, och hastade med lätta, men tysta årtag åt samma håll, som fogdens fiender nyss hade rott. Och natten var alldeles lugn; på afstånd hördes talltrastens sång ur skogen, blandad med ljudet af dyningens skvalpande mot de slumrande stränderna.

Vidpass två timmar före uppträdet i Janes koja stod mäster Adam på den höga trappan af sitt hus, där man från kullen såg vida omkring. Hans genomträngande blickar flögo öfver nejden, än mot slottet till vänster, än bortåt Arvio by, som bakom åkerfälten till höger vid sidan af parkhägnaden framskymtade med sina låga tak nära en kvart mil från gården.

Han följde noga de hemvandrande arbetarnes steg och syntes belåten, när de icke gruppvis, utan en och en, sågos aflägsna sig långs gångstigarna, genvägen öfver åkerrenarna. På stora vägen från slottet sågs en ensam vandrare med ränsel på ryggen styra sin kosa mot gården.

Hans steg blefvo raskare, ju mera han närmade sig, och innan fogden lämnat sin trappa, stod vandraren vid den stängda porten, klappade på och begärde att blifva insläppt. Mäster Adam gick att Öppna. Du hade gjort bättre att sitta i Abo vid din grammatika, än att med ränsel på ryggen stryka landet omkring. Hela min matsäck var slut, och i Abo finnas så många andra fattiga djäknar, att barm- härtiga människor ej kunna föda alla.

Därför så tänkte jag, att nöden har ingen lag. Pingsten tillstundar, och så har jag begifvit mig ut i socknarna att samla ihop några ören och några kakor bröd, för att hålla ut till midsommar med logicam och metaphysicam. Ni nekar mig ju inte tak öfver natten, mäster Adam? Det är länge sedan jag såg min lilla brud. Men kom in nu vackert och ät en bit. Du har väl godt om matlust, kan jag tro. An homo bestia sit? Fogden syntes föga gifva akt på denna lärda invit, utan införde sin gäst i den rymliga salen, som jämte två små kamrar upptog hela hufvudbyggnaden.

Studenten räckte henne handen och kramade den duktigt, men den unga flickan nedslog ögonen, sannolikt för att dölja de alltför tydliga spåren af nyss gråtna tårar. Visserligen, efter hon äter sina likar. Du har gråtit, pullula mea 1. Aldrig i världen kan jag tro att du haft så ledsamt efter mig? Se så, kvickt fram med ett godt ord åt Johannes, och en god filbunke på köpet. Ser du icke, han vore i stånd att af bara hunger äta upp dig själf.

Och den hårde fogden log välvilligt. Han hade dock sin mänskliga känsla äfven han; det var kärleken till hans dotter och ärelystnaden att en dag tanka henne som den flitige studentens maka, en blifvande prostinna i hemsocknen. Men Greta vågade hvarken se upp eller svara ; hon ilade ut och återkom snart med den begärda välfägnaden.

Studenten, utan tvifvel mera lärd än människo- kännare, antog godtroget fogdens förklaring öfver Gretas tårar och satte sig med stoiskt lugn att äta sin filbunke. Ja visserligen går där allt ännu varmt till vid disputationerna ; dominus Miltopseus bevisar att dominus Bång är en åsna, och dominus Bång bevisar att dominus Miltopaeus är en hedning. Hvad mig angår, vill jag hellre vara hedning än åsna, och jag kan utan skryt säga, att jag i förra veckan som posterior opponens grundeligen nederslog dominus Bång, både majorem, minorem och conclusionem.

Dominus Bång blef däröfver furibundus och hotade stämma mig för både häxeri och kätteri, efter han för- menade sig kunna bevisa, att jag för längesedan haft böcker till låns af dominus Stodius, hvilken, som ni vet, varit illa anskrifven för häxeri. Fogden hade under tiden gått ut, kastade ännu från trappan en blick öfver den mörknande nejden, tillsåg att porten var stängd och strängen till stormklockan i ordning, gaf order för natten åt rättarne och pröfvade fängpannorna på ett par långa muskedundrär, som hotande hängde vid stugudörren.

Efter dessa försiktighetsmått återvände han lugn till det inre af stugan. Greta hade emellertid begagnat sin fars frånvaro att, likasom händelsevis, fråga om Johannes mött någon e ridande på vägen till Abo, och studenten hade, med munnen full af sin smörgås, svarat henne, att den unge grefven af Majniemi ridit med två sina tjenare förbi och öfverstänkt honom med smuts.

Lyckligtvis hade rummet betydligt mörknat, ty himmelen hade mulnat till natten och såg ut att lofva regn. I morgon får jag se hvad vi kunna göra för dig, Johannes.

Jag har sannerligen icke varit så mätt, sedan jag sist var hos er, och vore ni dominus Bång, så skulle jag utmana er på en spritter ny tes: Er g o deus sum.

Vid dessa ord hade Greta kysst sin far på handen, räckt sin egen hand åt Johannes och aflägsnat sig till det s. Fogden gick till hvila i en af kamrarna, men studenten sträckte sig behagligt i den ena af tvenne halm bäddade sängar, hvilka öfver hvarandra intogo hela långsidan af rummet midtemot den stora spiseln. Här sjönk han innan kort i sömnens armar, under ärelystna tankar på alla de disputationer, i hvilka han skulle besegra dominus Bång.

Men troligen hade vår hederlige, fast trätosamme katederhjälte tagit för stark kvällsvard af syltfötter och filbunkar, ty oaktadt sin trötthet sof han oroligt, och plågsamma drömmar störde hans hvila.

Han tyckte sig 1 Om människan är en gud? Visserligen, ty en gud saknar åstundar ingenting. Man jag saknar ingenting d. Således är jag en gud.

Och förgäfves uppbjöd respondenten all sin klyftighet, all sin vältalighet; den storväxte motståndaren lät en skur af kyrkofäder och hebreiska nedhagla öfver hans hufvud, och den arme Johannes kände sig förkrossad, stum, tillintetgjord. Allt svartare blef Bångens gestalt, vidgades ut, blåstes upp, blef hög som ett kyrktorn och nedskådade på honom med osägeligt förakt; och när Johannes be- traktade katedern, befanns den förvandlad till ett ofanteligt bål, sotiga figurer sprungo med facklor däromkring och antände bålet, och flammorna slogo fräsande upp mot den askgråa himmelen.

I detta ögonblick vaknade vår vän studenten med förskräckelse och satte sig upp i bädden. Rummet var kolmörkt, ty luckorna voro tillskrufvade utifrån, men det syntes som hade drömmens skräckbilder föresatt sig att plåga honom äfven som vaken. I nattens tystnad kunde han tydligen höra ett besynnerligt sakta frasande, likasom uppe vid taklisten. Och han lade sig åter med föresats att icke vidare låta skrämma sig af den fruktansvärde dominus Bång.

Den natten vägrade likväl sömnens hulda makt att strö sin vallmo öfver studentens ögonlock. Det fortfor att susa och fräsa i hans öron, och stundom tyckte han sig höra ett aflägset sorl, blandadt med klockors klang. För andra gången satte han sig upp. Snart blef det rörelse och brådska därinne.

Fogden, halfklädd, störtade ut och sökte att öppna farstudörren. Den var stängd — tillbommad utifrån. På ögonblicket insåg mäster Adam hela vådan af sin belägenhet. De hafva klättrat öfver planket, tillbommat dörren och antändt taket med fyrbollar. Eländige lymlar, som hade vakt i natt! De ha druckit för mycket öl och bortsofvit allas vår välfärd.

För att säga sanningen, hade fogden gissat alldeles rätt. De upproriske bönderne hade kringränt gården, funnit vakten sofvande och med bågar af skjutit mot taket brinnande bollar af blår och beck, så länge tills några af dem tändt an. Ehuru väggar och tak voro våta af regnet, var faran påtagligen ganska stor, ty det blåste starkt. Klockan var omkring två på natten och himlen betäckt af täta dimlika moln, som fördröjde den annars så tidiga morgongryningen.

Mäster Adam var icke den man som så lätt för- lorade hufvudet. Hans första tanke var stormklockan; han ryckte i strängen; intet ljud — en bit af repet stannade i hans hand. De hafva afskurit klocksträngen, men vi skola nog finna en utväg att märka bofvarna och väcka vårt folk.

Hastigt nedtog han de två grofva muskedundrarna, räckte studenten den ena och försedde sig med krut, kulor och luntor. Eld- skenet från taket var ännu icke nog starkt att upplysa nejden, och bönderne, som icke medförde facklor, höllo sig alldeles tysta, i förbidan att elementerna skulle full- borda deras hämndeplan. Bedrar jag mig icke, så har en stor skara af mordbrännarne slagit sig ned i ro nära porten. De måste vara minst trettio eller fyrtio man; hela Arvio by har sammansvurit sig med Lampigårdarna att förgöra mig.

Men passa nu på; jag skall gifva de skurkarne en läxa, den de nog skola minnas till dödedag. Vid dessa ord framstack fogden genom gluggen den tunga pipan af muskedundern, siktade mycket noga, förde luntan till fänghålet och tände an. Skottet small med stark knall; dess blixt upplyste hela gården och dess närmaste grannskap.

Bland bönderne vid porten märktes en plötslig förvirring blandad med jämmerrop. Fogden gnuggade händerna af skadefröjd och skyndade att ladda sitt fruktansvärda vapen ånyo. Pipan var laddad med femton kulor! Skjut, Johannes, skjut, innan skurkarne skingra sig.

Skjut midt i hopen — där strax till höger om porten. Den hederlige studenten svarade intet, men hans hand darrade. Han riktade länge och med skenbar omsorg; därpå sköt han — och sköt i luften.

Inom sig tillade han en slutsats efter logikens reglor: Huj, hördes i detsamma ett hvinande ljud, dock utan knall; i samma ögonblick susade något in genom gluggen tätt förbi studentens öra och borrade sig fast i den motliggande väggen. Det var en pil. Detta fördömda folk har icke råd att bestå sig gevär, kulor och krut; utom dess är det strängt för- bjudet.

Därför jaga de ännu med förfädrens bågar och pilar och skjuta med dem så säkert som någon skarpskytt. Det är ett äkta tjufskytte ; ingen smäll, blott ett sakta sus, och döden träffar sitt rof. Akta dig, stå ej vid gluggen! Jag vill skicka dem och de sofvande lymlarne, mitt folk, ännu en väckare. I samma stund susade genom luften tvenne pilar på en gång; den ena inslog i yttre väggen på sidan om gluggen, den andra snuddade vid insidan af gluggen, spjälkte en bit af träet, träffade fogdens vänstra arm, som riktade muskedundern, uppslet vadmalet af rocken och gjorde i armen en djup rispa.

Mäster Adam under- tryckte ett utrop af smärta, riktade åter sitt rubbade vapen och fyrade af. Ett nytt jämmerrop från nejden af porten bevittnade, att äfven detta skott icke förfelat sin verkan.

Nere på gården hördes nu larm, rop och svordomar, antingen nu bönderne, uppretade af de sinas fall, företagit sig att storma gården, eller ock rättarne i den mindre stugan närmast porten hade vaknat af skjutandet och gripit till motvärn. Striden därnere blef allt häftigare, och tid efter annan ljödo från vindsgluggarna muske- dundrarnas grofva knallar ; dock vågade fogden, af fruktan att träffa sitt eget folk, numera endast skjuta i luften, för att dymedelst tillkalla hjälp ifrån slottet.

Bönderne hade påtagligen bedragit sig i sitt hopp att i all tysthet bränna fogden och hans gård. De begynte med allt skäl frukta, att ett längre dröjsmål skulle tillintetgöra deras hämnd, och beslöto att med ens göra slut på en strid, som redan kostat dem fyra eller fem dödade och sårade. Medan Lampifolket fortfor att skjuta fyrbollar möt taken, bortkastade Arvio- männen sina bågar och inträngde, beväpnade med yxor, på gården.

Den förste af fogdens rättare, som vågat sig ut, föll ett offer för böndernes hämnd; kamraterne, varskodde af hans ofärd, vågade sig icke ut ur stugan och barrikaderade fönster och dörrar innanför.

Arviomännen, säkra från det hållet, rusade mot hufvudbyggnaden, inslogo dörren och störtade in. I detta ögonblick var mäster Adams hufvud ej mycket värdt.

Men fogden, allt i förbidan på undsättning, var icke den man, som gaf sig så hastigt till spillo. Studenten Johannes hjälpte ärligt till ; innan dörren var inslagen, var trappan stängd.

Antingen slå sig opponenterne fram genom öltunnorna, hvilka jag här vill kalla våra argumenta fundamentalia, och i sådant fall bli vi kvickare ex- pedierade, än en afsigkommen kaplan i pastoralexamen, eller ge vi opponenterne repuls, och i sådant fall bli vi lefvande stekta här på vinden; hvilket allt jag skulle kalla ett disjunktivt omdöme, därest ni, mäster Adam, det ringaste förstode er på logiken.

Mäster Adam fann icke för godt att svara på denna logik, utan lyssnade med stigande förbittring på böndernes larm därnere, där de genomströfvade rummen, plundrande och sönderslående allt, i sin harm att icke finna den de sökte. Andtligen sprungo några uppför vindstrappan och stötte där på öltunnorna. Detta arbete blef dem en Sisyfsklippa. Knappt var en tunna inslagen och undanröjd, innan en annan, nedstörtad uppifrån, intog dess plats.

Bönderne aflöste hvarandra under harmfulla hämnderop; förgäfves: Tiden förgick ; det var redan ljus dag ; hvarje minut kunde man vänta ett angrepp af fogdens folk från slottet. Då höjde sig öfver larmet en olycksbådande stämma: Han skall icke undkomma oss.

Det blir därför tid att se åt hvad som blifvit af fogden och hans lärde kamrat på vinden. Så snart den tilltagande röken öfvertygat mäster Adam, att faran växte med hvarje ögonblick, och ingen undsättning hördes af, fattade han studentens hand och sade: Gluggen därborta vetter mot parken; träng dig ut genom den; för mig är den för smal. Så snart du hissat dig ned med detta rep, spring upp till Greta i löftet, bärga henne ur lågorna och för henne till min syster, bagarens änka o i Abo.

När du sen får dig bröd, så gift dig med flickan — försörj henne ärligt och blif för henne en god man! Se så, Gud vare med dig, min son! Och den hårde fogden aftorkade hemligt en tår.

Jag lämnar er icke. Därpå laddade han än en gång sitt tunga gevär, riktade det åter mot bönderne, som, icke anande faran, samlat sig i en tät hop på gården, och fyrade af. Verkan var fruktansvärd; fyra eller fem störtade till marken; de öfriga sprungo förfärade åtskils, i tanke att slottets folk vore öfver dem Mäster Adam begagnade tillfället, ilade ut och lyckades osedd smyga sig in i källaren, där han åtminstone var säker för lågorna.

Emellertid hade Johannes skyndat till löftet. Fogdens gård brann i full låga. Men sent omsider hade slottets manskap, tyngdt af föregående dagens rus, blifvit väckt af larmet. Tolf välbeväpnade och fogden till- gifne tjenare hastade ut till hans försvar.

Bönderne, öfverlägsne till antal, men väpnade endast med yxor och bågar, vågade intet motstånd, utan skingrade sig åt alla håll. Mäster Adam steg fram ur sitt gömme; han hade förlorat gård och egendom, men kunde lyckönska sig att ha undkommit med lifvet. För att vara korta, skola vi endast tillägga, att följden af denna tilldragelse blef ett fördubbladt elände i hela nejden kring Majniemi. Militär rekvirerades från o Abo och inkvarterades dels på slottet, dels hos dess upproriska underhafvande.

Konstnärerna i kvarteret Vågen i Kristinehamn bjuder in till den årliga Konstens helg.. Älgjakten i Västra Götaland startar den 13 oktober. Nytt för i år är att även jaktlag inom licensområden ska skjuta varannan tjur, varannan ko eller kviga.. Aktiviteter från nio på morgonen till sent på kvällen. Kristinehamns hockeyteam har sitt stora årsfirande på lördag. Det är ingen kulturkrock utan en Kulturkollision i skymningen som arrangeras av Karlskoga församling.

Arvikatjejen Linnea Sundberg, tävlande för Karlstad Ridklubb, är fortfarande junior, men tog sig an en lite större utmaning än så då hon ställde upp i DM för seniorer.. Först blev det tillåtet för kvinnor att studera till jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Sedan dess har mycket hänt.

Numera är 30 procent av de studerande kvinnor. Företagarna Värmland och landshövdingen prisade Årets kvinna i och för näringslivet på residenset i Karlstad under onsdagskvällen.. Den här helgen är det premiärdags i bordtennisens seriesystem. Arvikas division I-damer inleder med ett sammandrag på hemmaplan — men kan bli tvungna att lämna walk over i lördagens två matcher.

Varvsholmens samfällighet ansöker om kronor i investeringsbidrag från kommunen. Samfälligheten planerar att muddra i vattenområdet Sandviken, vilket kommer att bli kostsamt.. Medborgarförslaget att inrätta skateboardramper och möjlighet för andra aktiviteter för ungdomar på den norra delen av Stora torget har nu besvarats av kommunstyrelsen.. Mellan och reducerades antalet judar från cirka personer till mindre än 5 Framför allt skedde minskningen från till , skriver Lisa Abramowicz..

En utredning ska svara på frågan om det blir bättre att dela upp arbetet inom hemtjänsten i Eda i två separata enheter, en som ansvarar för personlig omvårdnad och en som står för serviceinsatser.. Med jämna mellanrum händer det att fångar lyckas fly och under de senaste två åren har flera rymningar inträffat runt om i landet.

Kriminalvården har därför vidtagit flera åtgärder för att stärka säkerheten på fängelser med säkerhetsklass två, däribland fängelset i Karlskoga.. Han verkar inte inse vilket ansvar han själv har när experimentet slutar i katastrof i form av ett självmord, skriver Inger Enkvist..

Arvika IBF laddar för klubbens femte säsong i division I där premiären sker hemma i Sporthallen på lördag mot Tillberga. Försäsongen kan sammanfattas som sisådär och efter några vinster och bra spel i de inledande träningsmatcherna mot norsk motstånd har det gått trögt.. Medborgarförslaget att göra Slottet till ett allaktivitetshus ändrar inte på kommunens tidigare beslutet att sälja det.. I år fyller Norra Ny kyrka i Stöllet år. På lördag kan besökare ta del av kyrkans mer gömda inventarier och på söndag hålls en jubileumsmässa med biskop Esbjörn Hagberg..

En mycket viktig kugge i vårdmaskineriet är kontaktsjuksköterskan, en namngiven person som patienten eller dess närstående lätt kan nå, skriver Anna-Karin Kihlström och Fredrik Hopfgarten.. Målsättningen att etablera sig bland topplagen har överträffats med råge. Efter en imponerande säsong med bara tre förluster kan Rävåsens damer på lördag spela hem serien och därmed direktkvalificera sig för division 1. Laget har haft mycket boll under träningsmatcherna och vann en viktig sådan mot Hagfors, som i den matchen var förstärkt med flera SSL-spelare.

Förenade buss som kör stadsbussarna i Karlstad har stora ekonomiska bekymmer. Så svåra att revisorn ifrågasätter bolagets förmåga att fortsätta köra bussarna i Karlstad..

Fredrick Berntsson har ett förflutet i Arvikafestivalen och har under det senaste decenniet bland annat arbetat med Arvika hamnfest.. Hon har varit Sunnes kulturchef i snart tio år, men tröttnar aldrig på sitt jobb. Tvärtom blir Tuula Dajén mer och mer övertygad om kulturens kraft.

Kristinehamns innebandyförening ska den här säsongen ha ett lag i juniorallsvenskan JAS. Det ska bli riktigt roligt, säger Stefan Forslund som tillsammans med Simon Lilja tränar laget..

Nå Ut kallar man en kommande träff som riktar sig till länets konstnärer, konsthantverkare och slöjdare.. I våras gjorde han vad ingen svensk före honom lyckats med, att vinna amatör-VM i thaiboxning för juniorer.

Inte så konstigt då att det finns en del förväntningar på Arvika BC: KVT i Värmland AB, företaget arbetar med klimat- och vvs-teknik i Värmland och Dalsland samt delar av mellersta Sverige, har tagit ledningen i den värmländska tillväxtligan. Omsättningsökningen mellan och uppgår till över procent och lönsamheten hänger med. De har aldrig jobbat tillsammans tidigare. Men samspelet mellan Vera Vitali och Michael Nyqvist i Min så kallade pappa skvallrar om en sällsynt personkemi.

Dagen innan hade Karlstadskvinnan lagt märke till en vit Mercedesbuss, vars lastutrymme var fullproppat med däck.. Anas Rmih lämnade Syrien på grund av kriget.

Nu måste han lämna Sunne, där han egentligen trivs och vill vara kvar. Konsekvensen kan bli att många fler kommer att välja hyrbil i stället, säger Leif Rosén, avgående platschef på Järnverket i Degerfors med anledning av SJ's planer om färre tågstopp i Degerfors i skuggan av snabbtågssatsningen.. På lördag spelar Färjestads nystartade damhockeylag sin efterlängtade, första hemmamatch. På torsdagen fick tjejerna celebert besök av damkronornas förbundskapten Leif Boork.

Marianne Åhman, Folkpartiet liberalerna i Sunne. Om inte Socialdemokraterna i Sunne samarbetar med Centerpartiet skulle de teoretiskt kunna bilda en majoritet tillsammans med Hela Sunne, MP och FP som får 21 av 41 mandat.. Historien om en clownfisks strapatsrika färd i filmen "Hitta Nemo" visar sig ligga nära sanningen. Ny forskning visar att clownfiskar gör långa resor. Men det är ynglen som simmar - inte papporna. Men det är ynglen som simmar - inte papporna..

Sponsorer räddade stjärnduon från att kanske tvingas lägga av med innebandyn. Nu är Emelie Wibron Att se utbytta gamla vägtrummor i plåt som ligger och skräpar längs skogsvägarna är något som stör upplevelsen av att komma ut i naturen. Inte minst nu i bär- och svamptider då många gör sig en tur till skogens skafferi.. Nu på morgonen väntas resultatet i den skotska omröstningen om självständighet från Storbritannien. På papperet råder det ingen tvekan om att Iksu blivit bättre och Dalen sämre - men det är på Historien om en clownfisks strapatsrika färd i filmen "Hitta Nemo" visar sig ligga nära sanningen Nu är prognosen att överskottet blir ännu lägre..

Men det är ynglen som simmar — inte papporna.. Danskarna är inte längre jordens lyckligaste folk. Det är två centralamerikanska länder. Svenskarna för sin del är nöjdast av alla med sin ekonomi, skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny Galluprapport. Svenskarna för sin del är nöjdast av alla med sin ekonomi, skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny Galluprapport..

Vad skrev läkaren i din BVC-journal? Har du vaccinerats mot mässlingen? Rekord är till för att slås och i bilindustrin är det en ständig rekordjakt på effekt. Att det gått inflation i hästkrafter bevisas inte minst av ikonen Porsche Turbo som vid presentationen bjöd på hästar. Idag har modellen En industrilokal i Smedhult utanför Örkelljunga fattade eld under fredagsmorgonen.

När räddningstjänst kom till platsen var byggnaden övertänd.. Länsstyrelsen är beredd att ge klartecken för de omstridda byggplanerna vid Mikaelskyrkan i centrala Uppsala..

Larry Ellison hoppar av som vd för Oracle och blir istället teknikdirektör, samtidigt som Safra Catz och Mark Hurd named blir nya vd-ar för programjätten.. Genom att låta det förvärvade bolaget Softlayer sköta sig självt hoppas IBM kunna utmana Amazon på molntjänster för företag..

Genom att låta det förvärvade bolaget Softlayer sköta sig självt hoppas IBM kunna utmana Amazon på molntjänster för företag. På lördag klockan 16 har kammarkören bjudit in sångarvänner till ett maraton i högskolans nya bibliotek i Falun..

På riksväg 25 i trakterna av Furuby inträffade en trafikolycka vid tiden på torsdagen. Enligt polisen var det en kökrock mellan två bilar. Den ena körde av vägen och hamnade i diket.

Det kommer allt fler flyktingbarn till Gotland. Inom ett år kan det finnas sex boenden på ön, något som även skapar arbetstillfällen för gotlänningarna, skriver GA..

Falubandet P-Floyd, med endast Pink Floyd-relaterade låtar på agendan, ger sig ut på vinterturné med start på Högfjällshotellet i Sälen den 5 december. Sex konserter blir det med två spelningar vardera i Sälen, Karlstad och Stockholm. Turnén avslutas den 19 december på Rival i Stockholm.. Mehdi Seyyed, 39, har fått ett nytt toppjobb inom Bandidos. Numera kan han titulera sig sargento de armas på Europanivå, det vill säga Bandidos nationella och internationella säkerhetsansvarige.

Händelsen med bussen är polisanmäld och en rapport är inlämnad till Smålands Fotbollförbund. Larry Ellison hoppar av som vd för Oracle och blir istället teknikdirektör, samtidigt som Safra Catz och Mark Hurd named blir nya vd-ar för systemjätten..

Att elever ansöker om ledighet utöver loven har blivit ett problem på Östra Lugnets skola i Växjö. Rektorn Klas Persson vädjar nu till elevernas föräldrar om bättring. Sommarlovet är över, men på Östra Lugnets skola är det många elever som ansöker om ytterligare ledighet. Det står klart sedan nej-sidan fått mer än de 1,8 miljoner röster som krävs, enligt BBC Klockan 12 i dag börjar Borlänge Marknad. Precis om vanligt äger marknaden rum på området bredvid Galaxen och bort mot Hagakyrkan..

Skottland har röstat nej till självständighet, enligt BBC: När 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent. Mer information kommer inom kort.. När 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent.. På torsdagskvällen fick räddningstjänsten larm om en bilbrand vid McDonalds i Kristianstad.

Larmet kom vid Tjugotreåriga Hibo Rooble plockar fram te i sin lägenhet i Föllinge. Hon har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och läroböckerna från SFI-kursen ligger på köksbordet. Men det är inte lätt att fokusera på studierna.. Regeringsbildaren Stefan Löfven väntas i dag möta Alliansens ledare, en och en. Den första träffen håller S-ledaren med Centerns Annie Lööf. Hon har envist nobbat alla tidigare inviter från Stefan Löfven och skrev i går på Twitter att "I morgon bitti kommer jag att träffa Stefan Löfven.

Många väljare har alltså kryssat första namnet på SD-listan Jimmie Åkesson. På andra plats för Sverigedemokraterna som väntas få två dalamandat står Anna Hagwall..

Regeringsbildaren Stefan Löfven möter under dagen Alliansens ledare, en och en. Först ut är C-ledaren Annie Lööf som inför mötet står fast vid sitt nej till en plats i en S-regering.. Trycket på Centerpartiet att gå Stefan Löfven till mötes för att få till en stabil regering är obefogat, enligt C-ledaren Annie Lööf. Regeringsbildaren Stefan Löfven har i dag haft möten med Alliansens ledare.

Singapores Grand Prix avgörs i hög fuktighet, på stadsbana och i elljus. Nya regler kommer dock påverka förarna. Det ger Elfsborg ett skönt miljonklirr i kassan. En stor brand har brutit ut på en gård söder om Säffle i Värmland. Räddningstjänsten har enligt SOS Alarm flera brandmän på plats. Räddningstjänsten har enligt SOS Alarm flera brandmän på plats..

Prognosen kommer nej-sidan att vinna med 55 procent, vilket är större segermarginal än opinionsmätningarna visat. Vad händer med det politiska styret i Alvesta kommun efter valet i söndags? Än så länge ingenting, enligt Per Ribacke S.

I tisdags uttalade sig Per Ribacke i Smålandsposten att han inom de närmaste dagarna skulle ta initiativ till att bilda en majoritet och prata med i första hand Centerpartiet och därefter Miljöpartiet.

En anställd på Postterminalen i Alvesta har skiljts från sitt arbete. Anledningen är misstänkt stöld av brev. I början av veckan lämnade arbetsgivaren Postnord in en polisanmälan om att det anställde har stulit brev på sitt arbete. Den svenska skid- och vandringsleden är den senaste attraktionen som ska filmas för Googles karttjänst..

Det verkar för tillfället osannolikt att Kimmo Timonens ishockeykarriär får en fortsättning. Timonen berättar att blodpropparna han åkte på i somras gör att chanserna till en comeback är små. Det behövs uppgörelser över blockgränserna för att den växande storstaden skall klara investeringar i vägar och spårutbyggnader liksom ett bevarande av Bromma flygplats, skriver Örjan Hultåker, Företagarna Stockholms stad..

Sätt skärmar på timmerbilen och luftmotståndet sjunker rejält. Bränslebesparingen kan bli upp till 8 procent, enligt Scania.. Nyligen återfanns den för femte gången i Sverige i småländsk rävspillning vid Växjö och tros vara spridd även till Skåne. Hunden anses sprida smittan till människan. ICA Maxi har ännu en gång bett att Strandridaregatan ska öppnas för trafik så att deras kunder slipper köra om Västra korset.

Men tekniska nämnden säger nej även denna gång. I våras beslöt nämnden att det behövdes en ordentlig utredning av frågan och den har nu genomförts. För barn från tre år visas denna knattefilm i en förhandsvisning under Kulturnatten. Hon är frilansaren som spelat med bland annat Titiyo och Jasmine Kara.

Nu är Nadia Hamouchi aktuell med bandet Sallyswag. Mark HanlonÅlen Åles ålder är ännu ett mysterium. Ålens skalle var tom och jakten efter de så nödvändiga hörselstenarna fortsätter. Enligt berättelserna har ålen, som saligen insomnade i somras, levt i en brunn i Brantevik i år. Anette SjöstrandFolkets park är fullsatt. Ungefär pensionärer har bänkat sig för årets Äldredag.

Anette SjöstrandTax ska du ha! Fråga bara de hundägare som varje torsdagsförmiddag träffas vid Svaneholms parkering för att träna rallylydnad, ta långpromenader och umgås med sina fyrbenta vänner.

De är normalstora, i dvärgvariant, korthåriga, strävhåriga, unga och lite äldre. Framgångarna för Sverigedemokraterna forsätter. Närmare 80 procent av rösterna i skolvalet vid Nils Holgerssongymnasiet i Skurup gick till partiet. Claes Calmram, rektor på skolan, medger att resultatet sticker ut. Två män greps i Skurup på torsdagskvällen misstänkta för narkotikabrott.

Polisen grep de två männen klockan Få barn skapar djupa hål i Södermöres budget. Nämnden ligger 1,2 miljoner kronor back när nativiteten är låg. Södermöre har haft en ganska stabil ökning av nya invånare genom åren. Kulturnatta härom veckan fick Noret att sjuda av liv och julmarknaden den första helgen i december brukar vara vinterns motsvarighet..

Smedsta skola är inte såld. Den köpare som kyrkorådet valt ut drog sig ur innan kontraktet skrevs. I helgen är det en ny visning för att locka till sig nya intressenter. De amerikanska marknadsräntorna var stabila efter svensk stängning på torsdagen, men har stigit svagt i fredagens asiatiska handel på spekulationer om att Skottland har röstat nej till självständighet och efter Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Dollarn har stärkts mot yenen men tappat mot euron.. Skottland har röstat nej till självständighet, detta enligt BBC: TT skriver att när 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent. Niklas Bremberg, forskare på Utrikespolitiska institutet i Stockholm poängterar att rösträkningen inte är avgjord ännu.

I höst börjar hus tre byggas på handelsområdet i Älmhult. Samtidigt rivs det omdiskuterade torpet som fick kommunens stadsarkitekt att avgå. I går skickade Ikano retail centres Älmhult AB in ansökan om bygglov för det tredje handelshuset på Älmhults handelsplats. Enligt prognosen kommer nej-sidan att vinna med 55 procent, vilket är större segermarginal än opinionsmätningarna visat. På fredagskvällen blir det klart vilka aspirerande artister som går vidare från "Idols" kvalvecka.

Dessutom blir det ytterligare fem utmanare. Två personer med specialuppdrag att få eleverna att stanna i skolan ska börja jobba på Nyköpings högstadium.. I alla fall om man får tro vadslagningsfirmornas odds.. Dessutom blir det ytterligare fem utmanare.. Det är hög tid att vi inser att undervisning för tolerans inte kan överlämnas till engagerade antirasistiska föreningar eller genomföras under två dagar varannan hösttermin, skriver Ann-Charlotte Brandberg, Cristine Lysell och Christer Mattsson..

Även Hässleholms konsertförening satsar på lokala förmågor när man, också under lördagen, intar Kulturhuset för sitt årsjubileum. Vivianne Holmberg är Bjärnumssopranen som inledde sin bana i Hässleholms operettsällskap. Annica JönssonMonia Sjöström Zander som konferencier.

Plus ytterligare ett kvinnligt affischnamn som förblir hemligt fram till konsertdagen. Frågan är i vilken riktning partiet ska styras. Orden härstammar från Bert Karlsson. Låter ju förträffligt, men vet alla människor vad de vill ha? Det ska bli lättare att resa inom kommunen och vidare, det tycker Patrik Davidsson C som innan valet lämnade in en motion där han vill införa närtrafik.

Han menar att Ljungby kommun lyckats bra med en liknande modell i samarbete med Länstrafiken Kronoberg och vill nu införa en snarlik lösning i Uppvidinge. Försäljningen i affären i Fröseke har inte gått upp i sommar som ägaren hoppats på. Framtiden är nu oviss. Bosse Nilsson Antal röstande på Folkets Väl i årets val var enligt preliminärt valresultat 1 eller för att se det ur ett annat perspektiv så röstade i runda tal var Valet röstade väljare för FOV. Partiets väljare har således ökat med 40 procent, dock utan fler mandat i fullmäktige.

Själv äter han inte mycket av det som serveras på dessa krogar, ty sedan tre år är han vegan. Affärssystemjätten SAP köper programföretaget Concur för 8,3 miljarder dollar, motsvarande nästan 60 miljarder kronor.. I kväll avgörs det ifall den unga artisten, med stilen som Alexander Bard älskar, blir en av de tolv lyckliga att fortsätta äventyret i höstens kommande fredagsfinaler.

Den elev på gymnasiets trätekniska linje som skadade tummen gör att skolan får nya rutiner vid maskinerna på skolan. Det efter Arbetsmiljöverkets inspektion. I slutet av augusti var det en elev på Uppvidinge gymnasieskolas trätekniska linje i Lenhovda som skulle fräsa en träbit och fick av någon anledning in tummen i fräsen. Sveriges Radios mördade utrikeskorrespondent Nils Horner hedrades postumt med ett specialpris på Stora radiogalan på torsdagskvällen. Radiobranschen samlades i Stockholm för att hylla sina profiler och mindes speciellt Nils Horner som dödades i Kabul den 11 mars i år..

Olyckan inträffade vid 6. De eller den som färdades i bilen ska själv ha tagit sig ur fordonet.. Jag funderar ofta på politikernas roll kopplat till utbildning. Då menar jag inte grundskolan utan den utbildning och kompetensförstärkning som sträcker sig över hela det vuxna yrkeslivet. En kompetensutveckling som tyvärr ofta är eftersatt och inte blir av, skriver Inger Rutensköld, regionchef Unionen Småland.

Ekollon är lite som knark för vissa djur. Giftigt - i värsta fall dödligt - och samtidigt beroendeframkallande gott. Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del djur blir frestelsen oöverkomlig. Giftigt - i värsta fall dödligt - och samtidigt beroendeframkallande gott..

Närmare personer dör varje år av superi i vårt Kronoberg och i hela landet är det ungefär som årligen drabbas av alkoholdöden. De senaste veckorna har vi som ni vet haft ett absolut fokus på valet och det fortsätter till viss del.

Vi rör oss i de höga svallvågorna med rösträkningar, regeringsbildning och koalitioner på alla nivåer. Detta är något som jag i? På fredagsmorgonen är Uppsala drabbad av vattenläcka, vilket gör att det är svårt att få vatten ur kranen.. Giftigt — i värsta fall dödligt — och samtidigt beroendeframkallande gott..

Kommentar till Kyrkan förstör friden på egen minnesplats i Smålandsposten den 27 augusti. Vi står på tröskeln till en tid av drastiska klimat­förändringar. För första gången i människans historia påverkar vi ­miljön i en sådan omfattning att livets fundamentala grundförutsättningar förändras. Tusentals dör i Ebola. Men vaccin är bara en del av lösningen. En bil körde en stund före sju på fredagsmorgonen rakt in i rondellen vid Mora lasarett.

Räddningstjänsten är just nu på väg till platsen.. Den första träffen håller S-ledaren med Centerns Annie Lööf.. Mannen ringde polisen och sa att hans flickvän slog honom. Det hela slutade med att han är misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Mannen kontaktade polisen strax efter tolv i natt och berättade att flickvännens övergrepp skulle skett vid flera tillfällen. Hoppet har minskat om att kunna ta reda på den numera världsbekanta Branteviksålen ålder. Ålen Åle, som sägs ha levt i en brunn i skånska Brantevik sedan , kan vara den äldsta ålen i världen, år, om det stämmer. Men för att kunna bestämma åldern måste man ha tillgång till ålens hörselstenar, otoliter.

Ålen Åle, som sägs ha levt i en brunn i skånska Brantevik sedan , kan vara den äldsta ålen i världen, år, om det stämmer.. Skottland har sagt sitt. Motståndarna till självständighet hade tagit klar ledning när de sista rösterna räknades tidigt i morse. Räkna med optimism på Londonbörsen i dag. Storbritannien blir vid det gamla när Skottland stannar kvar i Förenade kungariket. Det blev alltså nej till självständighet och pundet stärks.. Tidigare i år fattade Bokföringsnämnden beslut om att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas.

Men det behöver inte innebära avgiftshöjningar, enligt ett rättsutlåtande framtaget på uppdrag av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, samt flera andra branschaktörer. Det som är viktigast är att bostadsrättsföreningen tar ut avgifter som motsvarar både de löpande utgifterna och de framtida kostnaderna, framför allt för underhåll av fastigheten.

FBC Uppsala tänker inte göra som i fjol när laget radade upp förluster i början av serien.. Medaljer står på spel när den sista deltävlingen i STCC med supportklasser avgörs på Mantorp i Östergötland på lördagen..

Polis och åklagare misstänker att samma personer ligger bakom flera av de misstänka fall av matchfixning inom svensk fotboll och ser kopplingar till organiserad brottslighet. I veckan polisanmäldes ytterligare en division 2-match. Arbetet med utredningarna har fått ökad prioritet hos Riksenheten mot korruption.. Redan våren började Sanna Kallur känna av en smärta i höger smalben, som senare skulle visa sig komma från en stressfraktur.

Stressfrakturen opererades hösten , men smärtan fanns kvar och för två år sedan opererades en märgspik in i benet.. Lasse OttossonKomockorna har plockats bort.

Tälten har börjat resas och en nio meter lång vikingabåt är på väg. Gudahagen görs redo för den årliga vikingamarknaden. Roy OlofssonKadavret av en vuxen knubbsäl har hittats två kilometer från närmsta vattendrag. Hur har den kommit dit? Sälkroppen hittades av Roy Olofsson när han sneddade genom industriområdet på väg hem från Kristianstad. Två viktiga chefer på kommunen har lämnat sina poster. Nu är processen igång för att rekrytera en ny teknisk chef och personalchef. I början av sommaren berättade Kristianstadsbladet att Bromölla kommuns tekniske chef, Bengt Olsson, och projektledare för Ivöstrand skulle sluta för ett jobb i Kristianstad.

Vi är lite besvikna. Den som vill kan gå på zumba istället, säger personalen. Niklas Westman lämnar posten som klubbchef i Umeå IK. Och han gör det med stolhet över uträttat Men det behöver inte innebära avgiftshöjningar, enligt ett rättsutlåtande framtaget på uppdrag av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, samt flera andra branschaktörer.. I sin senaste runda av nedskärningar har Microsoft valt att skära ned 2. Dropbox och Google bildar ett samarbete för att göra tvåfaktorsautentisering säkare och enklare att använda..

I helgen är det en viktig hemmamatch för Forsby FF: Forsby FF har haft problem att göra mål och i helgen behövs det verkligen att någon eller några kliver fram och producerar då Forsby FF kan säkra division 1-kontraktet vid vinst mot Tyresö. Det står klart sedan nej-sidan fått mer än de 1,8 miljoner röster som krävs, enligt BBC.

Ledaren för ja-kampanjen och den regionale regeringschefen i Skottland, Alex Salmond, har accepterat nederlaget. Vid sopförbränning bildas dioxiner, som ska renas bort från rökgasen med hjälp av filter. Men en ny avhandling visar att dioxiner kan bildas inuti filtren.. Beslutet att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas behöver inte leda till höjda avgifter, så länge de nuvarande avgifterna täcker löpande utgifter och framtida kostnader, enligt ett utlåtande..

Ebolaviruset har redan muterat flera gånger. Skräckscenariot är att viruset går över och blir luftburet. SvD var med på hennes ebolakurs i onsdags, timmarna före avresan. I går kväll landade den svenska sjuksköterskan i Sierra Leone, redo att ta hand om hundratals ebolasjuka.. Döper man sitt band till Röjsåg kan man enkelt slippa alla frågor om varför man valde just det namnet genom att göra musik som låter som en röjsåg.

Och det gör Röjsåg. Det hade varit falsk marknadsföring om de döpt sig till Kaninfluff eller Kattunge. Cecilia Hjalmarsson är skådespelare, manusförfattare och driver ett eget produktions­bolag. På söndag spelar hon och hennes ensemble upp Potatishandlaren i Alvesta. Cecilia Hjalmarsson säger att hon spelat teater i nästan hela sitt liv.

USA-börserna steg på torsdagen i kölvattnet av Federal Reserves penningpolitiska signaler från dagen innan. Marknaden smälte också en ny dos med amerikansk statistik som visade blandade signaler.. Skottland röstade nej till självständighet, enligt BBC: Nu blir den den stora utmaningen för Storbritannien att hålla de löften men gett om ökat självstyre för Skottland.

Uefa har tidigare bötfällt Manchester City och Paris Saint-Germain för att de brutit mot reglerna om "financial fair play".

Klubbarnas böter, miljoner vardera, delas nu ut till andra lag — och Elfsborg är en av vinnarna.. Pc-tillverkaren Toshiba minskar personalstyrkan med personer och förbereder en exit ur vissa konsumentsegment.. Polacken Jerzy Janowicz visade sig vara en för hård nöt att knäcka och vann i två raka set. Det var andra gången spelarna möttes — och för andra gången lämnade Janowicz banan som vinnare.

Nu finns plats för 90 urnor i en lund som har byggts på temat järnväg. Nu är den nya askgravlunden på Österjörns kyrkogård klar. Polisen kommer att ha en särskild kommendering då det väntas mycket folk till matchen i Malmö och de satsar extra på att förhindra bengaler på läktarna. Anledningen är att när lagen möttes i våras började det brinna i stolar på läktaren på grund av bengaler. Anledningen är att när lagen möttes i våras började det brinna i stolar på läktaren på grund av bengaler..

Den emotsedda Alibaba-aktien prissattes sent på torsdagen till 68 dollar inför fredagens introduktion på New York-börsen.. Han är doldisen som tränar hästar åt NHL-stjärnorna Sedin. Skottland har röstat nej till självständighet från Storbritannien i gårdagens folkomröstning..

Skottland röstade nej till självständighet. Medcap redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,9 miljoner kronor 5,4 för det första kvartalet, maj-juli, Det finns en laddning i klubben som sportchefer i hela Sverige skulle dö för. På söndag hålls en manifestation för klimatet på Stora Torget i Nyköping.

Samtidigt marscherar folk för klimatet runt om i hela världen i det som väntas bli värdens hittills största klimataktion.. Nu blir den den stora utmaningen för Storbritannien att hålla de löften men gett om ökat självstyre för Skottland..

Men Didier Drogba menar att bortafansen kommer att hylla den gamle kollegan när City kommer på besök på söndag.. Förutsättningarna för att trafiken ska komma i gång är ovissa. De hittills inställda flygen skulle ha gått till Arlanda, Bromma och Luleå.

Dessutom har en ankommande flygning från Bromma uteblivit.. Två ryska stridsflygplan ska ha kränkt svenskt luftrum under onsdagen och en brådskande rapport har begärts. Enligt säkerhetsexperten Johan Eellend vill Ryssland testa Sveriges beredskap. De sex personer som blev gripna i maj efter att de spelat in en hyllningsmusikvideo till Pharell Williams "Happy" i Iran har nu fått sitt straff.. Att en närstående till Socialdemokraternas lokale partichef Mikael Jeansson fått jobb som husinventerare har inget med smussel att göra, menar Tingsryds personalchef Helena Clemedtson.

Helena Clemedtson förklarar att den här typen av jobb inte alls behöver annonseras ut. Polisen grep i natt en bilist på Varbergsvägen i Borås. Föraren, som var i årsåldern, visade tydliga tecken på drogpåverkan i kontrollen.

I bilen fann polisen narkotika och en kniv. Senast riskerade de nedflyttning — men med sommarens värvningar hävdar lagkaptenen Mariana Männistö att Notviken kan bli ett topplag.. Frankrikes president Francois Hollande sade under torsdagskvällen att han kommer att meddela sina kollegor inom EU att han vill prioritera att återställa konkurrenskraften framför att minska budgetunderskotten. Det framgår av Bloomberg.. En skolfest för elever på Marks gymnasieskola blev i går kväll stökig.

Minst en ung person omhändertogs av polisen. Festen hölls på Bygdegården i Fotskäl. Tre dagar efter valet blir Negar Josephi attackerad av en rasist på sin hemgata. Nu skriver hon om rädslan för att behöva packa sin väska för gott.. Tyskt fett syntstråk i gammal tappning. Det är vad som utlovas i Waldorfs skapelse Streichfett. Vi har gnuggat på rattarna och spetsat öronen, och jo, Waldorf håller vad de lovar..

I intervjun hör du henne berätta om sin egen idrottsbakgrund, som tog henne från tegelbruksorten Vittinge till Falun och friidrottsgymnasiet när hon var 16 år.. Att stjäla en cykel är fortfarande ett vanligt brott, även om cykel­stölderna på lång sikt har minskat rejält.

Att stjäla en cykel är fortfarande ett vanligt brott, även om cykelstölderna på lång sikt har minskat rejält. Göingarna ska minska sina sopor och bli bättre på att återvinna och återanvända. Dessutom vill man göra biogas av komposterat matavfall.

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Clifford JohansenVar femte åring i skolan i Kristianstad är överviktig. Nu satsar regionen på en utbildningsinsats, för att i sin tur informera föräldrarna.

Försäljning  Hur sticker du som småföretagare ut med hjälp av PR i höst? Här är expertens to-do-lista. Läs vidare, kommentera eller dela. Efter många om och men har filmen om Marvels antihjälte Deadpool till slut fått klartecken..

Händelsen när det inte gick att nå SOS Alarm vid en villabrand i måndags kväll ska utredas ordentligt.

Det tycker räddningstjänsten i Oskarshamn. Vi har tidigare berättat om hur flera personer förgäves försökte komma fram till någon på SOS Alarm i måndags kväll vid en villabrand i Elsemar. Efter många om och men har filmbolaget Twentieth Century Fox och seriejätten Marvel till slut gett klartecken för en film om antihjälten Deadpool.

Wolverine" och han väntas också spela huvudrollen i den kommande filmen, rapporterar Hollywood Reporter. Fansen har länge velat se en film om seriefiguren och intresset sköt i höjden i somras när en provfilmning med Reynolds från läckte och hamnade på internet.

Londonbörsen väntas stiga med över en procent på fredagen efter att nej-sidan tycks ha säkrat segern i folkomröstningen om Skottlands självständighet.. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven har fått uppdraget att bilda regering med Miljöpartiet och nu väntar förhandlingar inom områden där partierna tycker olika saker.. Londonbörsen väntas stiga med över en procent på fredagen efter att nej-sidan tycks ha säkrat segern i folkomröstningen om Skottlands självständighet.

Pundet, som redan hade stigit under torsdagen sedan marknaderna ökat sin tro på en seger för nej-sidan, har stärkts med cirka en halv procent mot dollarn på fredagsmorgonen och steg även gentemot euron. Pundet ligger nu på 1: En okänd man följde kvinnan hem och slog henne i huvudet när han inte fick följa med henne i in i bostaden.. Två personbilar var vid strax före klockan sex inblandade i en älgkrock på väg i Hällingsjö.

Den ena bilen krockade med älgen. Hur den andra bilen var inblandad i olyckan är oklart. Pundet, som redan hade stigit under torsdagen sedan marknaderna ökat sin tro på en seger för nej-sidan, har stärkts med cirka en halv procent mot dollarn på fredagsmorgonen och steg även gentemot euron.. Wolverine" och han väntas också spela huvudrollen i den kommande filmen, rapporterar Hollywood Reporter.. Fansen har länge velat se en […]. Rådgivarna i noteringsprocessen av e-handelsbolaget Alibabas aktier på New York-börsen har rekommenderat ett pris på 68 dollar per aktie..

Radiobranschen samlades i Stockholm för att hylla sina profiler och mindes speciellt Nils Horner som dödades i Kabul den 11 mars i år. Stora radiopriset delades ut i elva kategorier.

Sex månaders avstängning blev straffet för Bastias brasilianske anfallare Brandao för skallningen av Paris SG: För närvarande befinner sig svenska ishockeyspelare - rekordmånga - i Nordamerika för att dra i gång säsongen. Ett tal av dem, med Henrik Lundqvist i spetsen, är sedan länge etablerade i världens bästa hockeyliga NHL.

Vi bedömer att ytterligare 25 svenska spelare har en rejäl chans att ta en plats i sina NHL-lag när säsongen startar i oktober.. Under söndagen kommer det att anordnas en klimatmarsch i Visby. Det är en del av den stora klimatmanifestationen "People's Climate March"..

Inte förrän den 22 februari nästa år får Brandao spela igen i den franska fotbollsligan.. Inte förrän den 22 februari nästa år får Brandao spela igen i den franska fotbollsligan. Det var i augusti som Brandao utdelade skallningen, som bröt näsbenet på Motta, i spelargången efter matchen som PSG vann med Varvet i Åbo väntas i dag ge besked om sina framtidsplaner för fartygstillverkningen. En presskonferens har kallats samman till middagstid. En bild på det colombianska cykellaget skapade uppmärksamhet världen över, då folk tyckte att cyklisterna såg nakna ut.

Men det var inte intentionen. Varje timme bryter bilister mot lagen på Allégatan. Men hos polisen är det inte prioriterat att kontrollera genomfartsförbudet.

Kampen om platserna har börjat. I dag, fredag, går NHL-lagen på is och spelarna har knappt tre veckor på sig att övertyga sina coacher om att de är värda en ordinarie plats säsongen Det var i augusti som Brandao utdelade skallningen, som bröt näsbenet på Motta, i spelargången efter matchen som PSG vann med 2— Thomas Isaksson vill starta ett nätverk eller stödförening för asylsökande i Mönsterås kommun.

Uppgifterna om att cirka asylsökande kan komma till Mönsterås i november om avtalet med Migrationsverket går i lås, ligger bakom hans initiativ. Kommunkontoret har fått ta emot en mängd samtal sedan det blev känt att Kronmunken ska bli asylboende. Från kommunens sida har vi ingenting att säga till om vad det gäller placeringen av ett asylboende, säger kommunchef Mats Johansson. Från skolkontorets sida börjar nu en febril jakt på lokaler samt personal som ska ta hand om de asylsökande som snart flyttar in på hotell Kronmunken.

Barnen som kommer motsvarar en mindre skola, konstaterar Thomas Hall, utvecklingsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen. Skottland säger nej till självständighet. Nej-sidan segrade i folkomröstningen med drygt 55 procent av rösternaNu startar förhandlingar om utökat självbestämmande för Skottland..

Fiskars, Investor och deras samriskbolag Avlis har ingått ett avtal enligt vilket Investor förvärvar 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä från Avlis för cirka miljoner euro, eller 40,55 euro per aktie..

Klubb och konsertTami Tamaki Ikväll intar queervänliga Klubb Utopin bistron på Moriskan, och DJ Moandome slår ett slag för skön stämning med sleaze, rap och en och annan megahit. Dessutom blir det liveframträdande.

Det svenska betallösningsföretaget Klarna tar steget in på den amerikanska marknaden i början av nästa år. Artisten Cher stäms av tre av sina tidigare dansare. Enligt Billboard hävdar dansarna att de avskedades från Chers turné på felaktiga grunder och de menar dessutom att de blivit diskriminerade på grund av sin hudfärg och ålder. Enligt stämningen, som lämnades in till en domstol i Los Angeles på torsdagen, ska dansarna ha sparkats från Chers "Dressed to kill"-turné efter att ha berättat för turnéledaren att en annan dansare attackerat en kvinna i ett hotellrum.

Enligt Billboard hävdar dansarna att de avskedades från Chers turné på felaktiga grunder och de menar dessutom att de blivit diskriminerade på grund av sin hudfärg och ålder.. Skottland säger nej till självständighet och business as usual gäller fortsättningsvis. Det brittiska pundet stärks på beskedet och en svart svan har undvikits. Med endast det glesbefolkade, men geografiskt stora, Highland kvar att räkna är resultatet säkert. Enligt stämningen, som lämnades in till en domstol i Los Angeles på torsdagen, ska dansarna ha sparkats från […].

Christer Bengtsson valde att säga ifrån när hans dotter bjöds in till nollning där alla förväntades dricka stora mängder sprit. Det är stora störningar i flygtrafiken på fredagsmorgonen på grund av dimma i Stockholm. Flera plan till Stockholm från Landvetter är inställda.. Tidigare i år fattade Bokföringsnämnden beslut om att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas..

Vad händer med rovdjurspolitiken i en kommande regering? Vågar man ta strid mot naturfundamentalister och vilseledda EU-kommissionärer, och skapa en tydlig och hållbar rovdjurspolitik? Är det ens möjligt med tanke på samarbetspartiernas olika syn på rovdjursfrågan? Jag är arbetssökande, punkt och inget mer.

Inga ­värderingar och förutfattade meningar om den personen. I helgen pratade jag med en äldre man från norra kommundelen. Han berättade att han inte åkte till Emmaboda längre. Det finns ingenstans att pinka för oss gamlingar, man måste gå till stationen, sa han.

Jag har under de senaste fyra åren arbetat med att utveckla och stärka vaccinprogram i Västafrika. Jag har med stigande frustration följt den senaste tidens rapportering om den skenande ebolaepidemin i länder som Sierra Leone och Liberia. Under mitt senaste besök i Sierra Leone i mars i år reste jag med landets hälsominister för att delta vid invigningen av ett nytt vaccin mot rotavirus, en investering som Sierra Leone gör tillsammans med den globala vaccinalliansen Gavi.

I ett val med idel förlorare sticker inte Kristdemokraterna ut, men som riksdagens minsta parti drabbas det extra hårt. Till och med Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visade sig alltför optimistisk för KD: Valresultatet innebär att kompetenta personer som Anders Andersson från Kalmar län och den ekonomisk-politiske talesmannen Anders Sellström lämnar riksdagen; det tycks också innebära att såväl bostadsministern Stefan Attefall som äldreministern Maria Larsson går miste om det numera enda mandatet i Jönköpings län.

Räkna med extraval under den kommande mandat­perioden. Där talar den svenska politiska kulturen trots allt emot. Räkna med extraval under den kommande mandatperioden. En av de sista plikterna lär stå under omprövning. På torsdagen meddelade Högsta Domstolen att rättsläget gällande informationsplikten för HIV-smittade är oförändrat. Alltså är det fortsatt straffbart att inte meddela sin sexuella partner att man bär på HIV-viruset, även om man tar väl så effektiva bromsmediciner.

Tidigare hette stället på Harry Hjörnes plats Soho. Nu heter det Harrys. Fast utan anknytning till denna tidnings urtida chefredaktör. Wallenbergsfärens maktbolag Investor ökar innehavet i den finska verkstadskoncernen Wärtsilä till 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapital och röster..

Övergången var värd 23 miljoner kronor. Nu är anfallaren tillbaka i Sverige. Franska konglomeratet Vivendis styrelse har godkänt en försäljning av den brasilianska operatören GVT till Telefonica, rapporterar Dow Jones Newswires på fredagsmorgonen.. Wallenbergsfärens maktbolag Investor köper 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapital och röster, i den finska verkstadskoncernen Wärtsilä.

Aktierna går på miljoner euro 5,8 miljarder kronor. Säljare är kniv- och verktygstillverkaren Fiskars dotterbolag Avlis. Aktierna går på miljoner euro 5,8 miljarder kronor.. I helgen kommer världens statschefer att besöka New York för att prata om klimatet. Över personer beräknas samlas för att demonstrera för klimatet, skriver Fossil Free.

Samtidigt ordnas över demonstationer runt om i världen av över organisationer. Nästa Office-version bjuder bland annat på en ny hjälpfunktion, ett nytt tema och bättre mejlsynkronisering i Outlook.. Den alpine landslagsåkaren Axel Bäck måste opereras för skadan han fick under träningen i onsdags..

Den alpine landslagsåkaren Axel Bäck måste opereras för skadan han fick under träningen i onsdags. Därefter får han gå med gips i fyra till sex veckor. För att sedan kunna köra behöver åringen ha ett specialskydd för handen. För att sedan kunna köra behöver åringen ha ett specialskydd för handen.. PWC har i anslutning till rapporten tagit fram ett punktsprogram för att förbättra arbetsförhållandena vid räddningstjänsten. Räddningsnämnden har ställt sig bakom programmet och arbetet med det har redan inletts.

I det arbetet ingår bland andra kommunchefen Thomas Lagerström.. Home Depot avslöjade på torsdagskvällen att 56 miljoner kreditkortsuppgifter läckte ut vid det dataintrång som nyligen drabbade bolaget. Intrånget är därmed större än det som drabbade Target under och Home Depot uppskattar kostnaden relaterat till händelsen till 62 miljoner dollar.. Många krogar har sina signaturrätter, precis som designers har återkommande mönster och snitt och Ernst Billgren gillar att måla rävar.

Den stora, röda Peugeot-kvarnen som står uppställd i ett antal exemplar på olika hyllor i restaurangen, ständigt redo att huggas tag i för att krydda gästernas anrättningar. Personalen på Uponor Infras fabriker i Vasa och Nastola marscherade ut på fredag morgon som en protest mot företagets samarbetsförhandlingar. I Vasa deltog kring arbetare och tiotalet tjänstemän. Samarbetsförhandlingarna har pågått sen början av augusti. Google arbetar på en ny standard som ska göra det möjligt att arbeta med olika webbplatser utan en internetkoppling..

Björn G Stenberg ser en gripande skildring av relationer mellan barn och fäder i tre generationer.. Nya Ålands läsare har reagerat på att det just nu finns extra många besvärliga gropar i Mariehamn.

Asfalten har tagits bort men inte ersatts. Hockeykunnande blandat med erfarenheter från näringslivet har visat sig vara en perfekt kombination. Vita Hästens vd Fredrik Jensen har varit lika noga när han kontrakterat spelare som han var när han jobbade som konsultinköpare. På det sättet har han skapat ett allsvenskt lag som trots en liten budget ligger i topp i  allsvenskan. När Rädda Barnen gjorde en undersökning bland barn om de kände till barnkonventionen, hamnade Säter i topp..

Vi vet alla hur Iphone 6 Plus ser ut på utsidan, men nu har en tekniksajt även plockat isär telefonen in i minsta detalj.. SvD Näringsliv kan avslöja att alla banker kommer tvingas redovisa den snittränta som deras bolånekunder får betala. Det är Finansinspektionen som vässar sina vapen mot bankerna.. Björklöven spelar sin fjärde match i hockeyallsvenskan för säsongen. I kväll är det Mora som står Patrik OlofssonHjorthägnet inom garnisonsområdet kan komma att försvinna.

Tekniska utskottet föreslår att hägnet tas bort, vilket skulle innebära att beståndet på cirka 50 djur skjuts av. På talet fick Försvarsmakten tre hjortar från Hembygdsparken i Hässleholm. På torsdagskvällen hade Sverigedemokraterna på Gotland ett möte för att diskutera framtiden för partiet.. En kvinna blev misshandlad av en okänd man i Göteborg på fredagsmorgonen. Hon hade klivit av en spårvagn när mannen förföljde efter henne. Ingen är gripen för dådet..

HJK höll relativt jämna steg med sina värdar i första halvlek men pressades allt längre ner efter paus och till slut avgjorde inhopparen Nicolai Jørgensen med två fullträffar och FCK vann matchen med Tommy SvenssonUnder sju veckor blir Österlen skådeplats för glaskonst av internationell klass, då 16 glaskonstnärer från och med lördag ställer ut på fyra platser.

Det blir nej till självständighet för Skottland. Men oron är nu stor för ett splittrat Skottland.. Bastias brasilianske anfallare Brandao stängs av i hela sex månader för skallningen på Paris Saint-Germains Thiago Motta i augusti.. De ledande amerikanska börserna handlades successivt högre under torsdagen och stängde kring dagens högstanivåer Det är kraftiga förseningar i flygtrafiken till och från Bromma på grund av tjock dimma..

Det är kraftiga förseningar i flygtrafiken till och från Bromma på grund av tjock dimma. Hon betonar dock att trafiken snabbt kommer i gång bara dimman lättar.

Swedavia räknar med att det även kan bli förseningar senare under dagen som följd, men uppmanar ändå resenärer att åka till flygplatsen. Finansinspektionen kräver att bankerna ska redovisa vilka räntor kunderna faktiskt betalar i snitt och sluta använda vad myndigheten kallar "missvisande listpriser".. Hon betonar dock att trafiken snabbt kommer i gång bara dimman lättar.. Nu är nya stjärnan Ababa Lama klar för Kretsloppet.

Totalt 20 tjänster på redaktionen och försäljningsavdelningen försvinner på TT Nyhetesbyrån.. Finansinspektionen FI kräver att bankerna ska redovisa vilka räntor kunderna faktiskt betalar i genomsnitt och sluta använda vad myndigheten kallar missvisande listpriser. Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser", skriver FI i ett pressmeddelande.

Barnen på Björkhöjdsgatans förskola får stanna hemma i dag. Tjuvar har under natten brutit sig in och förstört lokalerna.. Först ut är C-ledaren Annie Lööf som inför mötet står fast vid sitt nej till en plats i en S-regering. Centerledaren Annie Lööf hade under morgonen samma budskap som tidigare på väg in till mötet med S-ledaren Stefan Löfven i riksdagen. Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser", skriver FI i ett pressmeddelande..

Radio Gagnef, frekvenserna ,9 och ,7 MHz, sänder under lördagen enligt följande: Iggy Azalea stämmer sin ex-pojkvän Hefe Wine. Sångerskan hävdar att han har en sexvideo där de båda medverkar, som hon menar att han ska ha kopierat olagligt från hennes privata dator när de bodde tillsammans Wine hävdar istället att Iggy gav honom tillåtelse att sprida och marknadsföra sexvideon, då hon skrivit på ett kontrakt. Föräldrarna kommer att meddelas om det nya upplägget på kommande föräldramöten. Från och med den här terminen erbjuder alla skolmatsalar varje dag två alternativ till alla barn, ett med kött eller fisk och ett vegetariskt.

Ben Affleck är en hejare på blackjack. Så bra att han på två casinon blivit ombedd att sluta spela - och erkänner nu att han fuskade genom att räkna kort.

I år har adeln för- dubblat sin rusttjenst; hvar åttonde bonde skall klädas i knektjackan ; här i skärgården skola två båtsmän uttagas e af fem bönder. Pesten har visat sig i Abo, och folket ropar att brunnarna äro förgiftade.

Häxor och trollkarlar kringstryka öfverallt och förvända sinnena med allehanda djäfvulstyg. Förlåt en gammal trotjenare, om han frågar: Mina räkenskaper äro i ordning, och jag är beredd att, fattig som jag hitkom, öfverflytta med min dotter till Sverige Det är jag, som i morgon skall beskyllas att hafva handlat emot er vilja.

Man skall hata mig ännu mer än man gjort; man ser endast handen som straffar, icke hufvudet som befaller. Men jag är van vid att misskännas ; hvad bryr jag mig om hatet? Jag tjenar min herre, det är nog, och jag är beredd att för honom uppoffra allt. Grefve Bernhard stred med sig själf. Andtligen segrade stolthet och hederskänsla. Jag bryter icke mitt ord. Förvaltaren teg en stund helt stilla. Jag lofvar er det. En half timme efter detta samtal stodo alla slottets invånare samlade kring sin unge herre, hvars häst redan stampade vid slottsporten.

Ett doft knöt blandade sig i hurraropen; men den unge grefven aktade icke o därpå, utan sprängde i sporrstreck bort på vägen åt Abo. En enda såg med förgråtna ögon den sista fladdrande skymten af hans blåa plym; det var den hårde för- valtarens dotter, den milda och ljuslockiga Greta. Knappt var grefven borta, innan mäster Adam fram- kallade sina rättare.

Fram med fång- kärran, och Nils i häkte. Åtta de mest uppstudsiga af eder öfriga uttagas till rekryter. Lampipojken inspärras i kvarnkammaren, och hans mor jagas på ögonblicket från sitt torp. Fruktan och häpnad betogo alla närvarande. Blott Lampikvinnan vågade höja sin röst till ett klagorop.

Ve öfver den otrogne gårdsfogden! Fienden hade härjande infallit i Karelen; det var då som gymnasisterne i Viborg modigt uttågade till stadens försvar. Skörden hade på flera orter felslagit, pesten väntades, kriget i Polen uppslukade allt stridbart manskap, som hemma kunde undvaras. Konungen hade, icke alldeles lagligt, låtit utskrifva icke blott detta, utan äfven följande årets rekryter; allmogen knotade och bearbetades här och där af hemliga utskickade.

Dess trohet mot kronan förblef orubbelig, men drifvet af nöden, lyssnade folket i några trakter, särdeles i nejden af Abo, till personer, som sökte intala dem, att den nyaste ut- skrifningen skedde utan konungens vetskap på tillställning MÄSTER ADAM 41 af egennyttige ämbetsmän, hvilka sedan ville sälja det utskrifna manskapet åt danskar eller ryssar. Så hände, att här och där uppstod buller, att menigheten motsatte sig utskrifningen och endast med ömsom användt våld och öfvertalning kunde förmås att foga sig i öfverhetens påbud.

Nejden kring Majniemi, uppretad och utarmad af flerårigt förtryck, var en af de lättast antändliga.

Sent på aftonen samma dag som grefve Bernhard afrest till o Abo, såg man en båt med tvenne karlar och en kvinna ila öfver sundet till svarta Janes koja. Den gamla sof eller låtsade sofva, men uppväcktes af några kraftiga slag på dörren och tvangs att insläppa de sena gästerna.

Veten I icke att fogdens piska skall väcka eder själfva klockan fyra på morgonen? Här är ej tid till långa ord. Nils på Arvio är häktad i kväll, Per, min pojke, är kastad i kvarnkammaren, jag själf är drifven från torpet, och när solen går opp, skola dessa två och ännu sex andra därtill skickas till Abo och stickas i knekthopen. Jag får vara nöjd, så länge man låter mig själf behålla min koja! Hela världen vet att du kan hemliga konster både till godt och ondt.

Ditt rykte är nästan så stort som Puu-Jumalas, och du anses af mången snällare än Valborg Kyni från Tyrvis. Således är det onödigt att du ställer dig så enfaldig. Du skall tillreda ett trollskott, och det genast, och därpå inkastas det än i natt genom fogdens fönster, och när morgonen gryr, är han död i sin säng. Nej, gumma, nu är nöden för dörren, och nu slipper du ej ur en fläck.

Gör du icke genast hvad vi begära, så tända vi din usla koja i alla fyra hörnen och steka dig, gamla trollpacka, vid brasan af dina egna knutar. Jane betraktade forskande sina gäster och syntes begripa, att de, drifne af nöden och vantron, voro i stånd att hålla ord. Tron I att man förgör en människa så som man dräper en katt? Menen I att här i stugan växer troll ört, sprakved och drakeblod?

Dödas ben kunde jag väl ha och ödlehufvun och grodfötter; men hvar nu i en hast taga kyrkomull, ugglehjärtan och huggormstungor? Nej vars, låt bli med det så länge. Vi måste vänta med det till nedan, ty i ny et förlora örterna sin kraft och kunna ej skada, men väl bota.

Kommen tillbaka om två veckor. Fort tillbaka i båten; vi ha ännu en limme till midnatt. Innan hanen galär, falla vi Öfver fogden med fyrtio mans styrka och rifva hans gård i små Karlarne betänkte sig ännu; vågstycket syntes dem fur stort.

Jane tog medlande till ordet. T ii rii ii rida trallen I unge grefven dilr ännu, och så kunnen 1 få rätt mot fogdens tyranni. Förr skola haglet och frosten göra dig rättvisa, än den ena höge herrn rör en flik af den andres rock. Nej, stackare den karl, som icke i dessa tider förstår att hjälpa sig själf, han iir värd att brödet ryckes ur hans mun och hästen från hans kärra och kon från hans klafve och barnet från hans famn; eländige fege stackare, som talen slikl öfvervåld och icke han mod att slå tillbaka med rält den som förs!

Sexton de och minst femtio ni; finns det hjärta i bröstet hos er? Kalla mig en häxa, om jag icke nästa söndag skall berätta för allt kyrkfolket huru fege I varit, och minsta barn i hela byn skall skratta er upp i synen.

Innan kort voro de alla åter på motsatta stranden. Jane såg efter de bortroende, i det hon betänkligt skakade på hufvudet. Finns då i Finland, ingen rättvisa mer, utom det blodiga våldets? Men Greta måste räddas; Gud vare sedan hennes far nådelig, om de verkligen få honom fatt.

Med dessa ord lösgjorde Jane en liten båt, som i vårnattens halfskymning låg gömd mellan stenarna vid stranden, och hastade med lätta, men tysta årtag åt samma håll, som fogdens fiender nyss hade rott. Och natten var alldeles lugn; på afstånd hördes talltrastens sång ur skogen, blandad med ljudet af dyningens skvalpande mot de slumrande stränderna.

Vidpass två timmar före uppträdet i Janes koja stod mäster Adam på den höga trappan af sitt hus, där man från kullen såg vida omkring. Hans genomträngande blickar flögo öfver nejden, än mot slottet till vänster, än bortåt Arvio by, som bakom åkerfälten till höger vid sidan af parkhägnaden framskymtade med sina låga tak nära en kvart mil från gården. Han följde noga de hemvandrande arbetarnes steg och syntes belåten, när de icke gruppvis, utan en och en, sågos aflägsna sig långs gångstigarna, genvägen öfver åkerrenarna.

På stora vägen från slottet sågs en ensam vandrare med ränsel på ryggen styra sin kosa mot gården. Hans steg blefvo raskare, ju mera han närmade sig, och innan fogden lämnat sin trappa, stod vandraren vid den stängda porten, klappade på och begärde att blifva insläppt. Mäster Adam gick att Öppna. Du hade gjort bättre att sitta i Abo vid din grammatika, än att med ränsel på ryggen stryka landet omkring.

Hela min matsäck var slut, och i Abo finnas så många andra fattiga djäknar, att barm- härtiga människor ej kunna föda alla. Därför så tänkte jag, att nöden har ingen lag. Pingsten tillstundar, och så har jag begifvit mig ut i socknarna att samla ihop några ören och några kakor bröd, för att hålla ut till midsommar med logicam och metaphysicam.

Ni nekar mig ju inte tak öfver natten, mäster Adam? Det är länge sedan jag såg min lilla brud. Men kom in nu vackert och ät en bit. Du har väl godt om matlust, kan jag tro.

An homo bestia sit? Fogden syntes föga gifva akt på denna lärda invit, utan införde sin gäst i den rymliga salen, som jämte två små kamrar upptog hela hufvudbyggnaden. Studenten räckte henne handen och kramade den duktigt, men den unga flickan nedslog ögonen, sannolikt för att dölja de alltför tydliga spåren af nyss gråtna tårar. Visserligen, efter hon äter sina likar. Du har gråtit, pullula mea 1. Aldrig i världen kan jag tro att du haft så ledsamt efter mig? Se så, kvickt fram med ett godt ord åt Johannes, och en god filbunke på köpet.

Ser du icke, han vore i stånd att af bara hunger äta upp dig själf. Och den hårde fogden log välvilligt. Han hade dock sin mänskliga känsla äfven han; det var kärleken till hans dotter och ärelystnaden att en dag tanka henne som den flitige studentens maka, en blifvande prostinna i hemsocknen.

Men Greta vågade hvarken se upp eller svara ; hon ilade ut och återkom snart med den begärda välfägnaden. Studenten, utan tvifvel mera lärd än människo- kännare, antog godtroget fogdens förklaring öfver Gretas tårar och satte sig med stoiskt lugn att äta sin filbunke. Ja visserligen går där allt ännu varmt till vid disputationerna ; dominus Miltopseus bevisar att dominus Bång är en åsna, och dominus Bång bevisar att dominus Miltopaeus är en hedning. Hvad mig angår, vill jag hellre vara hedning än åsna, och jag kan utan skryt säga, att jag i förra veckan som posterior opponens grundeligen nederslog dominus Bång, både majorem, minorem och conclusionem.

Dominus Bång blef däröfver furibundus och hotade stämma mig för både häxeri och kätteri, efter han för- menade sig kunna bevisa, att jag för längesedan haft böcker till låns af dominus Stodius, hvilken, som ni vet, varit illa anskrifven för häxeri. Fogden hade under tiden gått ut, kastade ännu från trappan en blick öfver den mörknande nejden, tillsåg att porten var stängd och strängen till stormklockan i ordning, gaf order för natten åt rättarne och pröfvade fängpannorna på ett par långa muskedundrär, som hotande hängde vid stugudörren.

Efter dessa försiktighetsmått återvände han lugn till det inre af stugan. Greta hade emellertid begagnat sin fars frånvaro att, likasom händelsevis, fråga om Johannes mött någon e ridande på vägen till Abo, och studenten hade, med munnen full af sin smörgås, svarat henne, att den unge grefven af Majniemi ridit med två sina tjenare förbi och öfverstänkt honom med smuts. Lyckligtvis hade rummet betydligt mörknat, ty himmelen hade mulnat till natten och såg ut att lofva regn. I morgon får jag se hvad vi kunna göra för dig, Johannes.

Jag har sannerligen icke varit så mätt, sedan jag sist var hos er, och vore ni dominus Bång, så skulle jag utmana er på en spritter ny tes: Er g o deus sum. Vid dessa ord hade Greta kysst sin far på handen, räckt sin egen hand åt Johannes och aflägsnat sig till det s. Fogden gick till hvila i en af kamrarna, men studenten sträckte sig behagligt i den ena af tvenne halm bäddade sängar, hvilka öfver hvarandra intogo hela långsidan af rummet midtemot den stora spiseln.

Här sjönk han innan kort i sömnens armar, under ärelystna tankar på alla de disputationer, i hvilka han skulle besegra dominus Bång. Men troligen hade vår hederlige, fast trätosamme katederhjälte tagit för stark kvällsvard af syltfötter och filbunkar, ty oaktadt sin trötthet sof han oroligt, och plågsamma drömmar störde hans hvila. Han tyckte sig 1 Om människan är en gud?

Visserligen, ty en gud saknar åstundar ingenting. Man jag saknar ingenting d. Således är jag en gud. Och förgäfves uppbjöd respondenten all sin klyftighet, all sin vältalighet; den storväxte motståndaren lät en skur af kyrkofäder och hebreiska nedhagla öfver hans hufvud, och den arme Johannes kände sig förkrossad, stum, tillintetgjord.

Allt svartare blef Bångens gestalt, vidgades ut, blåstes upp, blef hög som ett kyrktorn och nedskådade på honom med osägeligt förakt; och när Johannes be- traktade katedern, befanns den förvandlad till ett ofanteligt bål, sotiga figurer sprungo med facklor däromkring och antände bålet, och flammorna slogo fräsande upp mot den askgråa himmelen. I detta ögonblick vaknade vår vän studenten med förskräckelse och satte sig upp i bädden. Rummet var kolmörkt, ty luckorna voro tillskrufvade utifrån, men det syntes som hade drömmens skräckbilder föresatt sig att plåga honom äfven som vaken.

I nattens tystnad kunde han tydligen höra ett besynnerligt sakta frasande, likasom uppe vid taklisten. Och han lade sig åter med föresats att icke vidare låta skrämma sig af den fruktansvärde dominus Bång. Den natten vägrade likväl sömnens hulda makt att strö sin vallmo öfver studentens ögonlock. Det fortfor att susa och fräsa i hans öron, och stundom tyckte han sig höra ett aflägset sorl, blandadt med klockors klang.

För andra gången satte han sig upp. Snart blef det rörelse och brådska därinne. Fogden, halfklädd, störtade ut och sökte att öppna farstudörren. Den var stängd — tillbommad utifrån. På ögonblicket insåg mäster Adam hela vådan af sin belägenhet. De hafva klättrat öfver planket, tillbommat dörren och antändt taket med fyrbollar.

Eländige lymlar, som hade vakt i natt! De ha druckit för mycket öl och bortsofvit allas vår välfärd. För att säga sanningen, hade fogden gissat alldeles rätt. De upproriske bönderne hade kringränt gården, funnit vakten sofvande och med bågar af skjutit mot taket brinnande bollar af blår och beck, så länge tills några af dem tändt an. Ehuru väggar och tak voro våta af regnet, var faran påtagligen ganska stor, ty det blåste starkt. Klockan var omkring två på natten och himlen betäckt af täta dimlika moln, som fördröjde den annars så tidiga morgongryningen.

Mäster Adam var icke den man som så lätt för- lorade hufvudet. Hans första tanke var stormklockan; han ryckte i strängen; intet ljud — en bit af repet stannade i hans hand. De hafva afskurit klocksträngen, men vi skola nog finna en utväg att märka bofvarna och väcka vårt folk. Hastigt nedtog han de två grofva muskedundrarna, räckte studenten den ena och försedde sig med krut, kulor och luntor. Eld- skenet från taket var ännu icke nog starkt att upplysa nejden, och bönderne, som icke medförde facklor, höllo sig alldeles tysta, i förbidan att elementerna skulle full- borda deras hämndeplan.

Bedrar jag mig icke, så har en stor skara af mordbrännarne slagit sig ned i ro nära porten. De måste vara minst trettio eller fyrtio man; hela Arvio by har sammansvurit sig med Lampigårdarna att förgöra mig.

Men passa nu på; jag skall gifva de skurkarne en läxa, den de nog skola minnas till dödedag. Vid dessa ord framstack fogden genom gluggen den tunga pipan af muskedundern, siktade mycket noga, förde luntan till fänghålet och tände an. Skottet small med stark knall; dess blixt upplyste hela gården och dess närmaste grannskap.

Bland bönderne vid porten märktes en plötslig förvirring blandad med jämmerrop. Fogden gnuggade händerna af skadefröjd och skyndade att ladda sitt fruktansvärda vapen ånyo. Pipan var laddad med femton kulor! Skjut, Johannes, skjut, innan skurkarne skingra sig. Skjut midt i hopen — där strax till höger om porten. Den hederlige studenten svarade intet, men hans hand darrade. Han riktade länge och med skenbar omsorg; därpå sköt han — och sköt i luften. Inom sig tillade han en slutsats efter logikens reglor: Huj, hördes i detsamma ett hvinande ljud, dock utan knall; i samma ögonblick susade något in genom gluggen tätt förbi studentens öra och borrade sig fast i den motliggande väggen.

Det var en pil. Detta fördömda folk har icke råd att bestå sig gevär, kulor och krut; utom dess är det strängt för- bjudet.

Därför jaga de ännu med förfädrens bågar och pilar och skjuta med dem så säkert som någon skarpskytt. Det är ett äkta tjufskytte ; ingen smäll, blott ett sakta sus, och döden träffar sitt rof. Akta dig, stå ej vid gluggen! Jag vill skicka dem och de sofvande lymlarne, mitt folk, ännu en väckare. I samma stund susade genom luften tvenne pilar på en gång; den ena inslog i yttre väggen på sidan om gluggen, den andra snuddade vid insidan af gluggen, spjälkte en bit af träet, träffade fogdens vänstra arm, som riktade muskedundern, uppslet vadmalet af rocken och gjorde i armen en djup rispa.

Mäster Adam under- tryckte ett utrop af smärta, riktade åter sitt rubbade vapen och fyrade af. Ett nytt jämmerrop från nejden af porten bevittnade, att äfven detta skott icke förfelat sin verkan.

Nere på gården hördes nu larm, rop och svordomar, antingen nu bönderne, uppretade af de sinas fall, företagit sig att storma gården, eller ock rättarne i den mindre stugan närmast porten hade vaknat af skjutandet och gripit till motvärn. Striden därnere blef allt häftigare, och tid efter annan ljödo från vindsgluggarna muske- dundrarnas grofva knallar ; dock vågade fogden, af fruktan att träffa sitt eget folk, numera endast skjuta i luften, för att dymedelst tillkalla hjälp ifrån slottet.

Bönderne hade påtagligen bedragit sig i sitt hopp att i all tysthet bränna fogden och hans gård. De begynte med allt skäl frukta, att ett längre dröjsmål skulle tillintetgöra deras hämnd, och beslöto att med ens göra slut på en strid, som redan kostat dem fyra eller fem dödade och sårade.

Medan Lampifolket fortfor att skjuta fyrbollar möt taken, bortkastade Arvio- männen sina bågar och inträngde, beväpnade med yxor, på gården. Den förste af fogdens rättare, som vågat sig ut, föll ett offer för böndernes hämnd; kamraterne, varskodde af hans ofärd, vågade sig icke ut ur stugan och barrikaderade fönster och dörrar innanför.

Arviomännen, säkra från det hållet, rusade mot hufvudbyggnaden, inslogo dörren och störtade in. I detta ögonblick var mäster Adams hufvud ej mycket värdt. Men fogden, allt i förbidan på undsättning, var icke den man, som gaf sig så hastigt till spillo.

Studenten Johannes hjälpte ärligt till ; innan dörren var inslagen, var trappan stängd. Antingen slå sig opponenterne fram genom öltunnorna, hvilka jag här vill kalla våra argumenta fundamentalia, och i sådant fall bli vi kvickare ex- pedierade, än en afsigkommen kaplan i pastoralexamen, eller ge vi opponenterne repuls, och i sådant fall bli vi lefvande stekta här på vinden; hvilket allt jag skulle kalla ett disjunktivt omdöme, därest ni, mäster Adam, det ringaste förstode er på logiken.

Mäster Adam fann icke för godt att svara på denna logik, utan lyssnade med stigande förbittring på böndernes larm därnere, där de genomströfvade rummen, plundrande och sönderslående allt, i sin harm att icke finna den de sökte. Andtligen sprungo några uppför vindstrappan och stötte där på öltunnorna.

Detta arbete blef dem en Sisyfsklippa. Knappt var en tunna inslagen och undanröjd, innan en annan, nedstörtad uppifrån, intog dess plats. Bönderne aflöste hvarandra under harmfulla hämnderop; förgäfves: Tiden förgick ; det var redan ljus dag ; hvarje minut kunde man vänta ett angrepp af fogdens folk från slottet.

Då höjde sig öfver larmet en olycksbådande stämma: Han skall icke undkomma oss. Det blir därför tid att se åt hvad som blifvit af fogden och hans lärde kamrat på vinden. Så snart den tilltagande röken öfvertygat mäster Adam, att faran växte med hvarje ögonblick, och ingen undsättning hördes af, fattade han studentens hand och sade: Gluggen därborta vetter mot parken; träng dig ut genom den; för mig är den för smal. Så snart du hissat dig ned med detta rep, spring upp till Greta i löftet, bärga henne ur lågorna och för henne till min syster, bagarens änka o i Abo.

När du sen får dig bröd, så gift dig med flickan — försörj henne ärligt och blif för henne en god man! Se så, Gud vare med dig, min son! Och den hårde fogden aftorkade hemligt en tår. Jag lämnar er icke. Därpå laddade han än en gång sitt tunga gevär, riktade det åter mot bönderne, som, icke anande faran, samlat sig i en tät hop på gården, och fyrade af. Verkan var fruktansvärd; fyra eller fem störtade till marken; de öfriga sprungo förfärade åtskils, i tanke att slottets folk vore öfver dem Mäster Adam begagnade tillfället, ilade ut och lyckades osedd smyga sig in i källaren, där han åtminstone var säker för lågorna.

Emellertid hade Johannes skyndat till löftet. Fogdens gård brann i full låga. Men sent omsider hade slottets manskap, tyngdt af föregående dagens rus, blifvit väckt af larmet. Tolf välbeväpnade och fogden till- gifne tjenare hastade ut till hans försvar. Bönderne, öfverlägsne till antal, men väpnade endast med yxor och bågar, vågade intet motstånd, utan skingrade sig åt alla håll.

Mäster Adam steg fram ur sitt gömme; han hade förlorat gård och egendom, men kunde lyckönska sig att ha undkommit med lifvet. För att vara korta, skola vi endast tillägga, att följden af denna tilldragelse blef ett fördubbladt elände i hela nejden kring Majniemi.

Militär rekvirerades från o Abo och inkvarterades dels på slottet, dels hos dess upproriska underhafvande. I stället för åtta bönder blefvo tjugufyra tagne till rekryter och bortskickade till Polen.

Två de förnämsta orostiftarne dömdes och afrättades. Den talrika kringboende adeln betraktade, ej utan skäl, grefvens af Majniemi sak som sin egen och gjorde allt för att med ytterlig stränghet kväsa upprorsandan. Det blef en sorglig vår full af förödelse. Många hemman öfvergåfvos ; Arvio by blef så godt som öde, och i Lampigårdarna såg man blott kvinnor, gubbar och barn.

Och detta allt i den dåvarande rikaste och tätast befolkade delen af Finland. Bort ila vi nu från Finlands nöd till fjärran länder i söder, där dess blod och penningar föröddes i en ärelysten konungs eröfringskrig.

På Gustaf Adolfs och Kristinas tron satt den tappre krigaren, den store fält- herren, den högsinte och högtsträfvande, men föga stats- kloke hjälten Carl X Gustaf. Vi befinna oss i Juli år Hvilka förmätna planer, hvilken lysande framgång, hvilka triumfer och förödmjukelser hade icke timat inom den korta rymden af ett år före denna tid!

Brinnande af stridslystnad hade Carl Gustaf kastat sig öfver det stora, men oeniga, söndrade, själfviska och därför van- mäktiga Polen. Den 3 Juli hade den tappre och ryktbare finnen Arvid Wittenberg med 20, af trettiåra krigets veteraner uppbrutit från Stettin och inryckt i Polen; snabb som en stormvind ilade konungen efter, och innan November hade han eröfrat Warschau, Krakau, Thorn, Polens nycklar och hufvudstäder, slagit eller lockat till öfvergång dess spridda härar, förjagat dess svage konung Johan Kasimir som en flykting utan rike öfver Karpaternas fjäll till Schlesien, underlagt sig mer än hälften af det vidsträckta riket och tagit trohetsed af dess invånare.

Sedan dess, hvilket växande hat mellan folk och folk — trolöshet, förräderi, försåt, förtviflan, lönmord, hämnd, fanatism — och vid sidan af dem fosterlands- kärlek, tapperhet, ära och snille — hvilka blodiga för- luster, dyrköpta segrar, nöd, faror och elände, hvilken nemesis öfver de svenska vapnen, som här i all deras glans fingo erfara förbannelsen af ett orättvist krig och raseriet hos ett folk, som kämpar för sitt fäderneslands bestånd eller undergång!

Stora, glänsande, men hemska taflor af mänskliga passioner! I November och December hade polackarne begripit djupet af sin förödmju- kelse och vidden af sin fara. Nöden hade återförenat detta lättsinniga, dock ridderliga folk under dess konungs fanor; framför, bakom, på alla sidor om Carl Gustaf och hans tappre reste sig städer och byar; ur hvarje hydda utgick en hämnare, hvarje arm grep ett svärd, och Johan Kasimir återvände under folkets jubel till sitt olyckliga land.

Lockad af förrädare, gick svenska hären framåt ännu lik en lavin som för hvarje steg smälter i vårsolens brand. Här måste han vända, måste under otroliga faror och mödor bana sig väg till- baka till Warschau, nöjd att hafva räddat en ringa återstod af sina utvalde och med sin egen person re- surserna af sitt snille för kommande segrar. Den 20 Juni föll ändtligen Warschau i polackarnes händer, till hälften taget med storm, till hälften med ärofull kapitulation; Wittenberg föll ett offer för polackarnes hat, kastades, mot kapitula- tionens villkor, i fängelse och slöt året därpå som fånge sin långa och ärofulla krigarebana.

Dock ännu randades dagar rika på lyckans skiften och stora händelser. Johan Kasimir öfvergafs, strax efter stadens eröfring, af sina flesta trupper; vid sin sida hade han dock mer än 40, man. Carl Gustaf däremot, undkommen som genom ett underverk, hade förenat sig med kurfursten Fredrik Wilhelm af Branden- burg och ilade i spetsen för 18, man, eldade af hämndlystnad och raseri, att återtaga Warschau. För första gången stodo de båda konungarne personligen mot hvarandra, och deras strid är känd under namn af tre-dagars-slaget vid Warschau.

Franska sändebuden ville förekomma striden och sökte bemedla fred. Oryggligt beslöt han att angripa den mång- dubbelt starkare fienden.

Den 18 Juli på eftermiddagen ryckte härarna till strid på östra stranden af Weichseln gentemot det dar- rande Warschau. Polackarne stödde sin vänstra flygel mot floden och starka förskansningar, den högra mot Biallalenka-skogen och ett moras. Svenskar och preussare framryckte på den smala slätten mellan floden och skogen; rytteriet skärmytslade med fienden, men kvällen bröt in, och första dagens strid var obetydlig.

Den 19 Juli grydde. Det var en het sommardag, blott stundom svalkad af en nordostlig blåst, som dref hela moln af krutrök och damm i polackarnes ögon. Preussarne angrepo högra polska flygeln, förde sina kanoner genom sumpmarken och besatte en höjd, där de slogo fiendens häftiga anfall tillbaka.

Svenska hären ryckte till preussarnes hjälp. Från alla sidor angrep fienden med vild tapperhet. An rusade polackarne mot svenskarnes front, mottogos med drufhagel och kastades tillbaka.

Konungen fattade ett djärft beslut, genom- trängde Biallalenka-skogen och stod nu vid preussarnes srda i böjd linie framför högra polska flygeln.

Från dennas leder störtade Johan Kasimirs kvartianer och husarer, det ståtligaste rytteri man kunde se, till anfall. Uplands, Smålands och Ostgöta ryttare mottogo dem; men stöten var för stark och svenskarne afsköto sina pistoler för tidigt; lederna begynte vackla och genom- brötos; under höga rop inrusade polska husarerne.

Men i andra linien mötte dem finnarne under Fabian Berndes, jämte Wittenbergs och Sinclairs ryttare. Här möttes hugg med hugg och stål med stål. Polackarne ryggade, kastade om och kvarlämnade flera hundrade af sina tappraste döda. Samtidigt kastade sig Carl Gustaf mot nya framrusande svärmar af tatarer, slogs i hetaste vimlet som simpel soldat, nedsköt med egen hand två tatarer, nedhögg den tredje; vildarnes ursinne bragtes att rygga.

SIN LYCKA ännu en natt tillbragtes under bar himmel utan föda, utan skydd i fiendens grannskap bland döda och döende, med vissheten om en ny och blodig möda för morgon- dagen. Med sådana trupper besegrar man världen. Vid gryningen den 20 Juli stodo svenskar och preussare på nytt i full slagordning.

Nu var det deras tur att angripa. Första anfallet skedde mot en skogs- dunge framför förstaden Praga; efter en het strid var ställningen tagen. Polackarne hade lämnat sitt artilleri utan försvar; kurfursten tog det; fotfolket på högra polska flygeln tog till flykten, ilade öfver bron till Warschau och uppref den bakom sig.

Vänstra flygeln märkte detta och råkade i oro. Förgäfves red Johan Kasimir med böner och penningar kring bland sitt folk; förgäfves hade hans hjältemodiga drottning Maria Lovisa med tårar uppmanat krigarne att stå för sitt land och sin ära. Carl Gustaf ryckte fram, hans kanoner sopade stranden, polackarne skingrade sig i vildaste flykt, och slaget var utan räddning förloradt. Polackarne förlorade i denna ryktbara strid öfver 4, döda och sårade, femtio kanoner, all sin tross samt hufvudstaden Warschau, som gaf sig utan motstånd dagen därpå.

Svenska och preussiska förlusten beräknas till 7 å man. Men slagets följder motsvarade icke dess lysande framgång. Polackarne samlade sig ånyo manstarke, trotsige och förbittrade; preussarne med sin kurfurste gjorde fordringar, dem Carl Gustaf ej kunde bevilja, och tågade missnöjde sin väg. Ensam med 8 å 10, svenskar mot fiendens hela makt och glödande hat, kunde ej Carl Gustaf bibehålla sig vid Warschau.

Långsamt och försiktigt drog han sig tillbaka, hållande sig på defensiven, och så blef slaget snarare en vänd- punkt till Polens befrielse, än till dess fall. GET VID WARSGHAU 63 Men när den brännande julisolen glödde öfver sand- fälten kring Warschau, där många tusende döda män- niskor och hästar voro kringströdda till rof åt för- gängelsen, uppstod en förfärligt osund och vidrig luft, så man knappt kunde uthärda i staden och dess grann- skap.

Dock var hela staden uppfylld med hoptals döende, sjuka och sårade, och slutligen utbrast i detta ofantliga lasarett, som ett alster af denna giftiga atmosfer, de tyska krigens gissel, en förödande pest, som bort- ryckte utan försköning hundrade och tusende, dem svärdet skonat; och från dessa förgiftade nejder gick mordängeln ut att hemsöka Östersjöns alla kuster, och rasade utan hejd åren och öfver hela den skandinaviska, finska och ryska norden.

Under Carl Gustafs ryktbara återtåg från Jaroslav var konungens och härens ställning mer än en gång förtviflad. Instängd i det hörn där Sanfloden inflyter i Weichseln, syntes svenska hären förlorad och hade verk- ligen varit det, om icke konungens snille, mod och lycka funnit en utväg att öfvergå San, ja att angripa och taga lithauernes läger på motsatta stranden.

Men fienden ilade framför honom i afsikt att utan räddning slå och fånga honom i ett dylikt hörn, där Wieprtzfloden inflyter i Weichseln. Konungen sammankallade sina öfverstar till krigsråd; enda medlet befanns att afleda fiendens uppmärksamhet från härens verkliga kosa. En trupp borde utsändas på vägen åt Lublin, för att inbilla fienden att man ville komma därvarande svenska besättning till hjälp. Denna afsikt doldes för soldaterne, men det högre befälet kunde icke blifva i okunnighet därom.

Hvem skulle anföra denna trupp? Då erbjöd sig frivilligt öfversten grefve Gustaf Bertelsköld att anföra den åt döden vigda skaran af liffländare och finnar, vidpass man. Anbudet mottogs; truppen aftågade och lockade, som man förutsett, hela lithauiska hären efter sig. Tre dagar värjde sig den lilla truppen mot en femtiofaldt starkare fiende. Slutligen svann dess kraft, den sållade vägen med sina döde, den dignade, förblödde och föll under de oupphörliga anfallen dag och natt.

På mindre än halfva vägen till Lublin var truppen totalt förstörd. Kort efter slaget vid Warschau drog sig Carl Gustaf, öfvergifven af preussarne, tillbaka till Westpreussen. Konungens lynne var dystert; lyckan, som nyss synts honom »fyrkantig», hade hastigt återtagit sin skapnad af ett rullande klot. Stad efter stad, sträcka efter sträcka gingo, oaktadt segern, förlorade.

Mest grämde sig konungen öfver förlusten af Lithauen, där De la Gardie och Lewenhaupt allt mera hopplöst kämpade mot förräderiet inom och den vilda förbittringen utom lederna. Konungen smålog och vände sig till grefve Schlip- penbach, som stod vid hans sida.

Carl Gustaf rynkade pannan, och den långa, ytterst smala mustaschen krökte sig vid det bittra löje af be- « dragna förhoppningar, som spelade kring hans ovanligt tjocka öfverläpp. Carl Gustafs rastlösa ande hatade hvilan och arbetade ständigt på nya planer, den ena djärfvare än den andra. Det var som hade en aning sagt honom, att hans bana på ärans och lifvets höjder skulle blifva kort, och att därför hvarje minut var honom dyrbar. Han sof ganska litet.

Ofta väckt under natten i fält — han hade gifvit stränga befallningar att aldrig skona hans hvila — och tidigt uppe om morgonen, lade han sig vanligen ganska sent — såframt icke vinet understundom tyngde hans hufvud.

Så satt han äfven nu på sena kvällen länge sedan hans chefer och soldater gått till hvila. Han tror då, denne schakal, att han endast be- höfver följa i lejonets spår, för att mätta sig med dess byte och kanhända en dag vara den första att sönder- slita sin fallne herskares lemmar. Schlippenbach, den svekfulle kurländaren, följde konungens blickar och stannade, likasom han, vid Ost- preiissen. Han hyllade hela sin regering igenom en grundtanke: Och Ludvig XI underkufvade hela Frankrike.

I ansen mig för en hand knuten kring svärdfästet; jag vill visa er att denna hand förstår icke endast att slå, utan ock att låta eder dansa som dockor för mina trådar! Att däruti icke stå öfver sin samtid, var hjälten Carl Gustafs mörkaste fläck — och däri låg hemligheten af hans fall. Säg mig, Schlippenbach, finnes det en dödlig, som kan befalla lyckan att vara evig? Ers majestät är en af dessa en gynnande stjärnas skydds- lingar.

Ett ögonblick förmörkad, lyser hon åter med klarare glans. Hvad ger honom rätt att föra ett sådant språk? Utan att äga ett lysande hufvud, ja utan andra egenskaper än ett trotsande mod, har han likväl alltsedan sin ungdom seglat i med- gången. Han har kämpat i hundrade strider, han har undkommit otaliga lifsfaror, utan att såras en enda gång, alltsedan vid Nördlingen. Hans be- sittningar äro nu bland de största i riket, och det skulle icke förvåna mig, om, efter allt detta, ers majestäts nådiga skämt om Lithauens hertigkrona ginge i full- bordan för grefve Bertelsköld.

Jag behöfver sådane män. Och likväl — i denna stund föraktar jag dem. Och snillet be- gagnar dem som blinda redskap för sina ändamål ; engång förslitna, kastas de bort. Men då tal är om Bertelsköld, tillåt mig nämna, att hans stolthet är lika stor som hans lycka. Ingen af ers majestäts adel tål honom vid sin sida; hans rätta plats är i eröfradt land, hvars fördomar man ej mer behöfver skona. Man smeker dem först med en hand så mjuk som en kvinnas och tuktar dem sen med en gissel så hård som Bertelsköld.

Vill eders majestät på allvar behålla Lithauen, läka dess sår och bereda dess välstånd. Men vill ers majestät till en tid utan försköning behålla landet som krigsunderpant, skicka då Bertelsköld med en generalsfullmakt på fickan, och han skall med förbundna ögon taga landet tillbaka. Denne man har en egen förmåga att, i det han själf oupphörligt stiger, bringa andra att falla. Lyckan, ers majestät, fordrar alltid revanche.

Lewenhaupt har jag återkallat för att skydda Karelen; De la Gardie, omgifven af rasande bondhopar, är nästan tillintetgjord. Hvad angår mig framtiden? Lithauerne ha redan tjugu gånger bedragit mig. De må skylla sig själfva; jag skickar dem Bertelsköld. Denna ringa styrka var allt hvad Carl Gustaf för ögonblicket hade att uppställa mot ett hämndlystet och rasande folk, som, man ur huset, till antal säkerligen inemot hundratusen stridbare män, hade rest sig att försvara sitt fädernesland mot utländskt förtryck.

Olikheten af denna styrka, djärf heten af detta tåg syntes gränsa till vansinne och ogillades af alla krigserfarne höfdingar såsom ett onyttigt förspillande af tappre soldaters blod. Men sannolikt hade just det våg- samma i företaget anslagit konungens lynne, och möjligen räknade han på sina fienders oenighet, deras brist på krigsvana och deras dåliga beväpning — allt fördelar, h vilka, under andra förhållanden, väl kunnat jämna stridskrafternas olikhet, men hvilka här alltför starkt motvägdes af själfva landets beskaffenhet.

I spetsen för detta tåg red numera generalmajoren grefve Gustaf Bertelsköld, redan länge en gammal bekant sedan Gustaf Adolfs tider. Den forne smärte ynglingen var nu en högväxt och något korpulent man om fem och fyrtio år, med ljust hår, blå ögon, ett ansikte brynt af Polens sol och lätt tecknadt med ärret af ett sabel- hugg sedan striderna vid Lech. Mycket i hans person- lighet påminde om den store Gustaf Adolfs drag, framför allt ögonens uttryck, hvälfningen af den höga pannan och den resliga gestaltens kämpaf ormer ; likväl saknades hjältens enkla värdighet, hans lugna flärdfria storhet, som imponerade så starkt just därför att den icke be- mödade sig därom.

Den forne ynglingens veka drag hade under sex och tjugu års strider och faror hårdnat till ett uttryck, som snarare liknade trots än hjältemod; den befallande blicken bjöd ovillkorlig lydnad, det skarpa draget öfver de mustaschprydda läpparna antydde en oryggelig beslutsamhet. Generalens hela gestalt syntes mera egnad att ingifva fruktan, än kärlek och för- troende.

Med allt detta var grefve Bertelsköld, där han red sin starkt byggda stora mörkbruna favorithäst, en ståtelig krigare, hvars glänsande harnesk och fjädrade stormhatt på långt håll igenkändes af soldaten, där faran var störst och striden hetast. Några steg bakom honom red en smärt svarthårig och svartögd yngling af föga mer än sjutton år, hvars tankfulla uppsyn lät ana en själ, som gärna försjönk i svärmande drömmar.

Vid hans sida red faderns lifknekt, den af ärr öfversållade gamle ryttaren Pekka, hvilken läsaren torde erinra sig från Breitenfeld och Bajern.

Så fortgick tåget en stund i tystnad. Pekka kunde dock icke underlåta att mumla för sig själf, i det han betraktade sin unge herre med en blandning af förtrytelse och faderlig välvilja: Han är i stånd att rida rakt in i moraset, utan att märka det. Gud nåde så visst, det lynnet har han af mor sin ; salig grefvinnan var en sådan som gick och drömde på ljusa dagen ; hon såg i syne, kan jag tro.

Anfäkta sådant folk, jag förstår mig icke uppå dem. Jag tänkte då icke vidare därpå, men när jag i går såg den på min fars finger, frågade jag hvarför han bar en så simpel ring.

Då rynkades hans panna, han genomborrade mig med mörka ögonkast och frågade tillbaka: Säg, Pekka, hvad skall detta betyda? Det måtte väl vara en kärlekspant från grefvens ungdomstid. Grefve Bernhard ryckte otåligt i tygeln. Aldrig ett ord af förtroende från min far! Aldrig en faders kärlek! Fruktan, lydnad och åter fruktan och lydnad och ständiga förödmjukelser — det är min lott! Hvarje soldat i armén vet mera om min fars hemligheter, än jag!

Ja väl, om man kallar det lycka, att ständigt stiga i makt, ära och rikedom. Men vet du väl, att min mor dog vid tjugusex års ålder, att två mina yngre bröder gingo före henne i grafven, att olyckan rundt- omkring slår ned på dem vi äga och älska, att våra underhafvande dö af hunger och förbanna oss, ja att hela den svenska adeln hatar och afundas oss!

Och vet du väl, att där aldrig varit mellan far och son annat än ömsesidigt misstroende och en känsla som mera liknar hatet, än kärleken. Ah, jag är mycket olycklig, och min far är det icke mindre. Välsignelsen strör öfver oss all yttre glans.

Den nedgående solen kastade sina sista strålar på en tät skog af lind och bok, genom hvilken truppen hade att tåga. Flera korsande vägar, alla lika eländiga, passerades ; men den, på hvilken truppen tågade, begynte att blifva alltmera smal, alltmera sumpig och eländig.

Generalen lät göra halt, tillkallade vägvisaren och sporde med hotande ord, om vägen verkligen ledde till fäst- ningen Birzen, marschens närmaste mål. Mannen, en jude, bejakade detta med dyr ed och krökte sig till jorden för den stränge höfdingens blick.

Emellertid gick solen ned bakom topparna af träden, ett annalkande åskväder betäckte himlen med svarta moln och påskyndade mörkrets inbrott. Efter all uträk- ning hade man före natten bort hinna fram till fäst- ningen, och såväl chef som manskap motsågo därför ej utan oro den tilltagande skymningen i en obebodd nejd, hvars faror ökades af vissheten att vara omgifven på alla sidor af lurande fiender.

Generalen lät påskynda marschen och skickade ett avantgarde af trettio ryttare att i förväg underrätta sig, om icke skogen toge slut och slätten kunde uppnås förrän natten fullständigt in- brutit. Denna trupp dröjde länge borta. Vägvisaren be- vakades noga och fägnades med den glada utsikten af ett rep, i ordning att hissa honom i närmaste träd vid minsta aning om förräderi. Truppen nödgades marschera vid fackelsken och i slagordning, för att vara beredd på det värsta.

Då hördes mellan knallarna af åskan gevärsskott på föga afstånd, och mot truppen sprängde med lösa tyglar några man af förtruppen med den betänkliga under- rättelsen, att skogen, långtifrån att sluta, blef framåt än oländigare, och att vägen slutligen stängdes af en stark förhuggning.

Ingen fiende hade ännu synts till, men ryttarne hade aflossat några pistolskott för att varna de eftertågande. För andra gången lät generalen göra halt och fram- föra den skälfvande vägvisaren. Välj mellan dessa tvål Och därvid lät han i ena handen klinga en börs med dukater, medan hans andra hand pekade på det färdiga repet. Vägvisaren grät och bad om försköning. Repet fastades vid grenen af en hög lind, och snaran träddes om syndarens hals, medan, likasom på hån, den fyllda börsen hölls klingande för hans öron.

Truppens belägenhet var i själfva verket ytterst farlig. Vilseledd, förrådd i en okänd ödemark, omgifven af fienden, natten och åskvädret, hvarje ögonblick utsatt för anfall i flank och rygg, var den ur stånd att i mörker och moras bilda en regelbunden slagordning och hindrades ännu därtill af det strömmande regnet att begagna kanoner och handgevär.

Grefve Bertelsköld visade sig detta förtroende värd. Hans stämma förlorade intet ögonblick sitt befallande lugn ; alla hans order buru den omisskänneliga stämpeln af klar besinning och fast beslutsamhet.

Endast tvenne val syntes möjliga. Antingen skulle man retirera samma väg man kommit och, så godt sig göra lät, "förskans a sig vid första fasta position, där man åtminstone hade ryggen fri; eller skulle man bivuakera på stället, göra en förhuggning rundtomkring och sålunda i bästa möjliga ordning vakande afbida morgonen. Båda förslagen syntes lika vådliga, båda nästan outförbara, och likväl syntes intet annat återstå. Generalen hvälfde inom sin djärfva panna en tredje plan.

När hvarken hotelser eller lockelser förmådde något på vägvisarens halsstarrighet, lät chefen borttaga rännsnaran från hans hals, tog honom afsides och sam- talade med honom hvad ingen kunde höra. Några påstå att grefven på ena sidan fördubblat sina penningeanbud, på den andra hotat förrädaren med sträckbänk på glö- dande kol. Andra däremot tro med mera skäl, att juden erhållit löften om stora friheter för sina trosförvanter, ja att Bertelsköld med ed förbundit sig att förskaffa dem fritt inträde i alla Sveriges besittningar, hvilket härtills varit dem förbjudet.

Följden af detta samtal var emellertid alldeles oväntad. Men- själf, jämte hela sin öfriga styrka, lätt ekiperad, drog han sig några hundrade steg tillbaka, släckte facklorna, utdelade ny lösen och inbröt därefter, med vägvisaren i spetsen, på en smal biväg till höger i skogen.

Soldaterne, vane vid blind lydnad, följde honom, tre och tre i led, under djupaste tystnad. Tåget var ytterst mödosamt.

Hvarje ögonblick snafvade soldaten öfver vindfällen eller nedsjönk till med j an i moraset ; alla rop voro strängt förbjudna, ingen enda ljusstråle upplyste nattens mörker, blott stundom blänkte mellan träden en blixt, och regnet fortfor att falla i strömmar.

Mången blef efter af trötthet, mången förvillade sig, men de öfriga fortforo med okufveligt mod att trampa sin svåra väg. Så kom man efter nära en timmes vandring ur skogen. Man hade kring- gått fienden; oaktadt mörkret kunde man urskilja en stor slätt, och på afstånd hördes ett sakta sorl af människoröster.

Grefve Bertelsköld mönstrade nu sin styrka, så godt det var möjligt i mörkret, lät manskapet ett ögonblick andas ut och stärka sina krafter med en bägare vin. Därpå upprepade han sina löften om seger och byte. Han lurar bakom sin förhuggning på oss, som en varg på sitt rof ; han är så säker på sitt byte, att han icke ens vårdar sig om att komma och taga det. Vi skola lindra hans besvär och hälsa honom på ett sätt som han minst väntar sig.

Tron icke, gossar, att dessa skurkar kommit tomhändta. Adeln häromkring har dragit i fält med bönderne ; de hafva både mat och vin, som skola smaka oss förträffligt. Segra vi, blir enhvar af eder en rik man, men låta vi skrämma oss, skall ingen af oss med lifvet undkomma.

Ett sakta sorl af bifall hördes i soldaternes leder. Faran, hämnden och roflystnaden, allt förenade sig att stegra deras mod. Nu bröt man åter upp med största försiktighet. En bäck låg i vägen; den genomvadades ; ett till hälften afmejadt åkerfält ; det trampades ned. Så klokt och varsamt anryckte truppen, att lithauerne icke anade faran, innan det var för sent.

Med all sin upp- märksamhet fästad på skogen och förhuggningen, väntade de h varje ögonblick att se svenskarne framrycka från detta håll och muntrade sig under tiden i ovädret med vin och mat, dem de medfört från adelsgodsen. I stället för gevären, dem regnet gjort obrukbara, hade Bertelsköld väpnat sitt folk dels med ryttarepikar, dels med blanka huggvapen. Komne alldeles obemärkt tätt bakom fiendens rygg, inrusade finnarne och liffiän- darne med ett skallande hurrarop i lithauernes läger.

Förr hade desse väntat se himmelen nedstörta. I ögon- blicket uppstod den förfärligaste villervalla. Tjugufaldt öfverlägsna till antal, men öfverraskade, rådvilla och till en del vapenlösa, skingrade sig de täta massorna genast vid första angreppet åt alla håll.

Fruktans värdt, utan hejd och förbarmande, rasade finnarnes pikar och svärd; det var icke en strid, det var ett slaktande, vildt, mordiskt och skoningslöst; mer än tvåtusende stupade för deras hugg nästan utan försvar, de öfrige sökte fria fältet med ilande hast; hela lägret, slipprigt af blod, besålladt med döda och sårade, uppfylldt med vapen, lifsmedel och byte af alla slag, var inom mindre än en timme fullständigt i angriparnes händer.

Man hade ännu två eller tre timmar till gryningen. Bertelsköld, fruktande att i sin tur blifva öfverraskad, sedan fienden kommit till sans, uppställde en del af sitt folk i slagordning framför lägret, medan de öfrige, ej utan stor möda, genombröto förhuggningen, för att bana fritt genomtåg åt de kvarlämnade. Soldaten, ytterst ut- mattad af marschen, regnet, striden och mördandet, visade denna gång lust att genast begynna med plun- dringen.

Anförarens kraftiga stämma hejdade oordningen ; man såg honom öfverallt, outtröttlig och obeveklig; be- löning och straff utdelades lika raskt; Bertelsköld var i denna' stund en icke ovärdig lärjunge af den store Gustaf Adolf. Hans järnvilja lyckades att återknyta disciplinens lossnade band; fienden hade hvarken lust eller tillfälle att taga revanche, och när ändtligen den efterlängtade dagen grydde, såg man hela den svenska styrkan, med en ringa förlust af tjugu eller trettio förvillade samt lika många döde och sårade, välbehållen, dock dignande af trötthet, samlad uti det eröfrade lägret.

Det blodiga nederlag, som Bertelsköld anställde bland lithauernes land storm, var endast ett af krigets växlande skiften, rikare på hämnd och förödelse, än på verklig framgång för de svenska vapnen. Hvad man lätt kunde förutse, inträffade.

Fienden, som vid dagens inbrott ej mera kunde misstaga sig om den svenska truppens ringa styrka, slöt sig ånyo tillsamman med fördubbladt raseri, likt vågen i kölvattnet af den djärfva slup, som ett ögonblick förmått klyfva dess bädd. Bertel- sköld behöfde all sin klokhet, all den mästerliga taktik han lärt i Gustaf Adolfs och sedermera i Baners och Torstensons skola, för att, kringsvärmad af fiender, komma öfver slätten, hvila sin utmattade trupp, upp- lifva dess mod genom bytet af två eller tre plundrade adelsgods samt slutligen, förenad med återstoden af De la Gardies kvarlämnade trupper, framtränga ända inemot Vilna.

Allt detta lyckades emellertid genom väl- beräknade rörelser, genom soldatens disciplin och ihärdig- het, måhända ock genom fiendens oenighet och plundrings- begär. Ty hårdt förtryckt af sina adeliga herrar, begagnade den lithauiske bonden icke ogärna hvarje tillfälle att förödmjuka och plundra desse.

Landet blef grufligen förödt af både vän och ovän; gräsliga illbragder föröfvades, men äfven många drag af upp- offrande försakelse, af lifegnes rörande trohet mot milde herrar, omtalas från denna härjningens tid. Bertelskölds djärfhet och framgång förvånade lithau- erne på det högsta. Råe och vidskeplige som de voro, sökte de därtill en öfvernaturlig grund.

Trettiåra krigets halfglömda rykten om finnarnes trolldom återupp- lifvades; så stor var lithauernes fruktan, att en enda soldat af finnarne blott genom sin lyftade hand, blott genom några mystiskt uttalade ord dref hela svärmar på flykten. Bertelsköld förstod mästerligt att begagna sig därutaf. Fångar i hans läger tillätos, likasom händelse- vis, att blifva vittnen till sällsamma besvärjelser, till- ställda enkom för deras skull.

Än var det en soldat, som, förklädd till en af Lithauens längesedan af döde storfurstar, uppsteg genom en lucka i golfvet och bugande räckte generalen den storfurstliga kronan. Än var det en tam örn, som i hemlighet utsläpptes och var dresserad att sätta sig på Bertelskölds hjälm i fångarnes åsyn. An åter fastades generalens mörka blick på en viss punkt uppå fältet, han vinkade hemlighetsfullt, man gräfde och fann ett stort förråd af vapen och lifsmedel.

Allt detta sågo fångarne, och därefter lät man dem rymma. Andamålet var nära att vinnas. De rymde lithauerne utspridde vidunderliga sägner. Hvilken mänsklig makt förmådde väl något mot denne mäktige höfding och trollkarl, som efter behag herskade öfver andar, människor och djur och som, kommen i nöd, endast behöfde peka på marken, för att finna lifsmedel och vapen i öfverflöd?

Med denna ringa styrka kunde i längden intet väsentligt uträttas. Bertelsköld var därför betänkt på att vinna sitt syfte genom list, och sannolikt hade han för detta ändamål order förestafvade af Schlippen- bachs statskonst.

Först vände han sig till godsherrarne, lofvande å svenska regeringens vägnar att än vidare utvidga adelns stora privilegier och företräden. När detla misslyckades, vände han sig genom utskickade till bönderne, lofvande dem frihet från lifegenskapen, frihet från alla utskylder, ja att gifva dem alla deras herrars slott till sköfling.

Afven detta försök strandade mot folkhatet. Då tillgrep Bertelsköld en ny list, djärf liksom allt hvad han före- tog. Han låtsade vara högeligen förbittrad på svenska regeringen, som sökte att undertrycka det tappra och ärofulla lithauiska folket samt brukade honom till redskap därtill.

Han ville därför med Lithauens ständer öfverlägga om bästa sättet att med dem förlikas och lät därvid icke otydligt påskina, att han väl vore benägen att förråda sin konungs och sina landsmäns sak, allenast han för sin del erhölle motsvarande fördelar i penningar eller länderier.

Lithauerne höllo just då på hösten ett slags landt- dag i Vilna, där de med eder och höga rop förbundo sig att utrota svenskarne till sista man. Bertelskölds förslag funno därför i början föga gehör och ansågos snarare som ett tecken till vanmakt och fruktan. Men efter hand yppades olika tankar. Ryktet om den främ- mande höfdingens förbund med djäfvulen hade spridt sig och utbredde öfverallt en vidskeplig förfäran.

De fruktade nämligen, att deras bönder, när landet var rensadt från fienden, skulle fordra belöning för sitt utgjutna blod och sätta i fara hela adelns makt. Däremot, om man inginge förlikning med Bertelsköld, kunde denne vara med sina trupper behjälplig att hålla den upproriska bondhopen i tygel, tills allt hunne återkomma på den gamla foten.

Bertelsköld stod i ett välförskansadt läger vid floden Vilia, mellan Vilna och Kovno, tre eller fyra mil från det förstnämnda, och passade på tillfälle att bemäktiga sig den rika staden. Arvikatjejen Linnea Sundberg, tävlande för Karlstad Ridklubb, är fortfarande junior, men tog sig an en lite större utmaning än så då hon ställde upp i DM för seniorer..

Först blev det tillåtet för kvinnor att studera till jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Sedan dess har mycket hänt.

Numera är 30 procent av de studerande kvinnor. Företagarna Värmland och landshövdingen prisade Årets kvinna i och för näringslivet på residenset i Karlstad under onsdagskvällen..

Den här helgen är det premiärdags i bordtennisens seriesystem. Arvikas division I-damer inleder med ett sammandrag på hemmaplan — men kan bli tvungna att lämna walk over i lördagens två matcher.

Varvsholmens samfällighet ansöker om kronor i investeringsbidrag från kommunen. Samfälligheten planerar att muddra i vattenområdet Sandviken, vilket kommer att bli kostsamt.. Medborgarförslaget att inrätta skateboardramper och möjlighet för andra aktiviteter för ungdomar på den norra delen av Stora torget har nu besvarats av kommunstyrelsen.. Mellan och reducerades antalet judar från cirka personer till mindre än 5 Framför allt skedde minskningen från till , skriver Lisa Abramowicz..

En utredning ska svara på frågan om det blir bättre att dela upp arbetet inom hemtjänsten i Eda i två separata enheter, en som ansvarar för personlig omvårdnad och en som står för serviceinsatser.. Med jämna mellanrum händer det att fångar lyckas fly och under de senaste två åren har flera rymningar inträffat runt om i landet.

Kriminalvården har därför vidtagit flera åtgärder för att stärka säkerheten på fängelser med säkerhetsklass två, däribland fängelset i Karlskoga.. Han verkar inte inse vilket ansvar han själv har när experimentet slutar i katastrof i form av ett självmord, skriver Inger Enkvist.. Arvika IBF laddar för klubbens femte säsong i division I där premiären sker hemma i Sporthallen på lördag mot Tillberga.

Försäsongen kan sammanfattas som sisådär och efter några vinster och bra spel i de inledande träningsmatcherna mot norsk motstånd har det gått trögt.. Medborgarförslaget att göra Slottet till ett allaktivitetshus ändrar inte på kommunens tidigare beslutet att sälja det.. I år fyller Norra Ny kyrka i Stöllet år. På lördag kan besökare ta del av kyrkans mer gömda inventarier och på söndag hålls en jubileumsmässa med biskop Esbjörn Hagberg..

En mycket viktig kugge i vårdmaskineriet är kontaktsjuksköterskan, en namngiven person som patienten eller dess närstående lätt kan nå, skriver Anna-Karin Kihlström och Fredrik Hopfgarten..

Målsättningen att etablera sig bland topplagen har överträffats med råge. Efter en imponerande säsong med bara tre förluster kan Rävåsens damer på lördag spela hem serien och därmed direktkvalificera sig för division 1.

Laget har haft mycket boll under träningsmatcherna och vann en viktig sådan mot Hagfors, som i den matchen var förstärkt med flera SSL-spelare. Förenade buss som kör stadsbussarna i Karlstad har stora ekonomiska bekymmer. Så svåra att revisorn ifrågasätter bolagets förmåga att fortsätta köra bussarna i Karlstad.. Fredrick Berntsson har ett förflutet i Arvikafestivalen och har under det senaste decenniet bland annat arbetat med Arvika hamnfest.. Hon har varit Sunnes kulturchef i snart tio år, men tröttnar aldrig på sitt jobb.

Tvärtom blir Tuula Dajén mer och mer övertygad om kulturens kraft. Kristinehamns innebandyförening ska den här säsongen ha ett lag i juniorallsvenskan JAS. Det ska bli riktigt roligt, säger Stefan Forslund som tillsammans med Simon Lilja tränar laget.. Nå Ut kallar man en kommande träff som riktar sig till länets konstnärer, konsthantverkare och slöjdare.. I våras gjorde han vad ingen svensk före honom lyckats med, att vinna amatör-VM i thaiboxning för juniorer.

Inte så konstigt då att det finns en del förväntningar på Arvika BC: KVT i Värmland AB, företaget arbetar med klimat- och vvs-teknik i Värmland och Dalsland samt delar av mellersta Sverige, har tagit ledningen i den värmländska tillväxtligan.

Omsättningsökningen mellan och uppgår till över procent och lönsamheten hänger med. De har aldrig jobbat tillsammans tidigare. Men samspelet mellan Vera Vitali och Michael Nyqvist i Min så kallade pappa skvallrar om en sällsynt personkemi. Dagen innan hade Karlstadskvinnan lagt märke till en vit Mercedesbuss, vars lastutrymme var fullproppat med däck.. Anas Rmih lämnade Syrien på grund av kriget. Nu måste han lämna Sunne, där han egentligen trivs och vill vara kvar. Konsekvensen kan bli att många fler kommer att välja hyrbil i stället, säger Leif Rosén, avgående platschef på Järnverket i Degerfors med anledning av SJ's planer om färre tågstopp i Degerfors i skuggan av snabbtågssatsningen..

På lördag spelar Färjestads nystartade damhockeylag sin efterlängtade, första hemmamatch. På torsdagen fick tjejerna celebert besök av damkronornas förbundskapten Leif Boork. Marianne Åhman, Folkpartiet liberalerna i Sunne. Om inte Socialdemokraterna i Sunne samarbetar med Centerpartiet skulle de teoretiskt kunna bilda en majoritet tillsammans med Hela Sunne, MP och FP som får 21 av 41 mandat.. Historien om en clownfisks strapatsrika färd i filmen "Hitta Nemo" visar sig ligga nära sanningen.

Ny forskning visar att clownfiskar gör långa resor. Men det är ynglen som simmar - inte papporna. Men det är ynglen som simmar - inte papporna.. Sponsorer räddade stjärnduon från att kanske tvingas lägga av med innebandyn. Nu är Emelie Wibron Att se utbytta gamla vägtrummor i plåt som ligger och skräpar längs skogsvägarna är något som stör upplevelsen av att komma ut i naturen. Inte minst nu i bär- och svamptider då många gör sig en tur till skogens skafferi..

Nu på morgonen väntas resultatet i den skotska omröstningen om självständighet från Storbritannien. På papperet råder det ingen tvekan om att Iksu blivit bättre och Dalen sämre - men det är på Historien om en clownfisks strapatsrika färd i filmen "Hitta Nemo" visar sig ligga nära sanningen Nu är prognosen att överskottet blir ännu lägre..

Men det är ynglen som simmar — inte papporna.. Danskarna är inte längre jordens lyckligaste folk. Det är två centralamerikanska länder. Svenskarna för sin del är nöjdast av alla med sin ekonomi, skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny Galluprapport. Svenskarna för sin del är nöjdast av alla med sin ekonomi, skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny Galluprapport..

Vad skrev läkaren i din BVC-journal? Har du vaccinerats mot mässlingen? Rekord är till för att slås och i bilindustrin är det en ständig rekordjakt på effekt. Att det gått inflation i hästkrafter bevisas inte minst av ikonen Porsche Turbo som vid presentationen bjöd på hästar. Idag har modellen En industrilokal i Smedhult utanför Örkelljunga fattade eld under fredagsmorgonen. När räddningstjänst kom till platsen var byggnaden övertänd..

Länsstyrelsen är beredd att ge klartecken för de omstridda byggplanerna vid Mikaelskyrkan i centrala Uppsala.. Larry Ellison hoppar av som vd för Oracle och blir istället teknikdirektör, samtidigt som Safra Catz och Mark Hurd named blir nya vd-ar för programjätten.. Genom att låta det förvärvade bolaget Softlayer sköta sig självt hoppas IBM kunna utmana Amazon på molntjänster för företag..

Genom att låta det förvärvade bolaget Softlayer sköta sig självt hoppas IBM kunna utmana Amazon på molntjänster för företag. På lördag klockan 16 har kammarkören bjudit in sångarvänner till ett maraton i högskolans nya bibliotek i Falun.. På riksväg 25 i trakterna av Furuby inträffade en trafikolycka vid tiden på torsdagen. Enligt polisen var det en kökrock mellan två bilar.

Den ena körde av vägen och hamnade i diket. Det kommer allt fler flyktingbarn till Gotland. Inom ett år kan det finnas sex boenden på ön, något som även skapar arbetstillfällen för gotlänningarna, skriver GA.. Falubandet P-Floyd, med endast Pink Floyd-relaterade låtar på agendan, ger sig ut på vinterturné med start på Högfjällshotellet i Sälen den 5 december. Sex konserter blir det med två spelningar vardera i Sälen, Karlstad och Stockholm. Turnén avslutas den 19 december på Rival i Stockholm..

Mehdi Seyyed, 39, har fått ett nytt toppjobb inom Bandidos. Numera kan han titulera sig sargento de armas på Europanivå, det vill säga Bandidos nationella och internationella säkerhetsansvarige. Händelsen med bussen är polisanmäld och en rapport är inlämnad till Smålands Fotbollförbund.

Larry Ellison hoppar av som vd för Oracle och blir istället teknikdirektör, samtidigt som Safra Catz och Mark Hurd named blir nya vd-ar för systemjätten.. Att elever ansöker om ledighet utöver loven har blivit ett problem på Östra Lugnets skola i Växjö. Rektorn Klas Persson vädjar nu till elevernas föräldrar om bättring.

Sommarlovet är över, men på Östra Lugnets skola är det många elever som ansöker om ytterligare ledighet. Det står klart sedan nej-sidan fått mer än de 1,8 miljoner röster som krävs, enligt BBC Klockan 12 i dag börjar Borlänge Marknad. Precis om vanligt äger marknaden rum på området bredvid Galaxen och bort mot Hagakyrkan..

Skottland har röstat nej till självständighet, enligt BBC: När 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent. Mer information kommer inom kort..

När 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent.. På torsdagskvällen fick räddningstjänsten larm om en bilbrand vid McDonalds i Kristianstad. Larmet kom vid Tjugotreåriga Hibo Rooble plockar fram te i sin lägenhet i Föllinge. Hon har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och läroböckerna från SFI-kursen ligger på köksbordet. Men det är inte lätt att fokusera på studierna.. Regeringsbildaren Stefan Löfven väntas i dag möta Alliansens ledare, en och en.

Den första träffen håller S-ledaren med Centerns Annie Lööf. Hon har envist nobbat alla tidigare inviter från Stefan Löfven och skrev i går på Twitter att "I morgon bitti kommer jag att träffa Stefan Löfven. Många väljare har alltså kryssat första namnet på SD-listan Jimmie Åkesson.

På andra plats för Sverigedemokraterna som väntas få två dalamandat står Anna Hagwall.. Regeringsbildaren Stefan Löfven möter under dagen Alliansens ledare, en och en. Först ut är C-ledaren Annie Lööf som inför mötet står fast vid sitt nej till en plats i en S-regering.. Trycket på Centerpartiet att gå Stefan Löfven till mötes för att få till en stabil regering är obefogat, enligt C-ledaren Annie Lööf. Regeringsbildaren Stefan Löfven har i dag haft möten med Alliansens ledare.

Singapores Grand Prix avgörs i hög fuktighet, på stadsbana och i elljus. Nya regler kommer dock påverka förarna. Det ger Elfsborg ett skönt miljonklirr i kassan. En stor brand har brutit ut på en gård söder om Säffle i Värmland. Räddningstjänsten har enligt SOS Alarm flera brandmän på plats.

Räddningstjänsten har enligt SOS Alarm flera brandmän på plats.. Prognosen kommer nej-sidan att vinna med 55 procent, vilket är större segermarginal än opinionsmätningarna visat. Vad händer med det politiska styret i Alvesta kommun efter valet i söndags? Än så länge ingenting, enligt Per Ribacke S. I tisdags uttalade sig Per Ribacke i Smålandsposten att han inom de närmaste dagarna skulle ta initiativ till att bilda en majoritet och prata med i första hand Centerpartiet och därefter Miljöpartiet.

En anställd på Postterminalen i Alvesta har skiljts från sitt arbete. Anledningen är misstänkt stöld av brev. I början av veckan lämnade arbetsgivaren Postnord in en polisanmälan om att det anställde har stulit brev på sitt arbete. Den svenska skid- och vandringsleden är den senaste attraktionen som ska filmas för Googles karttjänst.. Det verkar för tillfället osannolikt att Kimmo Timonens ishockeykarriär får en fortsättning.

Timonen berättar att blodpropparna han åkte på i somras gör att chanserna till en comeback är små. Det behövs uppgörelser över blockgränserna för att den växande storstaden skall klara investeringar i vägar och spårutbyggnader liksom ett bevarande av Bromma flygplats, skriver Örjan Hultåker, Företagarna Stockholms stad..

Sätt skärmar på timmerbilen och luftmotståndet sjunker rejält. Bränslebesparingen kan bli upp till 8 procent, enligt Scania.. Nyligen återfanns den för femte gången i Sverige i småländsk rävspillning vid Växjö och tros vara spridd även till Skåne. Hunden anses sprida smittan till människan. ICA Maxi har ännu en gång bett att Strandridaregatan ska öppnas för trafik så att deras kunder slipper köra om Västra korset. Men tekniska nämnden säger nej även denna gång. I våras beslöt nämnden att det behövdes en ordentlig utredning av frågan och den har nu genomförts.

För barn från tre år visas denna knattefilm i en förhandsvisning under Kulturnatten. Hon är frilansaren som spelat med bland annat Titiyo och Jasmine Kara. Nu är Nadia Hamouchi aktuell med bandet Sallyswag. Mark HanlonÅlen Åles ålder är ännu ett mysterium. Ålens skalle var tom och jakten efter de så nödvändiga hörselstenarna fortsätter.

Enligt berättelserna har ålen, som saligen insomnade i somras, levt i en brunn i Brantevik i år. Anette SjöstrandFolkets park är fullsatt. Ungefär pensionärer har bänkat sig för årets Äldredag.

Anette SjöstrandTax ska du ha! Fråga bara de hundägare som varje torsdagsförmiddag träffas vid Svaneholms parkering för att träna rallylydnad, ta långpromenader och umgås med sina fyrbenta vänner. De är normalstora, i dvärgvariant, korthåriga, strävhåriga, unga och lite äldre. Framgångarna för Sverigedemokraterna forsätter.

Närmare 80 procent av rösterna i skolvalet vid Nils Holgerssongymnasiet i Skurup gick till partiet. Claes Calmram, rektor på skolan, medger att resultatet sticker ut. Två män greps i Skurup på torsdagskvällen misstänkta för narkotikabrott. Polisen grep de två männen klockan Få barn skapar djupa hål i Södermöres budget. Nämnden ligger 1,2 miljoner kronor back när nativiteten är låg.

Södermöre har haft en ganska stabil ökning av nya invånare genom åren. Kulturnatta härom veckan fick Noret att sjuda av liv och julmarknaden den första helgen i december brukar vara vinterns motsvarighet..

Smedsta skola är inte såld. Den köpare som kyrkorådet valt ut drog sig ur innan kontraktet skrevs. I helgen är det en ny visning för att locka till sig nya intressenter.

De amerikanska marknadsräntorna var stabila efter svensk stängning på torsdagen, men har stigit svagt i fredagens asiatiska handel på spekulationer om att Skottland har röstat nej till självständighet och efter Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Dollarn har stärkts mot yenen men tappat mot euron.. Skottland har röstat nej till självständighet, detta enligt BBC: TT skriver att när 26 av 32 län rapporterat leder nej-sidan med 54 procent. Niklas Bremberg, forskare på Utrikespolitiska institutet i Stockholm poängterar att rösträkningen inte är avgjord ännu. I höst börjar hus tre byggas på handelsområdet i Älmhult.

Samtidigt rivs det omdiskuterade torpet som fick kommunens stadsarkitekt att avgå. I går skickade Ikano retail centres Älmhult AB in ansökan om bygglov för det tredje handelshuset på Älmhults handelsplats. Enligt prognosen kommer nej-sidan att vinna med 55 procent, vilket är större segermarginal än opinionsmätningarna visat.

På fredagskvällen blir det klart vilka aspirerande artister som går vidare från "Idols" kvalvecka. Dessutom blir det ytterligare fem utmanare. Två personer med specialuppdrag att få eleverna att stanna i skolan ska börja jobba på Nyköpings högstadium.. I alla fall om man får tro vadslagningsfirmornas odds..

Dessutom blir det ytterligare fem utmanare.. Det är hög tid att vi inser att undervisning för tolerans inte kan överlämnas till engagerade antirasistiska föreningar eller genomföras under två dagar varannan hösttermin, skriver Ann-Charlotte Brandberg, Cristine Lysell och Christer Mattsson..

Även Hässleholms konsertförening satsar på lokala förmågor när man, också under lördagen, intar Kulturhuset för sitt årsjubileum. Vivianne Holmberg är Bjärnumssopranen som inledde sin bana i Hässleholms operettsällskap. Annica JönssonMonia Sjöström Zander som konferencier. Plus ytterligare ett kvinnligt affischnamn som förblir hemligt fram till konsertdagen.

Frågan är i vilken riktning partiet ska styras. Orden härstammar från Bert Karlsson. Låter ju förträffligt, men vet alla människor vad de vill ha? Det ska bli lättare att resa inom kommunen och vidare, det tycker Patrik Davidsson C som innan valet lämnade in en motion där han vill införa närtrafik. Han menar att Ljungby kommun lyckats bra med en liknande modell i samarbete med Länstrafiken Kronoberg och vill nu införa en snarlik lösning i Uppvidinge.

Försäljningen i affären i Fröseke har inte gått upp i sommar som ägaren hoppats på. Framtiden är nu oviss. Bosse Nilsson Antal röstande på Folkets Väl i årets val var enligt preliminärt valresultat 1 eller för att se det ur ett annat perspektiv så röstade i runda tal var Valet röstade väljare för FOV. Partiets väljare har således ökat med 40 procent, dock utan fler mandat i fullmäktige.

Själv äter han inte mycket av det som serveras på dessa krogar, ty sedan tre år är han vegan. Affärssystemjätten SAP köper programföretaget Concur för 8,3 miljarder dollar, motsvarande nästan 60 miljarder kronor.. I kväll avgörs det ifall den unga artisten, med stilen som Alexander Bard älskar, blir en av de tolv lyckliga att fortsätta äventyret i höstens kommande fredagsfinaler. Den elev på gymnasiets trätekniska linje som skadade tummen gör att skolan får nya rutiner vid maskinerna på skolan.

Det efter Arbetsmiljöverkets inspektion. I slutet av augusti var det en elev på Uppvidinge gymnasieskolas trätekniska linje i Lenhovda som skulle fräsa en träbit och fick av någon anledning in tummen i fräsen. Sveriges Radios mördade utrikeskorrespondent Nils Horner hedrades postumt med ett specialpris på Stora radiogalan på torsdagskvällen.

Radiobranschen samlades i Stockholm för att hylla sina profiler och mindes speciellt Nils Horner som dödades i Kabul den 11 mars i år.. Olyckan inträffade vid 6. De eller den som färdades i bilen ska själv ha tagit sig ur fordonet.. Jag funderar ofta på politikernas roll kopplat till utbildning. Då menar jag inte grundskolan utan den utbildning och kompetensförstärkning som sträcker sig över hela det vuxna yrkeslivet. En kompetensutveckling som tyvärr ofta är eftersatt och inte blir av, skriver Inger Rutensköld, regionchef Unionen Småland.

Ekollon är lite som knark för vissa djur. Giftigt - i värsta fall dödligt - och samtidigt beroendeframkallande gott. Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del djur blir frestelsen oöverkomlig. Giftigt - i värsta fall dödligt - och samtidigt beroendeframkallande gott.. Närmare personer dör varje år av superi i vårt Kronoberg och i hela landet är det ungefär som årligen drabbas av alkoholdöden.

De senaste veckorna har vi som ni vet haft ett absolut fokus på valet och det fortsätter till viss del. Vi rör oss i de höga svallvågorna med rösträkningar, regeringsbildning och koalitioner på alla nivåer. Detta är något som jag i? På fredagsmorgonen är Uppsala drabbad av vattenläcka, vilket gör att det är svårt att få vatten ur kranen..

Giftigt — i värsta fall dödligt — och samtidigt beroendeframkallande gott.. Kommentar till Kyrkan förstör friden på egen minnesplats i Smålandsposten den 27 augusti.

Vi står på tröskeln till en tid av drastiska klimat­förändringar. För första gången i människans historia påverkar vi ­miljön i en sådan omfattning att livets fundamentala grundförutsättningar förändras. Tusentals dör i Ebola. Men vaccin är bara en del av lösningen. En bil körde en stund före sju på fredagsmorgonen rakt in i rondellen vid Mora lasarett. Räddningstjänsten är just nu på väg till platsen.. Den första träffen håller S-ledaren med Centerns Annie Lööf..

Mannen ringde polisen och sa att hans flickvän slog honom. Det hela slutade med att han är misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Mannen kontaktade polisen strax efter tolv i natt och berättade att flickvännens övergrepp skulle skett vid flera tillfällen. Hoppet har minskat om att kunna ta reda på den numera världsbekanta Branteviksålen ålder.

Ålen Åle, som sägs ha levt i en brunn i skånska Brantevik sedan , kan vara den äldsta ålen i världen, år, om det stämmer. Men för att kunna bestämma åldern måste man ha tillgång till ålens hörselstenar, otoliter. Ålen Åle, som sägs ha levt i en brunn i skånska Brantevik sedan , kan vara den äldsta ålen i världen, år, om det stämmer.. Skottland har sagt sitt.

Motståndarna till självständighet hade tagit klar ledning när de sista rösterna räknades tidigt i morse. Räkna med optimism på Londonbörsen i dag. Storbritannien blir vid det gamla när Skottland stannar kvar i Förenade kungariket. Det blev alltså nej till självständighet och pundet stärks.. Tidigare i år fattade Bokföringsnämnden beslut om att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas.

Men det behöver inte innebära avgiftshöjningar, enligt ett rättsutlåtande framtaget på uppdrag av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, samt flera andra branschaktörer. Det som är viktigast är att bostadsrättsföreningen tar ut avgifter som motsvarar både de löpande utgifterna och de framtida kostnaderna, framför allt för underhåll av fastigheten.

FBC Uppsala tänker inte göra som i fjol när laget radade upp förluster i början av serien.. Medaljer står på spel när den sista deltävlingen i STCC med supportklasser avgörs på Mantorp i Östergötland på lördagen.. Polis och åklagare misstänker att samma personer ligger bakom flera av de misstänka fall av matchfixning inom svensk fotboll och ser kopplingar till organiserad brottslighet. I veckan polisanmäldes ytterligare en division 2-match.

Arbetet med utredningarna har fått ökad prioritet hos Riksenheten mot korruption.. Redan våren började Sanna Kallur känna av en smärta i höger smalben, som senare skulle visa sig komma från en stressfraktur. Stressfrakturen opererades hösten , men smärtan fanns kvar och för två år sedan opererades en märgspik in i benet..

Lasse OttossonKomockorna har plockats bort. Tälten har börjat resas och en nio meter lång vikingabåt är på väg. Gudahagen görs redo för den årliga vikingamarknaden. Roy OlofssonKadavret av en vuxen knubbsäl har hittats två kilometer från närmsta vattendrag.

Hur har den kommit dit? Sälkroppen hittades av Roy Olofsson när han sneddade genom industriområdet på väg hem från Kristianstad. Två viktiga chefer på kommunen har lämnat sina poster. Nu är processen igång för att rekrytera en ny teknisk chef och personalchef. I början av sommaren berättade Kristianstadsbladet att Bromölla kommuns tekniske chef, Bengt Olsson, och projektledare för Ivöstrand skulle sluta för ett jobb i Kristianstad. Vi är lite besvikna. Den som vill kan gå på zumba istället, säger personalen.

Niklas Westman lämnar posten som klubbchef i Umeå IK. Och han gör det med stolhet över uträttat Men det behöver inte innebära avgiftshöjningar, enligt ett rättsutlåtande framtaget på uppdrag av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, samt flera andra branschaktörer.. I sin senaste runda av nedskärningar har Microsoft valt att skära ned 2.

Dropbox och Google bildar ett samarbete för att göra tvåfaktorsautentisering säkare och enklare att använda.. I helgen är det en viktig hemmamatch för Forsby FF: Forsby FF har haft problem att göra mål och i helgen behövs det verkligen att någon eller några kliver fram och producerar då Forsby FF kan säkra division 1-kontraktet vid vinst mot Tyresö.

Det står klart sedan nej-sidan fått mer än de 1,8 miljoner röster som krävs, enligt BBC. Ledaren för ja-kampanjen och den regionale regeringschefen i Skottland, Alex Salmond, har accepterat nederlaget.

Vid sopförbränning bildas dioxiner, som ska renas bort från rökgasen med hjälp av filter. Men en ny avhandling visar att dioxiner kan bildas inuti filtren.. Beslutet att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas behöver inte leda till höjda avgifter, så länge de nuvarande avgifterna täcker löpande utgifter och framtida kostnader, enligt ett utlåtande..

Ebolaviruset har redan muterat flera gånger. Skräckscenariot är att viruset går över och blir luftburet. SvD var med på hennes ebolakurs i onsdags, timmarna före avresan.

I går kväll landade den svenska sjuksköterskan i Sierra Leone, redo att ta hand om hundratals ebolasjuka.. Döper man sitt band till Röjsåg kan man enkelt slippa alla frågor om varför man valde just det namnet genom att göra musik som låter som en röjsåg. Och det gör Röjsåg. Det hade varit falsk marknadsföring om de döpt sig till Kaninfluff eller Kattunge.

Cecilia Hjalmarsson är skådespelare, manusförfattare och driver ett eget produktions­bolag. På söndag spelar hon och hennes ensemble upp Potatishandlaren i Alvesta. Cecilia Hjalmarsson säger att hon spelat teater i nästan hela sitt liv. USA-börserna steg på torsdagen i kölvattnet av Federal Reserves penningpolitiska signaler från dagen innan. Marknaden smälte också en ny dos med amerikansk statistik som visade blandade signaler..

Skottland röstade nej till självständighet, enligt BBC: Nu blir den den stora utmaningen för Storbritannien att hålla de löften men gett om ökat självstyre för Skottland. Uefa har tidigare bötfällt Manchester City och Paris Saint-Germain för att de brutit mot reglerna om "financial fair play".

Klubbarnas böter, miljoner vardera, delas nu ut till andra lag — och Elfsborg är en av vinnarna.. Pc-tillverkaren Toshiba minskar personalstyrkan med personer och förbereder en exit ur vissa konsumentsegment.. Polacken Jerzy Janowicz visade sig vara en för hård nöt att knäcka och vann i två raka set. Det var andra gången spelarna möttes — och för andra gången lämnade Janowicz banan som vinnare.

Nu finns plats för 90 urnor i en lund som har byggts på temat järnväg. Nu är den nya askgravlunden på Österjörns kyrkogård klar. Polisen kommer att ha en särskild kommendering då det väntas mycket folk till matchen i Malmö och de satsar extra på att förhindra bengaler på läktarna.

Anledningen är att när lagen möttes i våras började det brinna i stolar på läktaren på grund av bengaler. Anledningen är att när lagen möttes i våras började det brinna i stolar på läktaren på grund av bengaler.. Den emotsedda Alibaba-aktien prissattes sent på torsdagen till 68 dollar inför fredagens introduktion på New York-börsen.. Han är doldisen som tränar hästar åt NHL-stjärnorna Sedin. Skottland har röstat nej till självständighet från Storbritannien i gårdagens folkomröstning..

Skottland röstade nej till självständighet. Medcap redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,9 miljoner kronor 5,4 för det första kvartalet, maj-juli, Det finns en laddning i klubben som sportchefer i hela Sverige skulle dö för. På söndag hålls en manifestation för klimatet på Stora Torget i Nyköping. Samtidigt marscherar folk för klimatet runt om i hela världen i det som väntas bli värdens hittills största klimataktion..

Nu blir den den stora utmaningen för Storbritannien att hålla de löften men gett om ökat självstyre för Skottland..

Men Didier Drogba menar att bortafansen kommer att hylla den gamle kollegan när City kommer på besök på söndag.. Förutsättningarna för att trafiken ska komma i gång är ovissa. De hittills inställda flygen skulle ha gått till Arlanda, Bromma och Luleå. Dessutom har en ankommande flygning från Bromma uteblivit.. Två ryska stridsflygplan ska ha kränkt svenskt luftrum under onsdagen och en brådskande rapport har begärts.

Enligt säkerhetsexperten Johan Eellend vill Ryssland testa Sveriges beredskap. De sex personer som blev gripna i maj efter att de spelat in en hyllningsmusikvideo till Pharell Williams "Happy" i Iran har nu fått sitt straff..

Att en närstående till Socialdemokraternas lokale partichef Mikael Jeansson fått jobb som husinventerare har inget med smussel att göra, menar Tingsryds personalchef Helena Clemedtson.

Helena Clemedtson förklarar att den här typen av jobb inte alls behöver annonseras ut. Polisen grep i natt en bilist på Varbergsvägen i Borås. Föraren, som var i årsåldern, visade tydliga tecken på drogpåverkan i kontrollen. I bilen fann polisen narkotika och en kniv. Senast riskerade de nedflyttning — men med sommarens värvningar hävdar lagkaptenen Mariana Männistö att Notviken kan bli ett topplag.. Frankrikes president Francois Hollande sade under torsdagskvällen att han kommer att meddela sina kollegor inom EU att han vill prioritera att återställa konkurrenskraften framför att minska budgetunderskotten.

Det framgår av Bloomberg.. En skolfest för elever på Marks gymnasieskola blev i går kväll stökig. Minst en ung person omhändertogs av polisen. Festen hölls på Bygdegården i Fotskäl. Tre dagar efter valet blir Negar Josephi attackerad av en rasist på sin hemgata.

Nu skriver hon om rädslan för att behöva packa sin väska för gott.. Tyskt fett syntstråk i gammal tappning. Det är vad som utlovas i Waldorfs skapelse Streichfett. Vi har gnuggat på rattarna och spetsat öronen, och jo, Waldorf håller vad de lovar..

I intervjun hör du henne berätta om sin egen idrottsbakgrund, som tog henne från tegelbruksorten Vittinge till Falun och friidrottsgymnasiet när hon var 16 år.. Att stjäla en cykel är fortfarande ett vanligt brott, även om cykel­stölderna på lång sikt har minskat rejält. Att stjäla en cykel är fortfarande ett vanligt brott, även om cykelstölderna på lång sikt har minskat rejält.

Göingarna ska minska sina sopor och bli bättre på att återvinna och återanvända. Dessutom vill man göra biogas av komposterat matavfall. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Clifford JohansenVar femte åring i skolan i Kristianstad är överviktig. Nu satsar regionen på en utbildningsinsats, för att i sin tur informera föräldrarna.

Försäljning  Hur sticker du som småföretagare ut med hjälp av PR i höst? Här är expertens to-do-lista. Läs vidare, kommentera eller dela. Efter många om och men har filmen om Marvels antihjälte Deadpool till slut fått klartecken.. Händelsen när det inte gick att nå SOS Alarm vid en villabrand i måndags kväll ska utredas ordentligt.

Det tycker räddningstjänsten i Oskarshamn. Vi har tidigare berättat om hur flera personer förgäves försökte komma fram till någon på SOS Alarm i måndags kväll vid en villabrand i Elsemar. Efter många om och men har filmbolaget Twentieth Century Fox och seriejätten Marvel till slut gett klartecken för en film om antihjälten Deadpool.

Wolverine" och han väntas också spela huvudrollen i den kommande filmen, rapporterar Hollywood Reporter. Fansen har länge velat se en film om seriefiguren och intresset sköt i höjden i somras när en provfilmning med Reynolds från läckte och hamnade på internet.

Londonbörsen väntas stiga med över en procent på fredagen efter att nej-sidan tycks ha säkrat segern i folkomröstningen om Skottlands självständighet.. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven har fått uppdraget att bilda regering med Miljöpartiet och nu väntar förhandlingar inom områden där partierna tycker olika saker..

Londonbörsen väntas stiga med över en procent på fredagen efter att nej-sidan tycks ha säkrat segern i folkomröstningen om Skottlands självständighet.

Pundet, som redan hade stigit under torsdagen sedan marknaderna ökat sin tro på en seger för nej-sidan, har stärkts med cirka en halv procent mot dollarn på fredagsmorgonen och steg även gentemot euron. Pundet ligger nu på 1: En okänd man följde kvinnan hem och slog henne i huvudet när han inte fick följa med henne i in i bostaden.. Två personbilar var vid strax före klockan sex inblandade i en älgkrock på väg i Hällingsjö. Den ena bilen krockade med älgen. Hur den andra bilen var inblandad i olyckan är oklart.

Pundet, som redan hade stigit under torsdagen sedan marknaderna ökat sin tro på en seger för nej-sidan, har stärkts med cirka en halv procent mot dollarn på fredagsmorgonen och steg även gentemot euron.. Wolverine" och han väntas också spela huvudrollen i den kommande filmen, rapporterar Hollywood Reporter..

Fansen har länge velat se en […]. Rådgivarna i noteringsprocessen av e-handelsbolaget Alibabas aktier på New York-börsen har rekommenderat ett pris på 68 dollar per aktie.. Radiobranschen samlades i Stockholm för att hylla sina profiler och mindes speciellt Nils Horner som dödades i Kabul den 11 mars i år. Stora radiopriset delades ut i elva kategorier. Sex månaders avstängning blev straffet för Bastias brasilianske anfallare Brandao för skallningen av Paris SG: För närvarande befinner sig svenska ishockeyspelare - rekordmånga - i Nordamerika för att dra i gång säsongen.

Ett tal av dem, med Henrik Lundqvist i spetsen, är sedan länge etablerade i världens bästa hockeyliga NHL. Vi bedömer att ytterligare 25 svenska spelare har en rejäl chans att ta en plats i sina NHL-lag när säsongen startar i oktober..

Under söndagen kommer det att anordnas en klimatmarsch i Visby. Det är en del av den stora klimatmanifestationen "People's Climate March".. Inte förrän den 22 februari nästa år får Brandao spela igen i den franska fotbollsligan.. Inte förrän den 22 februari nästa år får Brandao spela igen i den franska fotbollsligan.

Det var i augusti som Brandao utdelade skallningen, som bröt näsbenet på Motta, i spelargången efter matchen som PSG vann med Varvet i Åbo väntas i dag ge besked om sina framtidsplaner för fartygstillverkningen. En presskonferens har kallats samman till middagstid. En bild på det colombianska cykellaget skapade uppmärksamhet världen över, då folk tyckte att cyklisterna såg nakna ut.

Men det var inte intentionen. Varje timme bryter bilister mot lagen på Allégatan. Men hos polisen är det inte prioriterat att kontrollera genomfartsförbudet. Kampen om platserna har börjat. I dag, fredag, går NHL-lagen på is och spelarna har knappt tre veckor på sig att övertyga sina coacher om att de är värda en ordinarie plats säsongen Det var i augusti som Brandao utdelade skallningen, som bröt näsbenet på Motta, i spelargången efter matchen som PSG vann med 2— Thomas Isaksson vill starta ett nätverk eller stödförening för asylsökande i Mönsterås kommun.

Uppgifterna om att cirka asylsökande kan komma till Mönsterås i november om avtalet med Migrationsverket går i lås, ligger bakom hans initiativ. Kommunkontoret har fått ta emot en mängd samtal sedan det blev känt att Kronmunken ska bli asylboende. Från kommunens sida har vi ingenting att säga till om vad det gäller placeringen av ett asylboende, säger kommunchef Mats Johansson.

Från skolkontorets sida börjar nu en febril jakt på lokaler samt personal som ska ta hand om de asylsökande som snart flyttar in på hotell Kronmunken. Barnen som kommer motsvarar en mindre skola, konstaterar Thomas Hall, utvecklingsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen. Skottland säger nej till självständighet. Nej-sidan segrade i folkomröstningen med drygt 55 procent av rösternaNu startar förhandlingar om utökat självbestämmande för Skottland..

Fiskars, Investor och deras samriskbolag Avlis har ingått ett avtal enligt vilket Investor förvärvar 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä från Avlis för cirka miljoner euro, eller 40,55 euro per aktie..

Klubb och konsertTami Tamaki Ikväll intar queervänliga Klubb Utopin bistron på Moriskan, och DJ Moandome slår ett slag för skön stämning med sleaze, rap och en och annan megahit.

Dessutom blir det liveframträdande. Det svenska betallösningsföretaget Klarna tar steget in på den amerikanska marknaden i början av nästa år. Artisten Cher stäms av tre av sina tidigare dansare.

Enligt Billboard hävdar dansarna att de avskedades från Chers turné på felaktiga grunder och de menar dessutom att de blivit diskriminerade på grund av sin hudfärg och ålder. Enligt stämningen, som lämnades in till en domstol i Los Angeles på torsdagen, ska dansarna ha sparkats från Chers "Dressed to kill"-turné efter att ha berättat för turnéledaren att en annan dansare attackerat en kvinna i ett hotellrum.

Enligt Billboard hävdar dansarna att de avskedades från Chers turné på felaktiga grunder och de menar dessutom att de blivit diskriminerade på grund av sin hudfärg och ålder..

Skottland säger nej till självständighet och business as usual gäller fortsättningsvis. Det brittiska pundet stärks på beskedet och en svart svan har undvikits.

Med endast det glesbefolkade, men geografiskt stora, Highland kvar att räkna är resultatet säkert. Enligt stämningen, som lämnades in till en domstol i Los Angeles på torsdagen, ska dansarna ha sparkats från […].

Christer Bengtsson valde att säga ifrån när hans dotter bjöds in till nollning där alla förväntades dricka stora mängder sprit. Det är stora störningar i flygtrafiken på fredagsmorgonen på grund av dimma i Stockholm.

Flera plan till Stockholm från Landvetter är inställda.. Tidigare i år fattade Bokföringsnämnden beslut om att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar ska förbjudas.. Vad händer med rovdjurspolitiken i en kommande regering?

Vågar man ta strid mot naturfundamentalister och vilseledda EU-kommissionärer, och skapa en tydlig och hållbar rovdjurspolitik? Är det ens möjligt med tanke på samarbetspartiernas olika syn på rovdjursfrågan? Jag är arbetssökande, punkt och inget mer. Inga ­värderingar och förutfattade meningar om den personen. I helgen pratade jag med en äldre man från norra kommundelen. Han berättade att han inte åkte till Emmaboda längre.

Det finns ingenstans att pinka för oss gamlingar, man måste gå till stationen, sa han. Jag har under de senaste fyra åren arbetat med att utveckla och stärka vaccinprogram i Västafrika. Jag har med stigande frustration följt den senaste tidens rapportering om den skenande ebolaepidemin i länder som Sierra Leone och Liberia.

Under mitt senaste besök i Sierra Leone i mars i år reste jag med landets hälsominister för att delta vid invigningen av ett nytt vaccin mot rotavirus, en investering som Sierra Leone gör tillsammans med den globala vaccinalliansen Gavi. I ett val med idel förlorare sticker inte Kristdemokraterna ut, men som riksdagens minsta parti drabbas det extra hårt. Till och med Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visade sig alltför optimistisk för KD: Valresultatet innebär att kompetenta personer som Anders Andersson från Kalmar län och den ekonomisk-politiske talesmannen Anders Sellström lämnar riksdagen; det tycks också innebära att såväl bostadsministern Stefan Attefall som äldreministern Maria Larsson går miste om det numera enda mandatet i Jönköpings län.

Räkna med extraval under den kommande mandat­perioden. Där talar den svenska politiska kulturen trots allt emot. Räkna med extraval under den kommande mandatperioden. En av de sista plikterna lär stå under omprövning. På torsdagen meddelade Högsta Domstolen att rättsläget gällande informationsplikten för HIV-smittade är oförändrat. Alltså är det fortsatt straffbart att inte meddela sin sexuella partner att man bär på HIV-viruset, även om man tar väl så effektiva bromsmediciner.

Tidigare hette stället på Harry Hjörnes plats Soho. Nu heter det Harrys. Fast utan anknytning till denna tidnings urtida chefredaktör. Wallenbergsfärens maktbolag Investor ökar innehavet i den finska verkstadskoncernen Wärtsilä till 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapital och röster.. Övergången var värd 23 miljoner kronor.

Nu är anfallaren tillbaka i Sverige. Franska konglomeratet Vivendis styrelse har godkänt en försäljning av den brasilianska operatören GVT till Telefonica, rapporterar Dow Jones Newswires på fredagsmorgonen.. Wallenbergsfärens maktbolag Investor köper 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapital och röster, i den finska verkstadskoncernen Wärtsilä.

Aktierna går på miljoner euro 5,8 miljarder kronor. Säljare är kniv- och verktygstillverkaren Fiskars dotterbolag Avlis. Aktierna går på miljoner euro 5,8 miljarder kronor.. I helgen kommer världens statschefer att besöka New York för att prata om klimatet. Över personer beräknas samlas för att demonstrera för klimatet, skriver Fossil Free.

Samtidigt ordnas över demonstationer runt om i världen av över organisationer. Nästa Office-version bjuder bland annat på en ny hjälpfunktion, ett nytt tema och bättre mejlsynkronisering i Outlook.. Den alpine landslagsåkaren Axel Bäck måste opereras för skadan han fick under träningen i onsdags..

Den alpine landslagsåkaren Axel Bäck måste opereras för skadan han fick under träningen i onsdags. Därefter får han gå med gips i fyra till sex veckor. För att sedan kunna köra behöver åringen ha ett specialskydd för handen.

För att sedan kunna köra behöver åringen ha ett specialskydd för handen.. PWC har i anslutning till rapporten tagit fram ett punktsprogram för att förbättra arbetsförhållandena vid räddningstjänsten. Räddningsnämnden har ställt sig bakom programmet och arbetet med det har redan inletts. I det arbetet ingår bland andra kommunchefen Thomas Lagerström..

Home Depot avslöjade på torsdagskvällen att 56 miljoner kreditkortsuppgifter läckte ut vid det dataintrång som nyligen drabbade bolaget. Intrånget är därmed större än det som drabbade Target under och Home Depot uppskattar kostnaden relaterat till händelsen till 62 miljoner dollar.. Många krogar har sina signaturrätter, precis som designers har återkommande mönster och snitt och Ernst Billgren gillar att måla rävar.

Den stora, röda Peugeot-kvarnen som står uppställd i ett antal exemplar på olika hyllor i restaurangen, ständigt redo att huggas tag i för att krydda gästernas anrättningar.

Personalen på Uponor Infras fabriker i Vasa och Nastola marscherade ut på fredag morgon som en protest mot företagets samarbetsförhandlingar. I Vasa deltog kring arbetare och tiotalet tjänstemän. Samarbetsförhandlingarna har pågått sen början av augusti. Google arbetar på en ny standard som ska göra det möjligt att arbeta med olika webbplatser utan en internetkoppling.. Björn G Stenberg ser en gripande skildring av relationer mellan barn och fäder i tre generationer..

Nya Ålands läsare har reagerat på att det just nu finns extra många besvärliga gropar i Mariehamn. Asfalten har tagits bort men inte ersatts. Hockeykunnande blandat med erfarenheter från näringslivet har visat sig vara en perfekt kombination. Vita Hästens vd Fredrik Jensen har varit lika noga när han kontrakterat spelare som han var när han jobbade som konsultinköpare. På det sättet har han skapat ett allsvenskt lag som trots en liten budget ligger i topp i  allsvenskan. När Rädda Barnen gjorde en undersökning bland barn om de kände till barnkonventionen, hamnade Säter i topp..

Vi vet alla hur Iphone 6 Plus ser ut på utsidan, men nu har en tekniksajt även plockat isär telefonen in i minsta detalj.. SvD Näringsliv kan avslöja att alla banker kommer tvingas redovisa den snittränta som deras bolånekunder får betala. Det är Finansinspektionen som vässar sina vapen mot bankerna.. Björklöven spelar sin fjärde match i hockeyallsvenskan för säsongen. I kväll är det Mora som står Patrik OlofssonHjorthägnet inom garnisonsområdet kan komma att försvinna. Tekniska utskottet föreslår att hägnet tas bort, vilket skulle innebära att beståndet på cirka 50 djur skjuts av.

På talet fick Försvarsmakten tre hjortar från Hembygdsparken i Hässleholm. På torsdagskvällen hade Sverigedemokraterna på Gotland ett möte för att diskutera framtiden för partiet..

En kvinna blev misshandlad av en okänd man i Göteborg på fredagsmorgonen. Hon hade klivit av en spårvagn när mannen förföljde efter henne. Ingen är gripen för dådet.. HJK höll relativt jämna steg med sina värdar i första halvlek men pressades allt längre ner efter paus och till slut avgjorde inhopparen Nicolai Jørgensen med två fullträffar och FCK vann matchen med Tommy SvenssonUnder sju veckor blir Österlen skådeplats för glaskonst av internationell klass, då 16 glaskonstnärer från och med lördag ställer ut på fyra platser.

Det blir nej till självständighet för Skottland. Men oron är nu stor för ett splittrat Skottland.. Bastias brasilianske anfallare Brandao stängs av i hela sex månader för skallningen på Paris Saint-Germains Thiago Motta i augusti..

De ledande amerikanska börserna handlades successivt högre under torsdagen och stängde kring dagens högstanivåer Det är kraftiga förseningar i flygtrafiken till och från Bromma på grund av tjock dimma.. Det är kraftiga förseningar i flygtrafiken till och från Bromma på grund av tjock dimma.

Hon betonar dock att trafiken snabbt kommer i gång bara dimman lättar. Swedavia räknar med att det även kan bli förseningar senare under dagen som följd, men uppmanar ändå resenärer att åka till flygplatsen. Finansinspektionen kräver att bankerna ska redovisa vilka räntor kunderna faktiskt betalar i snitt och sluta använda vad myndigheten kallar "missvisande listpriser"..

Hon betonar dock att trafiken snabbt kommer i gång bara dimman lättar.. Nu är nya stjärnan Ababa Lama klar för Kretsloppet.

Totalt 20 tjänster på redaktionen och försäljningsavdelningen försvinner på TT Nyhetesbyrån.. Finansinspektionen FI kräver att bankerna ska redovisa vilka räntor kunderna faktiskt betalar i genomsnitt och sluta använda vad myndigheten kallar missvisande listpriser.

Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser", skriver FI i ett pressmeddelande. Barnen på Björkhöjdsgatans förskola får stanna hemma i dag. Tjuvar har under natten brutit sig in och förstört lokalerna.. Först ut är C-ledaren Annie Lööf som inför mötet står fast vid sitt nej till en plats i en S-regering. Centerledaren Annie Lööf hade under morgonen samma budskap som tidigare på väg in till mötet med S-ledaren Stefan Löfven i riksdagen.

Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser", skriver FI i ett pressmeddelande.. Radio Gagnef, frekvenserna ,9 och ,7 MHz, sänder under lördagen enligt följande: Iggy Azalea stämmer sin ex-pojkvän Hefe Wine. Sångerskan hävdar att han har en sexvideo där de båda medverkar, som hon menar att han ska ha kopierat olagligt från hennes privata dator när de bodde tillsammans Wine hävdar istället att Iggy gav honom tillåtelse att sprida och marknadsföra sexvideon, då hon skrivit på ett kontrakt.

Föräldrarna kommer att meddelas om det nya upplägget på kommande föräldramöten. Från och med den här terminen erbjuder alla skolmatsalar varje dag två alternativ till alla barn, ett med kött eller fisk och ett vegetariskt. Ben Affleck är en hejare på blackjack. Så bra att han på två casinon blivit ombedd att sluta spela - och erkänner nu att han fuskade genom att räkna kort. Finansinspektionen, FI, är missnöjda med hur bankerna har redovisat listpriser för bolånekunder och föreslår nu att banker ska tvingas redovisa ett snitt av de bolåneräntor som kunderna faktiskt betalar Strax innan klockan sju på fredagsmorgonen blev polisen uppringd av en bilist som råkat köra på en fotgängare.

Olyckan skedde på Snapphanevägen i Kristianstad. Bilen ska inte ha kört i någon högre hastighet, men fotgängaren klagar på smärta i knät. Som NLT tidigare skrivit skissar kommunen på möjligheter till byggande av fyra — fem flervåningshus i en del av Magnetenkvarteret, mitt emot bostadsrättshusen vid Grottvägen.. Miljonerna tycks brinna i prins Joachims fickor.

Det var således skäl för honom att älska dem: Om man sett Nationer styras på vinst och förlust: Det är han — Ö2 — som säger: I alla fail blifver' möjligheten säker på den Styrandes sida, fastän verkställigheten måste bero af de tillfälligheter, dem folket, la- gert och landet inedgifva.

Det är lätt att begripa, hura gagnelig verkan sådant skulle halva på det nya närings-systemet. Den kloke hushållaren före- tager icke ett större verk, utan att förut kanna dit hörande saker, äfven till sina grunder; och dessa grunder, huru skulle de tydligare läggas i dagen, än igenom vettenskapérnas undervisning? Det är emedtertid uppfostran, söm enväldigt bestäm- nier ett folks seder: KronPrins, som med enahanda förtjänst uppnår en lika rättighet till Svenska ilngdomeiis vördfiadsfulla tillgifvenhet: Den Högste I som förlänar honom nåd härtill, synes i denna sin godhet vilja på en gång belöna och stärka Svenska folkets trogna tillgifvenhet för ett högtförtjent Konunga-Hus«.

Medlen Jbärtill voro kunskaper, icke ordningslöst på- skyndade. Desse få alla något Ijoa ifirån sjelfva saken; men deras färg beror dock af strålarnas brytning i ögat, följaktligen af det läge, som hvar och en åskådare har. I sakerna ligga många anledningar till flkilfaktighet; hos personerna ännu flere. Således fordras härtill mycken upplysning, mycken skarp- ainnigbet: Detta böjelsernas fält, huru mån- ga afvägar har det icke?

Huru många osamman- stämmande ljud höras der icke? Alla dessa, förde af sin känsla, hafva nu utlåtit sig i saken, efter bästa ötvertygelse; uppsåtet är godt; men det är samma välmening, som ona gången vill det orimliga, och en annan gång utbryter i medborgerligt raseri.

Sålunda uppstå ofta par- tier i ett land. I begge händelserna ser FilosoEen dem an, så- som voro de ett folk, med enahanda välvilja, sammanslår deras förtjenst, glömmer deras bri- ster, tilldelar hvar medborgare dess rätt, och utkräfver af honom dess skyldighet. Trög bef ordrare, njugg på löften , fattig på smic- ker, nogräknad på skäl, svår att bedraga, ogeii emot egennytta, hätsk.

Behagade icke alltid dessa tänkesätt, och kunde oviljan för en stund bestrida deras värde, så förmådde den dock aldrig förkrossa deras väsende» Det var den stund, då Grefve Höpkbk frivilligt lemna- de sin Rådstol; men dröjde det länge, innan Ständeme sago vissa medborgares misstag i hans anfallande, och allas förlust i hans bortgång?

Kanske kunde han icke alldeles försaka hämdens sötma: Hvarföre dessa skäl hos en Herre» som endast behöfdé rådfråga sin erfarenhet » för att hämta sitt beslut? När denne sade honom» att ensksU ta begär ej sällan fingo stämpel af allmän vift- färd: Så nödgades Grefve Hop ken undandraga tiderna sia tjenst, tnotsagd af sitt eget hjerta, som alltid stod qvar vid fäderneslandet.

Förän- dra sig omständigheterna: Med obekanta och dem som ej vunnit hans för« troende, var han fåtalig och mycket aktsam på sina ord: Dot- tren Grefvinnan Ej;. Hade ajelf för mycken full- komligfaet att berömma något svagt, och för mycket snille, att ej känna ett slags lidande dervid.

Var välgörande med urskilning, ej benägen till prakt eller Sfverflöd, men vägrade allraminst hvad man egentligen kallar vällefnad. Hade mycken flit , och, intill sista stunden, afdelad tid för sina gö« remål. Hans penila gaf sällan något åt allmänheten, men gaf drmäster- atycken. Sjelf blef han af Konung Adoi. Akademien har vunnit sin önskan; och med det Äreminne Herr Gref- ven helgat denna stora man» har hon tillika förmått uppfylla sina förbindelser emot honom.

En ovanlig uppfostran gaf dess låga ett tidigt utbrott. Man sade fordom om Vsroikius, dä han hSgaktades i lugnet, sedan han undånbedt sig 9II upphöjelse, att han njöt sin ära, läste sin bistoria, och lefde med sin efterverld.

Dä man förundrar sig, Min Grefve! Ni har sett honom, Min Grefve! Det är inom dessa kretsar, som hem« liga suckar förrada sig och begären: Edert Tal, Min Grefve! Med Hans namn skall edert» Min Crefve!

Intag emedlertid» Min Grefve! De söngo ej i Augusti Hof förr än han nedlagt vapnen. Om Svenska Snillen ej ännti hunnit deras fullkomlighat, hafva de dock icke häpnat för krigsbuUret.

Tända i ett land, som framfödt Europas Segrare, brinna de med sina fäders mod och under ett mäktigt beskydd öfva de sina röster för att höja dem tlM segerns ära, till firedens högtid vid dess sälla återkomstv Sr. I dag har Aka- demien uppfyllt sin första pligt emot den Gud , hvars fruktan är vishetens begynnelse, med rör- da hjertan hemburit Honom ett billigt lof för det framfarna, och med det enda förbehåll, som minnet af Liitzens fält infört i Sveriges böner , begärt för sin Konung den odödlighet, för haps vapen de segrar, sam följde Gustaf Adolf, ai hvars födelse Akademien tillika begått amin.

I detta ögonblick möter Akademien ea vördad Allmänhet, för att kungöra sina omdö- men öfver de arbeten, som täflat om dess be- löningar. Man bor gj fråga: Man bor ej fråga: Ljuf och odödlig är den vällust det mig skänker. Nuy dä din höga dygd jag helga vill min röst » Lat strålen utaf den få låga i mitt bröst.

Förd utaf Gustafs blick stark som hans beslut» Af kämpar ren en här från Svitiod vandrat ut« På hafvets rymd steg Carl. Den till sin flagga sade: Hvar strand skall ödmjuk stå; dig våg och vindar lyda. Låt bäfvan fatta allt hvar du ditt dunder för. Flyg, österns glans och makt till folkens nesagör; Dess ijusta fälttillgrus, dess könungar till slafvar.

Låt solens uppgång se blott öcknar, brand och grafvar. Att Svitiods barn mot dig i vapen ville tåga ; Om ur sin fruktans rum ännu en gång dé våga, Der mina segrars lag har tvungit dem at bo, Der vinken af min nåd dem andtlig skänkte ro: Ku är det blott din lek att flera veridar slå». Sarmatens vida itiakt han trygg och sorglös ser. Och med ett säkert mod åt alla faror ler. Men fasans stund ar nu. Att sjunga gudars bragd ej gudars makt begär; Hur, tusen åskmoln likt, jag såg dem mot hvarandra I dystert hot, i mörk förfärlig tystnad vandra; Hur, tusen åskmoln likt, i samma ögonblick, Blixt, dunder, skräck och död från deras sidor gick; Hur ryslig deras »trid, i lågor.

Förstumma här, min röst! Hvar helig tår jag göt,hvar önskans suck jag sände; Min bäfvan vid hvar blixt, att hjeltens fall den var, Mitt hopp, att med sin eld den Sveriges seger bar. Se moln af fiender kring hafvets hjelte strömma! Ensam skall hans arm en samlad här förströ? Han krossar tusen der, der tusen fly.

Af en oändlighet hans dunders röst förqväfves i - 57 - Så blixten, derjden höljd af nattens skyar är, Gnyr, Ijangar, skingrar dem ; men dock begrafves der. Se inga faror mer, som ej kring C arz« sig hvälfva.

Hans åskor redan dö, hans dystra kämpar skälfva. Han har ej hoppet men Hans styrka saknar sig. Kan dyrka blott och se den lön du vunnit den Det ändtlig nått sitt mål,' det eviga begär.

Som från din första stund uti ditt hjerta svallat. Du ser dit Fosterland, du ser din Konungs tår. Du ser de kämpar der, som dig mot döden följde, I dyster tystnad stå, af sorgens skuggor höljde, Jbland dem Han, hvars vink befaller vågens rymd, Hans saknad djupast är, hans själ är dunklast skymd. Och denna makas blick, stum, tårlös, vild och bruten!

Du hör de spädas rop, som tryckas till dess bröst. Se ärans himmel ren sig öppna vid ditt möte; Och forntids-hjeltar der, som sträcka dig sin famn; Och sekler, kommande att tjusas äf ditt namn. Se öfver jordens rymd, se tusen slägters skara, Hvars hjertan och hvars lof diii höga bragd bevara.

Se Sverges vapétiglans, som börjat skugga få» Igenom Carii och dig sin fordna klarhet nå. AE dina djupa sår hur hednés kämpar lära , I tapperhetens land b vad väg man går till ariu - 59 - Hör denna yngling der, och dessa suckars tal!

Hör dessa gråhårsmän, hvars häpna ånger ser Hvad höghet väntat dem, men väntar dem ej mer. Hur mången Konungs blick du ser med oro söka En hjelte, som lik dig hans spiras glans kan öka ; Hur mången tystnad Bard, som åt din tapperhet Yill helga än en sång för sin odödlighet!

Då först din tysta graf ej några tårar får. Lat afund mot dit lof i all sin illska brinna» Det då skall mera stort till evigheten hinna. Och fast en lycklig dag på hundra åldrars fall» En trött och härjad jord den sanning känna skall. Att ingen storhet vins i menskoslägtets plågor, Att äran döljt sin blick för strid och svärd och lågor; Då uppå tjusta fält de.

Den eld, som nu hos dig bar dödens blixtar tändr, Den kring en lugnad jord blott lif och sällhet aändt. Skull med ett fåfängt hopp jag känna denna låga? Då jag dess åtrå har, skänk mig ock dess förmåga! Då skall, der friden bor, min lefnad himmelskt flyta , Att jordens natt och qval i ljus och sällhet byta. J ädle, hvilka än för Svitiod vapen kläden, Som edra faders fjät med deras styrka träden, — Än fosterlandets hopp på er med glädje ser.

Att sina lagrars skörd med Eder dela få. Så skall er äras höjd till edra fäders gränsa, Och edra. L]uf och odödlig ar den vällust det mig skänker. Förd utaf Gustafs blick stark som hans bämds beslut I Af kämpar ren en här från Svitiod vandrat uté På hafvets rymd steg Carl. Qhbmvirtus addidit A s T R I s: HvUken tapperheten gifvit rum bland stjernorna» Rilden och ofverskriften aga gemensaifit afseend« så väl pä Stjbrkskölds förtjenster, som på dess namn.

I afskär- ningen läses: Göranson Stjernsköld återkallas i dag till det Svenska Allmännas hågkomst, medelst Skådepenningen som vid Akademiens högtidliga sammanträde plä- gar företes. Män, som omgifva honom. Man ser då den vi- sa uppmärksamhet, som lärde Regen ten att ur- fikilja dessa sällsynta varelser: Fienden hade fördelar, som gjorde honom med skäl fruktad. På dess sida var folkstyrka, igenom ett mångårigt fredslugn: Derembt var Sverige i uppenbar delo med Polen och Ryss- land.

Krigshären stod vid Rikets östra gränser: Carjl emottog olyckan med sitt vanliga mod och rå- dighet. Han hade endast sin sextonåriga Son och sitt utmattade folk; men den förres egen- skaper lofvade allt, det sednares trohet gjorde allt för Konung och Fädernesland. Carls bräckliga ålderdom, Prinsens oförsÖkta tmgdom syntes göra hans närvaro till ett behof , och da glömde han alla de kraftiga skäl, hvilka eljest hade bort forma.

Förlusten af rikets hufvudfästning åt denna sida, gjorde ett våldsamt intryck på sinnet hos Konung Carl, som, redan anmanad af döden, reste ifrån Hysby iskaiis, och lemnade Stjernsköld ensam vid befälet derstädes.

Skansen anfölls, men försvajrades ined;. Danske Fältherren Brbidb Rajttzau hacje gjort fléra infall ur Skåne in i Småland, och framfor med grymhet; hvilket gaf Konungen anledning att skynda till Rysby, och vidare derifrån till Danska gränsen. Den ntdrifna fiendtliga hä« ren drog sig. Vid denna tid ntförde Konung Ohristiåit sitt beslut, att med alla krafter angripa rikets hufvudfästning i vester.

Denna sammandragna styrka blef efter Elfsborgs och Gullbergs öfvergåhg det enda värn, som var öfrigt för riket. Norrige på Dalsland och vidare omkring Venern föresågs , skickades hän att uppbåda. Så stora faror kunde ej afvisas, och så tär ta motgångar ioke öfvervinnas annorlunda , ätt igenom hjeltemod och en ädel orörlighet vid lyckans oförrätter.

Konung GARii, som vid Stjernskölds utresa lemnade Lifland, beslöt att åter med sin 2iäcyaro gifva eftertryck åt rörelserna derstädes; och Stjbrk-sköld ville denna, äfven som för« ra gången, följa honom. I denna syssla upptaga belägringarzte iaf Wittensten , Wolmar. Pernau, der han lemnat sin maka och 6in späda son, föil igenom förräderi i fiendens händer, medan han sjelf var belägrad i Diina- munde.

Kort förr än fredsfördraget i Stolbova afslutades, befallte Kon- ungen honom att resa till Holland, der han, under föregifvende att värfva krigsfolk, borde söka. Emedlertid stadgade denna beskickning förtro- endet emellan begge makterna , och grundlade den benägenhet y som RiksRådet Sk ytte strax derefter, i andra ärenden, härstädes erfor. Han antog i Konuii- gens tjenst skickliga Sjö- OAicerare, värfvade ett större antal soldater och matroser, uppköpte skepp, som rustades till örlogs, och förde sjelf denna eskader lyckligt till Sverige samma dft- gar,' då Ryska freden blef bekant.

Första verkan häraf Var Dtinamundes intagande, hvarpå följde Per- naus belägring. Stjernsköjld fick icke hel-- ler dröja läqge i Lifland. Den föreskrifne Jtiden ;för Elfsborgs lösen lopp till ända, Konungéa hade betalt till Danmark paQtskillingen , och fästningen med tillagda härad återställdes till Svenska kronan. Både ortens läge och de. Han blef ock i synnerhet af denna anledning satt till Ståthålla- re på Elfsborg, samt General - Guvernör öfver.

Vestergötland och Dal; hvarvid Konungens if- ver för sin stora inrättning, och hans eget nit allraminst tilläto att något försummades. Också återstod för Stjernsköld blott en enda strid, hvilken skulle kröna alla de öfriga. Jag tvillar icke, att ju mängden af Stjern- fiKÖLDS forrättningar och de många saker, som Stibrnskioldhs kropp mechtige; och dermed hade det slaget en ända.

Skeppet Jägéren är sedan in- fördt på stromen. Herren skuten med en musquet först i halsen och andra resan i ryggen. Skepps -Capten Simon St yf vert blef skuten genom halsen: Blefvo ock mango både af fienden och våre nedskutne. Therefter lade fiendens Admiral med två skepp tillika om bord med Herr Nils Stisrnsköld: Jöran på hö- gra och Denen på venstra sidon; så kom ock thet tredje skeppet efter och sköt fast på sal. Vi böra dock erinra oss, att de störste män hafva i omständigheterna sig föreskrifven en lag, som bestämmer sättet, hu- ru deras dygd får visa sig.

Hade Stjehnsköld upplefvat den dag, då Gustaf Adolf öppna- de Tysklands falt för Svenska Fältherrars klok- het och hjeltemod, så hade ett Leipzig, ett Liitzen, ett Dömitz, ett Wittstock, ett Prag ej mindre ktmnat förhäfva sig af hans, än andras ärorika namn, hvilka igenoni sina segrar gifvit ryktbarhet åt dem; men Stjernsköld var be- fälhafvande ofta i länder, der större fältslag ej ägde rum: Och om han således förblef vid den ordnings 8om fälttågets egenskap gaf vid handen: Se vi honom i försva- ret af Dunamunde, så bibehåller han en svag fästning ett helt år, ehuru utfall och stormnin- gar medtagit besättningen så, att han sjelf må- ste sköta kanonerna; ehuru hungern och sjuk- domen plåga det ringa öfverblifna manskap , som han aflönar med sitt eget silfver och guld.

Och det är den tappre Cuodkewitz, som be- lägrar honom: Så många och särskilta embeteui på så många och afskilda orter; på en gång Ståthållare i Jön- köping och Dorpt: Befälhafvare öFver krigsfol- ket i Vestergötland och Lifland: Emedlertid är sjelfva saken otvifvelaklig och be- styrkes af ett bref, förvaradt i Riks Arkivet.

Det är skrifvit af Presidenten And. Gustaf Lejonhufvud och saL Gr. Ju mera förän- dringen är stark, och olikheteh synbar mellaii den medlem J mistat, och den J antagen, ju mer skall han känna sig benägen att gilla edert val.

Han framställer sig för min tanka den rykt« bare mannen, uppfödd vid Alpernas fot, med herdarnes enfald och den vises fåfänga: Han skulle i dag skåda edert samhälle: Det är en pligt i detta samfund att gifva sanningen fart; mén i en dom, som denna, är det kanhända möjligare att vara sann, än att synas det.

Hyem skulle ej bele en sväfvande fåkunnighet, om j. Hvem skulle förlåta mig, om jag vägrade den åt en medborgare i detta samfund? Kanhända ödmjuk- hetens skugga, som släpar sig i Vanans spår; kanhända fruktan, som kastar ett smicker åt efunden: Jag är vid edra fötter: Då J blött trodden £- der vara mine domare, voren J mine välgörare; och det är genom denna heliga karakter, jag redan i tvenne år varit pder skuldnär.

Edert första bifall, mine Herrar, sänkte sig ej endast till min enslighet, att lifva dess skugga; det gaf mig varelse i de kretsar, som vörda edra namn; 4et steg ända till eder Store Beskyddare, och nedkallade på en lyckad vågsamhet dess ljusa syn. Under det jag hembär eder detta vittnes-. Jag ser en äl- skad Konung ej längesedan återskänkt åt eder glädje, fpr att snart å nyo kallas till afiägsna iBtridsbanor.

Men jag fruktar att den stora själ, hvars jiåd gått emot mina försök, hvars välgerningar dem åtföljt, ej ville höra mitt lof. Huru skulle den svaga rösten af min tacksamhet förnöja en Konung, lika van att emottaga erkänslans offer och förlåta otack, endast af sitt eget ädelmod belönt.

Mitt pris ökar ej hans ära. Äran af ett frälsa dt folk och dess förädling ljusnar i de f]ät han går, och skall med tidernas fart tändas ännu klarare för efterverlden. Det har varit stunder, då Ni sett betryckets tårar i da ögon , som nu tacka Eder ; och jag vet att edert hjerta skall vara öppet för den suck» som lif- vets återstående öden någon gång skola aftvin- ga ett alltför känsligt sinne. Men édra ögon, mine Herrar, se efter ett annat föremål, och edra hjertan smaka ej én annans erkänsla, helgade åt egen saknad, åt egen tacksamhet.

Min närvaro påminner eder endast förlusten af eder fordna Ledamot, Grefve Mattias von Hbrmanssov. Här skulle hans like framträda, begråta på hans mull en vän, och framlocka andras tårar. Den skulle helga hans åminnelse, som honom på en gemensam bana följt; som känt och granskat hans förtjänster. Jag lyder en främmande pligt. Jag kallas fram ur dén hopen af medborgare, Som på längsta afstånd betraktat hans ära. Grefva HeUmansson, lik sina förut bortgångna med- bröder, var redan på höjden af sina öden.

Allt hvad lyckan och Konungars nåd kunna åt én medborgare förära, hade han redan vunnit; allt hvad samhället af den lycklige med billighet äskar, hade han redan gjort. Grefre Hermans sok, genom sitt embete hbgy har under sin lefnad, jag upprepar det, varit stor genom sitt rykte. Längst i den ens- lighet der min barndom undrande mottog de första begrepp om en okänd verld, hördes Gref- ve Hermanssons namn.

Denna dubbla ära, mine Herrar, under hvars prakt hän ock bland Eder inträdde, ryktets och höghetens, jag nalkas den med en fri vördnad, att den närmare beskåda. De strålar den spridt, voro för honom och hans samtid: Det är en tid för uppsatte män att vara glöm» de eller beundrade: Den verld, som hämnan- de reser sig mot en öfverlägseh storJiet, är den samma verld, som blundar och tillbeder.

Men- niskor äro någon gång uppställda bland sina likar, som det synes, endast för att gifva ett onyttigt skådespel. Den medborgare J begrå- ten, liknade han dessa? Det är ej politi- kens, det är mänsklighetens rätt och fördelar,, heliga för detta samfund, som bemyndiga deih- na fråga på en stor mans graf. Grefve Hbrmakssok har lemnat åt sina efter- kommande en värdighet, den han af inga anor emottagit: Så skall efteryerl- den tala; och hon skall hafva gjort en stor anmärkning för hans ära; om det är sant, att ingen skapar utan en gnista af gudomlighet« Åtminstone är det en händelse, som nog sällan förekommer, att alltid vara ny, som förutsätter en följd af omständigbeteri värdiga isamfunds- tnannens och filosofens Ögonkast.

Mitt öga ar ej gjordt för den Ijufliga synvillan af en allmän jemjilikhet, som föder skaldernas inbillning och den vises fåfänga: Låt dem åtnöja sig med den äran, att vara naturen närmast, att endast vara födde till menniskor. Emedlertid, under det vi' göra enfaldens och medelmåttans lof, förnekom ej dessa från- lägsnare delar af samhället deras rätt, att stun« 4dom se ett barn ur deras sköte högre uppstiga. Om hvar medborgare gagnar staten, i samma mån han den högaktar: Mine Herrar, J hafven sett Grefve.

Under det tidskifte, då hans tillkommande stora öde bereddes, hvad se vi? Det är ej en rik yngling utan snille, som, kallad af fåfängan till ett em- betsrum att sköta makligheten, slumrande vän- tar en tidig lycka, att kröna onyttiga tidsför- drif: Naturen, om hon ej ämnar ett stort snille till allt hade bestämt Grefve Hermansson för statssaker.

Ämnad för detta mål, hvad hade han ey nödigt af lyckan? Det tillhörde henne att fästa honom på den väg hans böjelse utvalt. Kan kände ej i början nog säkert sin kallelse: En vidrighet fastade honom på hans ban, men den var sänd af en vänlig lycka, hvars hemlighet det är ati; gynna i motvinden. Hvad parti skulle han omfatta? Försig« tigheten tillstyrker det; men lyckan vägrar, ta- lande genom hans öfvertygelse och rättfärdigad af utgången.

Han borde icke höra det välme- nande rådet af anförvandter, som inom detta tän- kesätt voro mäktige, icke deras myndighet, som bestraffar hans villfarelse, icke önibeten som bäfvar fpr hans öde: Bland sådana ef- terdömen stiger ärans begär, och fullkomlighe- ten nalkas. Hvar finner han en man, hvars åldrade förmåga kan anföra honom i vigtiga -värf, och hvars myndiga anseende kan bevittna hans styrka?

Jag nämde honom med uppsåt, för den odödliga vördnad Grefve Hermansson bar för hans minne. Det var han, under hvars strän- ga granskning och vänliga umgänge, Grefve Hermansson i de mest grannlaga ärenden da- gade och fullkomnade sin skicklighet.

Det var honom han biträdde, än under beskickning vid en hof , der vänskapen i sin brytning ännu skulle sparas, och en hemlig invertes jäsning till Ri- kets fördel hänledas: Jag förtror eder en man, som naturen åt vidsträckta värf och höga embeten egnat.

Han har ej tidens ålder, men han har snillets, för hvilket ett tietal af år, i nyttiga mödor an- vändt, är hundrades erfarenhet. Frukten ej att upplyfta honom i Rikets tjenst: Askar nian denna famnande hastighet i begrepp, som i ett ögonblick innesluter de vidsträcktaste fö- remål, och sammanbinder de mest skilda af- seenden: Om i detta vittnes- börd , till dess innehåll länadt af en upplyst domare, jag tecknat grunddragen af en rik andas och en stor embetsmans förmåga: Om jag betraktat de omständigheter ho- nom hit ledsagat, såsom verkningar af en egen lyckas gunst, är det visserligen icke att jemföra honom med dem, om hvilka inan sagt allt, när man nämt deras lycka.

Men kanhända dessa framskyndande händelser, dem man ej sjelf ska- par, förtjena de just derigenom, att, såsom säll- samma anmärkas, att de här förenat sig med ett värdigt föremål. Det synes vara ett undantag för kon- äten att styra menniskor. Efter alla snillets nppflygter att söka bestämda lagar för denna konst y återkommer det tröttadt, och frågar ef- ter sjelfv9 begreppet om den bästa. Det frågat ännu, bvilken är fullkomligheten närmast?

Åt« minstone synes det ej vara den, som skapas af upptända passioner; såvida all passion , äfven den ädlaste , leder genom sin natur, först till ytterlighet, sedan till förgängelse. Så uppkomma någoii gång systemer, sa falla de tillbaka i sitt intet; men de som deri verkat, böra granskas efter den lag de följt och dömmas efter ädeU Jbeten af begäret.

Hvilka röster höja sig i dessa allmänna salar? Hvad okända behag förljufva styrkan af Nor- dens tungomål? Men själens intryck var sant, och utbröt i tal och skrifter, favilkas då ovanliga smak. Det var här de lyste i fullkomlighet, dessa snillets egenskaper, som stadgade hans namn, som hämta sin största ära af Dans omdöme, pä hvars kallelse han med Eder förentes.

Ryktet förkunnar ännu med hvad framgång han här ådagalade en skarpsinnig statsmans bch en stor talares förmåga. Men om detta rykte skulle eti dag med hans samtidige förloras, skola dock haqs skrifter upplifva det för en granskande ef- terverld. Denna naturens gåfya, gåfvan att författa , är lika så sällsynt, som den är dyrbar.

Men hvad sällsammare lycka, att äga alla dessa egenskaper förenta! Jag är saker att ej irra mig, då jag egnar åt Grefve Hermansson denna sälfsynta själs föfmaga: Det var den märk- värdiga tidpunkt vi betraktat, som gaf åt den- na förtjenstens ryktbarhet dess mognad och dess segrande dag: ÖfveralJt hvar han sig framställde, gnf man rum för Hermansson. Och, J veten det, mine Herrar, det var ej bland okun- niga och undersamma raenigheter, färdige att — ii6 — vika för all verklig eller antagen storhet, som han beredde sig väg: Jag vill icke här tala om dessa utmärkta rum i staten, hvartill han snart upplyftades, ej om det högsta för en medborgare, dit hans vunna aktning honom fört, ej om den stigan- de förädlingen af hans namn, hvarmed Konun- gens nåd gjort hans ära lysande; det gifves än- nu säkrare vittnesbörd åt förtjenster, det gifvesr ofier åt ett aktadt namn, som icke lemna någon tvetydighet åt framtidens granskning, och Gref- ve Hehmansson har njutit dem.

Föreställen Eder, mine Herrar, Rikets Ständer i en grann- laga tid och i en ställning, att, mer an vanli- gen vara rädde om förtroendet, skarpsynte att finna den största skicklighet förenad med den största trohet: Men hvilken är denna oväntade och Ijt;sa syn? Man känner en undersam häpnad f att se Grefve Hermansson inträda i ett Hof, och inför en Drottning, som bar en stor själs missnöje öfver ett förolämpadt Majestät.

I följd af det nya embetes pligt, hvartill han blifvit upphöjd, är han befalld att tala vid ett främ« mande Sändebuds företräde, och han är] obe- redd. Detta ögonblick är vigtigt: Jag känner, att livilka helst må blifva ti- ders och ödens förändringar, skall man alltid välsigna en Ätt, som skänkt oss kunskapernas ära, tillika med konsten att förlåta» Man skall alltid. Så, i åflägsna dagar, må den Prins, som återbär Gustaf Adolfs namn på hans tliron , genom hans dygder föreviga sin ätts och sin egen ära, och höra lofsångér af våra efterkommande, som han af oss njutit våra väl- eignelser och våra hjertan.

Tillfaliet att utplåna ett fel, som att stadga lyckan» er- bjuder sig en gång I och flyr den mödosammaste eftersökning. Grefve Hermanssons visa snille förstod att nyttja detta skänkta ögonblick. Om, genom nitet för ett tänkesätt» det han älskade afven- i dess öfverskred» han uppväckt sin Öf- verhets misshag: Rikets för- delar» bevakade genom klokheten af hans freds- underhandling» och lugnet återstäldt» gåfvo ho- nom rätt lill erkänsla af dem. Man gjorde rättvisa åt Ministerns förmåga» och älskade un- dersåtens nit.

Deltagare» som befordrare» af fri- dens högtid» föresåg han här och smakade sia belöning i sin Öfverhets försäkrade nåd » och jag skulle utan fel kunna säga vänskap» sedan» genom fördomars fall och det stigande ljuset» en Konung och en Vän äro namn» som aktas värda hvarandra. Jag skall ej ur lugnet af dessa föreställnin- gar åter följa honom ut på höjderna, dit han kallades: Jag hvilar vid en återhämtad syn af det , , som samtiden hos honom allmännast erkänt, som J, ,mine Herrar, vid hans bortgång, lifligast i edra sinnen återkallen: Han uppammades för Kansli-' ärenden, och han blef deras mästare.

Han sat- tes till styrelsen för KammarRevisionen, och han gaf åt detta samfund ett anseende, som det förr aldrig ägt. Han blef anförare för KammarCol- legium, och han beredde glömskan af dem, som honom der företrädt. Ej en gång syntes han behöfva tidens bi- träde, att fullkomnas i de särskilta embetenhan beklädde.

Ehuru nykommen och främling inom ett verk, lemnade han dock aldrig rättighet att honom sådan anse. Ärendena i deras art, i deras gång, det goda och det felaktiga i för- valtningen, medlen till dess förbättring, allt tycktes förklara sig och redas för hans första åsyn. Också var han utan motsägelse aktad bland de vidsträcktaste kännare of sitt land. Om, vid betraktandet af den- na sällsamma förmåga, man billigt erkänner vid- den af ett snille, billigt beundrar en lycklig böj- lighet, att lämpa sig till så afskilda föremål; skulle man derjemte kunna förgäta den eldiga rörlighet, den ihärdighet i arbete, utom hvilka naturens rikedomar voro förgäfves slösade?

Äfven detta mödans lif var ett hufvuddrag i Grefve Hermanssons sinnesförfattning. Han skulle verka eller dö. Det Sr ett omätligt afstånd mellan småsinnets be- ställsamhet och den manliga själens rörelse.

Det förra fiker, äfläs och flämtar efter ögonblic- ken; den sednare verkar beständigt, och är al- drig utan tid. Hit hör ordentligheten, som hel- gar den bestämda embetstimman , driften som fördubblar dess längd, nitet som någon gång in- kräktar från hvilans stunder, för att rikta mö- dornas.

Den tomma enslighet, der tankan Hyr för sig sjelf, eller njuter sig i gagn- lösa betraktelser, har aldrig fått tillmäta sig en — étund af hanslefnad. Ville någon njuta ett företräde af den- na stränga förman , den skulle likna honom , den skulle känna sitt kall och uppfylla det, utan val af 'omständigheter, tider eller tillfällen. Bekla- gade sig odugligheten öfver hans vanvårdnad, hans förakt; så var förtjensten så mycket säkra- re, att utmärkas af en anförare, hvars känsla af eget värde ej tillät honom att misskänna en skicklighet som liknade hans; hvars ända intill ytterlighet varma nit för de verk han styrde, ej kunde åt gipmskan lemna de bästa medel till deras uppkomst.

Huru månge värdige embets- man, som i dag begråta hans fall, lära ej väl- signa den driftiga ledare, som eldat deras ung- dom till en ädel verksamhet i Rikets tjenst; som med sitt efterdöme grundat deras skicklig- het, med sin omvårdnad deras lycka, och med båda de ärefulla" värf , i hvilka de framgent sko- 'a hedra sig, honom och fäderneslandet! Men Cato talade om Gicero: Låt ingen säga, att det tunga, det sträfva lynnet grundlägger eller ökar fuUkomligheten hos den styrande, hos embetsmannen.

Är det derigenom han bereder sig dessa nödiga befor- dringsmedel för sina värf, underhafvandes till- gifvenbet, rättsökandes förtroende, det allmän- naa kärlek? Det var aldrig det vilda ögats möfker, den ho- tande röstens dån, som lockade den betryckta, att éöka skuggan af den mäktiges beskydd: Af sin- xieseld iitan lynnets mildhet uppkomma tyran- nen och missdådaren , af gfädtighet utan drift födes veklingen; men i den säila stund, när glädje och verksamhet örentes till en varelse, då skaptes en Konung och en stor embetsman.

Men jag stannar vid mitt ämne. Jag har nämt Gref« ve Hermanssons verksamhet, dess eld; och ingenting är djupare fästadt i edert minne, an den rika munterhet, den lätta och glada själ, som honom utmärkt. Huru skulle det ej ingifva ;honom en segrande välvilja för menniskoslägtet, sitt fä- dernesland, sitt hus?

Denne Herre, som i ärende- nas förvaltning endast lefde för sin pligt — man såg honom i umgänget, och dömde det vara hans bestämda kallelse. Hans möite var en högtid för nöjets vän, och det enda ledsamma i hans umgänge var af- sflkedstimman.

Allt omkring honom lefde och log. Hans skämt öfverraskade åhöraren, äfven då det väntades; eget i tankan, som i ljudet och åtbörden. Så iklädde sig glädjen, njuten eller meddelad, oskuldens värdighet; lifligare och varaktigare genom sä- kerheten för kommande stunders förebråelser; så fann sig ock Grefve Hermansson i intet lefnadsskifte af sitt glada lynne öfvergifven.

Någon talare skall en dag, uppstå, som bättre beskrifver Grefve Hermans- sons lefnad. Hvad mig vidkommer— jag återgår att förkunna de sanningar, som forljufvade hans död. Det är de samma, mine Herrar, som skapa trohet och lugn, trefnad och lycksalighet i samfundet. Ett utbrott af de känslor edert Tal uppväckt, skulle gifva min tacksam- het ett slags vältalighet. Det skulle gillas af den , man, som kände menniskohjertat, yrkade dess pligter och försvarade dess rättigheter.

Han, som Ni, min Herre, öppr nade sig vägen till äran med sitt eget shille, och gjorde den med förtjensten Måtte tiden gifva Eder faans år, och lyckan i flera delar fullfölja vår jemförelse. Ifrån det tidehvårf, då Sve- riges häXder börja att omtala honom, börjar til-. Att granska deras skrifter odh förhållanda, hvilka uuder allmänna oroligheter uppoffra sig åt fäderneslandet, fordrar en lika, om icke stör- re försigtighet än målningar.

I alla tider, under hedendomen och barbariet, hafva der- emot vettenskaperne haft de största förbindel- ser. Svenska lä- rare gifva dem sjelfve, och deras omsorger sko- la lättas af edert biträde. Kallad att bära Her- rens ord inför de ipäktige på jorden; sänd till en samling af hufvudstadens invånare, att för- kunna Hans bud, seder och rätter, 'hvilka till- fällen yppas icke för edert heliga nit, edra o- vanliga gåfvor, edra sedelärande efterdöroen?

Akademien förbehåller sig de stunder själa- vården lemna Eder hinderlös att anvätoda, och hon längtar sä mycket mera, att se Eder här förenas med de Fäder hon redan räknar ibland sina' Ledamöter, som hon alltid önskat sig den äran, att med sina arbeten intaga ett rum i Svenska Kyrko-historien.

Hennes höge Stiftare har velat, att detta samfuiid , språ- kets vårdare, smakens och upplysningens organ, skulle tillika vara det af raedborgerlighetens kän- slor, af nationens tänkesätt. Aldrig var ett kall Värdigare, aldrig uppfylldes det med lifligare rö- ' relser, än af oss i dagj Ofta tillförne, då bud- skapen om Konungens framgångar för ett ögon-. Med en vis men sann erkänsla har hon sett Konungen återgihra nationen den upphöjning, det vapen värde ibland folkslagen , som under en lång hvila vanligen af- taga.

Ett' högaktadt folk var aldrig full- komligen olyckligt: Om det funnes ett» som» darrande under tyngden af främ- mande makt» tvekade att mot ett otroget lugn byta en kort fejd» vore detta folk tvifvelsutan förloradt för häfderna.

Dess snille skulle aftyna af brist på ädla rörelser» och dess krafter» un« der en feg hvila» förtäras i deras sista grund- ämne. Grekland saknar ej blott sina hjeltar och sin krigsära: Emellan ruinerna af dess förd- na prakt suckar den orklöse Albanen med £c5r« alafvade sinnen» under armodets och förakteta eviga mödor» hårdare än härtågens. Öcknar och slott intaga vida sträc« kor af det» under embytUga ok» liknöjdt slaf- ' vande Asien.

Jag talar detta inför ett samfund af statsmän» häfda tecknare» filosofer: Det ar först efter faran , nu då hon, vid sin Beskyddares knän, rör dén oliv hans svärd skördat, som hon kan lemna sirt ful- la beundran åt ett niiod, hvars ytterlighet hon tillförene darrat att uppelda. Det är nu, som hon utan denna förebråelse kati möta méd sitt rätta offer Segraren af Uttis, Välkiala, Fred- rikshåmn och Svensksund; kan högmodas att teckna hojDOm sådaH, som han en dag skall sy- nas i häfderna: Stor af vapnens rykte, irpphöjd af sjelfva motgångens, liksidnig i mödor och mäktig sitt snille i de vådligaste ögonblick.

Men jag har nämt häfderna, och det tillhör oss icke att förekomma dem. Men hvilken tystnad, h vilken blygsamhet kan- gömma deras glans, som segern upphöjt? De allmänna papperen hafva sedan tre år sammanljudat af deras lof: O J lycklige fäder, som ännu leF- Ten vittnen af edra tappra söners ära! J värdi- ga makar, som trycken till edert bröst dessa fä- derneslandets hämnare!

Skullen J bortbyta emot ett oafbrutet lugn, emot de förflutna årens Uygg- bet, dessa lagrar, dessa hedrande sår, dessa äre- tecken, denna allmänna vördnad?

Konungens band har belönat hvar särskilt förtjenst, och hvart bröst som äger den, känner dessa belö- ningars smickrande värde: Men J, ädle stridsmän, som genom edert mod återkallat till våra vapen Europas förundrade ögonkast: Häf« derne skola förvara edrä bragder, sången upp- höja dem.

Dess röst har redan blifvit hörd. Den hjeltens skugga , som på Höglands bölja stupade vid C AB Ii 8 sida, har redan etnottagit dess be- löning.

Hon skall ej tystna. Ehuru elektrisk snillets eld må vara , kunnen J icke lifva eller utvidga en låga, den naturens obevekliga lag bjuder aftyna. Hvad vi sett Herr Botin vara, är oss en säker borgen, att hans uppfo- stran hvarken blifvit försummad qller som ett hastverk påskyndad.

Han dväljes der, icke den tid som behöfs att vinna ett hedrande vittnesbörd, men den som fordras att det um« bära. Den olyckliga stadga, som gjorde första fullmakten och största skickligheten till samord, som skulle skynda halfmogna ynglingar ifrån Ri- kets lärésäten i Rikets tjenst, hade ännu icke sett dagsljuset. De frukter sommaren mognat, hafva redan förtorkat då hög- sten nalkas.

Menniskans långa barndom är ersatt genom längden af hen- nes lefnad, då den nedgående solen icke igen« finner de degsvarelser, som dess uppgång gaf lif och några timmar hunno fullborda. Sant är, att värf som begära mera eld än stadga, mera dristighet än kunskaper, mera drift än erfarenhet, kunna med ungdom förlikas.

De andra trifvas bättre i manna-ålderns säkrare hän- der. Om undantag gifvas, äro de sällsynte till- FäUigheter, som icke störa en evig i varelseruaa natur grundad ordning. Celsius, ville öfvertala Herr Botin att emottaga Docenturen i Historien. Han skyndar se- dan till det Verk, som hos oss förvarat fornti- dens handlingar och skall öfverlemna våra tiders till efterverlden.

Kär £nnen J, M. Historien bjuder till att åter- taga sin rätt och för alltid fasta Herr Botin vid staa yrken. Den som blott är filosof,' kan han vara lagstiftare? DesSa betraktéiseti mine Herrar, kunna ic- ke för vald misstänkas, yid en mans graf, som utan födselns hjelp skapat siit eget öde.

Det är tidehvarfvets lynne , som aFtvingar oss både dem och den önskan, att om adelskap på jorden ut- plånas, det likväl måtte of verlef vas af de dyg- der, som varit dess första ursprung och bort blifva dess ständiga ledsagare; att den 'folkyra, aom, under sken att krossa fördomar, trampar rättigheter, fotade på sekler och bevarade af la- gar, icke måtte en dag upplyfta förmätna hän- der emot de heligaste föremål af borgerliga sam- hällens vördnad; att den efterlängtade, den så högt prisade naturliga jemlikheten icke till slut återför den äldsta naturliga lagen, våldsrätten I Herr af Botin, frälseman, var nu medlem af lagstiftande makten Köjd, då han deri del- tog,- att hysa och följa egen öfvertygelse, har han aldrig ilfänats att på denna skådeplats spe- la en persom Han kände sig icke äga vigtén af en hufvudman, icke lågheten af ett verktyg, ic- ke menighetens blinda ifver.

Honom må icko derföre pabördas en brottslig sorglöshet om det allmänna bästa, Visom, till hans befrielse, de från hans peniia flutna af handlingar: Sin verksamhet bespar af Botin till äm- nen af icke nundre otvifvelaktig nytta. Den Leda- mot som ai orklöshet tänker efter sin gi:: Ingen af dessa förebråelser kan göras af Botin.

Afsigter, hat eller välvilja hafva aldrig förledt hans oväld. Lag- Kommissionen vid utarbetandet af uppkomna frågoir om mera säkerhet i arrenden af landtegendomar, och om förkortning af den för dessa brakliga lagfartstiden. SkogsKommissionehy i Kommissionen till Landhushållningens upphjelpande samt i Diraktio- p.

Den girige, som gagnar staten då han riktar sig sjelf; dea ärelystne, som räddar sitt land för att der se sin egen ärestod, förtjena hvad de eftertrakta. Otacksamheten allena kan lasta dem. Nästan vid hälften af sin lefnad hade han upp- nått det rum, der han den slutat: Hvilken är tnera vis, den, hyars oroliga he- lgar, alltid sträckta efter aflägsna föremål, blifva icke varse en sällhet som är närmare; som för- lorar sin enda egendom , det närvarande, för en osäker vinst, framtiden; som, född att njuta, tillbringar sin tid att önska?

De hederstecken, som förtjensten icke med rop utkräfver, uppsöka stundom henne. Då jag, mi ne Herrar I med hastiga steg öf- verfarit den bana, som Herr af Botin i Rikets tjenst långsamt genomvandrat , har jag blott till hälften fullgjort mitt åliggande och er fordran» Den tid han användt att samla ett ovanligt för- råd af embetsmanna-kunskaper och att dem ut-' öfva, har aldrig hindrat honom att följa en o- emotståndelig böjelse för vitterhets- och lärdoms- yrken.

Så sant är det att tiden , alltid för lång för den orklöse och otillräcklig för den beställ- aamme, blifver intetdera för den som honom rätt nyttjar. Hos Herr af Botin finna vi det sanna kännetecken af en iärdomsälskare, att aldrig 'åt glömskan öfverlemna en gång vunna kunska- per. Skiljom icke en träta emellan.. Hvarföre förringa det ena för att upphöja ett an- nat? Och månne vissheten af sanningar är alle- na, måttet af deras värde?

Är då deras gagne- lighet utan vigt? Må fornsökaren sväfva emellan gissningar, och anekdotskrifvaren förlora sig i palatsens smågångar! Den sanne Elosofen uppe- hälles ej af dessa små föremål för en grannlaga och ofta onyttig nyfikenhet. Han jemför tidé- hvarf med tidebvarf, en regeringstid med en annan, och påtrycker dem alla deras rätta stäm- pel af ljus eller mörker, af vishet eller oför- fitånd, af styrka eller svaghet.

Bredvid Rikens häfder sätter han den kanske mera dyrbara hi- storien af. Ic- ke mindre sträng för sig än för andra, har han vid samma granskningsfackla , hvarmed han upp- täckt deras misstag, ransakat sitt eget verk, och hans sex tidehvarf, omskrifna, förbättrade och tillökta , blefvo till Svenska utigdomen den sista gåfva af hans redan darrande hand f.

Begge ärö på Tyska öfyersatte. Eder tillhör att skatta deti pensel, som afmålat personer, tider och seder med så lifliga färgor, att om också duken nå- gon gång röjer en slösande inbillning, blifver dock taflan bland de konstens stycken , som be- hålla ett varaktigt värde af mästarens ypperliga skicklighet.

Förenom oss med dem, som önska att Bo- viks penna varit mera alsterrik. Huru- dan skulle denna blifva, om kunnige män der- ifrån förvistes, för att blott dväljas i sina arbets- rum. Om han icke börjat, före Odens tid, skulle han icke slutat före Gustap Vasas.

Då Botin icke tröttnat att följa fädernes- landets öden genom sekler af vildhet, mörker, slafveri, blodspillan och förödelse, huru har han kunnat stanna, då sällare, då ärefullare tider nalkades, beredde af en Svensk Riddersman, hvars största välgerning mot sitt land var den, att emottaga en vanmäktig, med brott befläckad och i blod sölad spira?

Jag vet icke hvilket missöde för en Svensk häf- detecknare är större? Måtte de blifva ett nyttigt arf i hennes händer! Om jag icke redan nämt hennes tacksamhet emot honom, har jag deri följt ordningen af hans öden, der förtjensten alltid förekommit belöningen. En blidare dag hade då uppgått. Samma tid såg samma mäktiga hand upplif- ya Vitterhets- och skapa Svenska Akademien. Botin förblef Ledamot af den förra och kalla- des till den sednare. Det tillfälle sig här tillbjuder, ett öfligt bruk, och framför allt en sann böjelse, en uppriktig tacksamhet synas berättiga mig att offentligen betåla Eder, mine Herrar, den skatt; jag är Eder skyldig.

Åminnelsetal likna ej sällan de rökverk, 6om tändas vid grifter, icke för de döde, som deraf ingen känsla njuta, utan för de lefvande, som dem med vällust andas. Men bör jag för- gäta, att jag är en saknad Ledamots, och icke Samfundets, loftalare?

Om verlden skall återskal- la. Jag vågar ej nalkas det utan med en vördnadsfuU tystnad. I hans sista 4r ha- de med, kroppens hetsa också själens krafter ajnligen aftagit« Sådan är då den lott , som sjelf- va snillet, denna stråle af Gudomligheten, icke kan undslippa. Och likväl högmodas det ef säl- lan öfver ett ljus, som åren skola fördunkla , 6om fortares af sin egen låga. Botin var af ödet ämnad till ett mera rörande, ja förskräckande bevis af menniskors svaghet, deras intet.

Botin lefde ännu, eller med mera skäl, ett helt år öfverlefver han sig sjelf. Redan död för alla, utom för skyldskapen som vårdade pcfa vänskapen som ömkade honom, har han ändt- ligen upphört att vara tilK Den vård jag honom rest, begär att prydas med hans afbild: Stadgad och hel i sina tankesätt, ville han aldrig förställa, kunde aldrig ombyta dem.

Liknotjd om lycka, var han lika litet om« tänkt att skynda sin egen som att störta andras: Sjélf öppen, trofast, ordhållen och méd den känslofullhet som lätt såras, fordrade han med stränghet af andra hvad de aldrig hos honom saknade. Filosof ef det lyckliga slaget, som i verl- dens lopp finner flera ämnen till löje än tårar, rådde i hans glada skämt det salt som väcker smaken, icke den galla som ger vämjelse.

Hans talegåfva, närd af kunskaper, var i umgänget en källa som vattnar, aldrig en ström som öfvetsvämmar. Och denna i hela hans väsende radande egenskap tycktes genomtränga sjeifva hans rörliga och talande anletsdrag, hvil- ka utan att vara intagande, icke misshagade.

Han slutade sitt ensliga öde, utan att det sned en Makas varit förenadt? Om Ni, vid hennes stiftning, genom äldre förtjensters företräde, eller sedan, genom ett en-, da vals orättvisa, saknat den äran att vara af hennes tidigare Ledamöter, äger Ni åtminstone den, att hon ännn så nära sin upprinnelse, ic» ke längre bort umbära ér förtjenst.

Den enhäl- lighét h varmed hon, att jag så må tala, eröfrat £r, tillåter mig att stanna vid detta enda bevis. Vid åsyn af vår vinst glömma vi likväl vår förlust, och Ni har gjort att den ej kan glömmas. En man af stort vär« de inom detta samfund har beklädt det rum Ni bland oss intager. Ni har tecknat honom, så- dan som han varit: Denna kallelse, min Herre, är på en gång det I « Vackraste offer at hans minne, och det enda värdiga loford öfver edm egenskaper.

Om ett namn efter döden kunde äga för filosofens tanke något redbart, ellejp för hans hjerta något som förlåtligen retade dess begär, vore det ef äran att nämnas i ailägsna århun- draden: Jdg 6äger dristigt bortblandad, ty det är ej i ring- hetens kretsar som han , endast kan vara det.

Det är ej efterverlden , som deraf skall fordra undervisning om hvem Botin varit. Hans för- tjenster tala till henne derom. Det är aamtiden, 6om alltid har behof att man säger henne hvad hon förlorat.

Ordens tidehvarf är till ända , och sakernas har kommit. Denne store författare har rätt; men gifves det ej i allt en afväg till det ytterliga? En upplystare tid fordrar tyifvelsutan, att i eH skrift 9 som skall löna mödan af hennes läsning, finna annat än leende bilder, sinnrika ordspel och prunkande talesätt. Hon begär med rättvisa , att stjlen tar sin höjd af ämnet, och att snillet näres af sakerna.

Medlet af sextonhundratalet var den svenska och finska adelns mest lysande tid. Rotad på börd, privilegier och vapenbragder, glänsande genom nya värdig- heter och ärftliga län, öfvermättad med ära och byte under ett långvarigt utländskt krig, hade aristokratin under drottning Kristina uppträdt med anspråk och planer, förmätnare än någonsin alltsedan den tid den bortskänkte kronor.

Medan den utsträckte högra handen efter dia- demet, försmådde den icke att med vänstra handen till- rycka sig länder och herredömen.

Ställd mellan konung och folk, tryckte den uppåt och nedåt lika hårdt, hotande konungen med valriket, folket med lif egenskapen. För- gäfves hade Kristina, hon som slösade med allt, utom med det hon ej hade att gifva — hjärtats känslor — för- gäfves hade hon utstrött adelsvärdigheten utan åtskillnad åt förtjente och oförtjente i sådan mängd, att ridknektar, kuskar och kockar togo sitt säte på Sveriges riddarhus.

Världsmarknadens konjunkturer voro nu engång afgjordt gynnande för aristokatin; den svällde som en vårflod öfver de dammar regering och ofrälse sökte uppresa mot den och hotade att underlägga sig hela riket.

Och detta MAJNIEMI SLOTT 25 vidunder af makt och inflytande hade likväl, med alla sina omättliga anspråk, så mycken verklig förtjenst, så mycken ära och ädelhet i sina hjärtan och sköldemärken, att ännu tvåhundrade år därefter Sveriges tvenne störste häfdeforskare råkat i en bitter strid om det håll, hvaråt vågskålen lutade mest: Sedan Gustaf Adolfs död hade trettiåra kriget blifvit vildare och mera förstörande än någonsin. Det var förbi med den skoning, som svenskarne förut hade visat äfven den öfvervunne.

Kämpande på lif och död, tog segraren utan barmhärtighet allt hvad tagas kunde och drog belastad med byte från hundrade plundringar hem till sitt land. Nästan alla de stora härförarne efter Gustaf Adolf, så många som kvarlefde och icke förslösat sitt byte lika hastigt som det togs, drogo åter till Sverige med stora rikedomar, byggde sig praktfulla palatser, än i Stockholm, än i landsorterna, och lefde till dödedag med krigare- vanor och furstlig ståt. Några få af de hemkomne drogo till det aflägsnare Finland och uppförde vid dess stränder sina trotsiga slott af sten ; men de fleste leddes vid jagtens enformiga nöjen och landsbygdens stillhet; så länge de än voro vid krafter, tumlade de om på Kristinas fester och i Carl Gustafs krig och sparade åt Finland sin sista ålders slocknande glans, bestämd att slutligen inmuras under hvalfven af Abo döm, eller i familj egrifterna af en enslig landskyrka.

Och förgångna äro för det mesta deras herresäten, fallna för tidens tand och stora ofredens härjningar, men hundrade kyrkor i Finland bevara ännu de sista sorgsna minnesmärkena af denna lysande aristokrati — grafkor och sköldemärken, taflor och inskrifter, kronor och altarkärl samt dessa prunkande grafstenar, på hvilka nu trampar vandrarens likgiltiga fot och bland hvilkas 3.

Ett af dessa herresäten, som vittnat om så mycken stolthet och rikedom och hvilkas glans i en senare tid har förbleknat med adelns, var Majniemi. Byggdt af grefve Gustaf Bertelsköld åren strax efter Westfaliska freden, hade det erhållit sitt namn efter katolikernes heliga Maria: Men för folkets tunga var detta namn redan i början främmande, och det utbyttes snart mot Marjala och Majniemi, hvilket senare blef det allmänt gällande.

Vid början af denna berättelse, år , stod Majniemi ännu i hela sin första glans; det tre våningar höga stenhuset med dess branta, inåt buktade koppartak och dess höga kopparklädda torn hade ett trotsande medeltidiskt utseende och blickade högförnämt ned på de låga kojorna rundtomkring. Alltfrån den stora trappan, inlagd med hvit marmor, ända upp till de stora, med sköldar, vapen och elghorn klädda salarna och därifrån till de mörka vindeltrapporna, de små tornrummen och de besynnerliga, i gammal tysk stil utförda siraterna på tak och murar, syntes allt på engång så slösande rikt och så nyckfullt gammalmodigt, att man snarare trott sig vara i hjärtat af Tyskland, vid en af dess åldriga furste- borgar, än här vid stranden af finska vågor, i armodets och försakelsernas nordiska bygd.

När man i Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna betraktar de aristokratiska palatserna från sextonhundra- talet i den oförminskade glansen af deras storhet och prakt, synes det som hvilade öfver dem en tyngd af anor och öfvermod, som för våra dagars ögon förekommer tryckande och mycket föråldrad. Majniemi slott, ännu så ungt, gjorde på betraktaren samma intryck. Kanske kom det däraf, att dess herskare och upphofsman, den stolte grefven af Bertel- sköld, blott få år hade bebott sitt slott, innan nya krig kallade honom att egna åt konung och fädernesland den ännu oförsvagade styrkan af hans manliga arm.

Kanske kom det däraf, att intet kvinnligt väsendes behag spred öfver borgen en mildare dager och minskade intrycket af dess trotsiga storhet vid sidan af underhafvandes eländiga kojor strax därinvid. Majniemi slott speglade sina stolta murar i vårmorgonens glans och den lugna viken, som med sin innersta yta badade själfva grundvalen.

Ett herrligt majregn hade fallit om natten, hela naturen strålade af hälsa och ungdom, och luften andades denna obeskrifliga känsla af friskhet och föryngring, som gör den nordiska våren så skön. Lärkorna drillade högt i skyn, svalorna ilade snabba som solblinkar genom de klara rymderna, och bofinken kvittrade lustigt mellan de ljusgröna björkarnas späda löf.

På gärdet invid parken ett stycke från slottet arbetade en hop af grefvens underhafvande, män, kvinnor och barn, trasiga, magra och utsvultna. Under medeltiden ansågs byggnaden af ett slott för hela nejdens olycka. Tiderna hade ändrats i mycket, lagen sökte att sätta en damm för feodalväldets godtycke, men lagen i Finland var ytterst vanmäktig ännu. De höge herrarne och deras fogdar gjorde hvad de behagade, och klagomål tjenade endast att störta den klagande i fördärfvet. Byggnaden af Majniemi hade totalt utarmat hela nejden däromkring, och slottets dryga underhåll fortfor att utkräfva hvad kriget och nöden lämnade öfrigt.

Det är troligt att grefve Bertelsköld icke hade någon aning om hela vidden af sina underhafvandes nöd; borta i kriget tänkte han föga därpå och var nöjd med sitt gods, allenast fogden på bestämda tider skickade honom de betydliga summor han på den tidens adliga vis bort- slösade, obekymrad därom, att dessa penningar utpressat sista skärfven af hans fattiga bönder.

Arbetarne höllo på med ett tungt och vidsträckt arbete. Den rymliga parken, tätt befolkad med elgar och dof hjortar för grefvens jagtnöjen, skulle omgifvas med en mur af sten, i stället för den äldre inhägnaden af trä. Sedan klockan fyra på morgonen hade man släpat stenar och radat dem i höga murar, och rättare, tillsatte af fogden, stodo bredvid med deras smärta spön af hassel och rönn, beredde att vid första tecken till lättja eller uppstudsighet gifva den felande klatsch.

En kvinna, hälft vanmäktig af ålder och hunger, hade icke så fort som rättaren fordrat framskjutit sin skottkärra med små stenar, bestämda att fylla tomrummen mellan de stora, och erhöll därför några slag af spöet, för hvilka hon dignade. Detta såg den slagnas son, en gosse om fjorton år, kastade sig i blind förbittring på rättaren, klöste och slog honom af alla krafter.

Rättaren, en stor groflemmad karl, fattade gossen i nacken, kastade honom till marken och begynte att obarmhärtigt piska honom. Några af de närmast stående upphörde med arbetet, togo gossens parti och utforo i hotelser mot rättaren. Nu blandade sig en mängd af de öfriga i tvisten; det blef ett- fullständigt myteri. Den länge nedtryckta harmen sökte sig luft, man bort- kastade verktygen, grep till gärdsgårdsstörarna, slog alla rättarne till marken och piskade dem så utan hejd, att de väl föga undkommit med lifvet, därest icke ankomsten af en ny person i hast förändrat hela sakens utseende.

I ögonblicket bortkastades störarna, de slagne lämnades i fred, enhvar ilade med brådskande hast. Mäster Adam, den allmänt fruktade fogden," nalkades på gångstigen från slottet. Det var en högväxt och muskelstark man, omkring femtio år gammal, i klädseln ett mellanting mellan herre och bonde. Hans korta, nästan hvita hår betäcktes af en vintermössä af hund- skinn; de tunna sammanbitna läpparna, de små grå ögonen och den låga, men skarpt framstående pannan uttryckte på engång djärfhet, slughet och hårdhet.

Hans spejande öga hade på långt håll upptäckt tumultet, men han påskyndade icke sina steg, han nalkades till utseendet alldeles lugn, viss om sin makt Öfver denna folkhop, som i många år lärt sig att frukta honom. Mäster Adam afhörde med tålamod rättarnes klagomål och anställde genast summarisk process.

Så stor var arbetarnes fruktan, att ingen af dem vågade ett ord till sitt försvar; kanske voro de ock på förhand säkra att därigenom endast förvärra sin sak. Först tog du vår far, och han förgicks i kriget. Sedan tog du min äldsta bror, och han kom aldrig igen. Sedan tog du vår häst för utskylderna. Sedan tvang du min andra bror att draga tegellasset, efter vi ingen häst hade ; så drog sig bror min fördärfvad och dog.

Nu har du tvungit mor och mig att göra tre dagsverken i veckan utan lön, fastän vi icke ha en bit bröd till att äta. Och nu ha dina rättare slagit mor och mig ; det är orättfärdigt gjordt, mäster Adam, och du kan låta piska mig till döds, men jag säger ändå att det är orättfärdigt gjordt. Per heter jag, och Per hette far min, och Lampifolket har man kallat oss efter träsket, där torpet är.

Skrif opp det i din svarta bok; vår Herre skall skrifva det en dag i sin. Fören modern ur vägen, att hon ej hindrar arbetet; hon må göra om dagsverket i morgon. Och ni andre, som visat eder uppstudsige, veten I, ert pack, hvad det vill säga att vara gensträfvig mot sin herre och husbonde? Mössorna af, lymlar 1 Du, Nils, har slagit min rättare först; å jag känner dig nog, min junker! Fören bort honom till profossen och därifrån med fångskjuts till Abo slott.

Förstån I det, pack! Två af rättarne voro icke sena att gripa gossen och Nils, för att föra dem bort. Gossens moder, som blifvit slagen, satte sig däremot och kastade sig ömsom hotande, ömsom bedjande i karlarnes väg. Alla arbetarne, till ett antal af några och fyrtio, hade samlat sig kring stället och betraktade än fogden, än hvarandra med blickar af fruktan och hat.

Mäster Adam anade oråd; ögonblicket var vådligt, och hans makt stod på spel. Men slumpen kom honom till hjälp.

I parken hördes hundskall och strax därpå ett skott. Allas blickar vändes ditåt, ty denna tid på året, när högdjuren hade späda ungar, brukade aldrig jagas i parken. Hundskallet närmade sig, det rasslade mellan gre- narna, och fram störtade en ung elg rakt mot det ställe där gamla hägnaden var nedbruten för att lämna plats åt den nya.

Några af folket uppgåfvo ett rop; elgen studsade, åter small ett skott, och blödande rusade det vackra djuret in bland den vikande folkhopen, men blott för att efter några steg vackla, nedstörta och uppgifva andan med en af dessa märkvärdiga bedjande blickar, hvilka alla jägare veta omtala.

Strax efter elgen fram- störtade hundarna och efter dem den unge grefve Bernhard till häst, med det afskjutna geväret öfver axeln. Ynglingen stannade ett ögonblick, påtagligen förlägen att här vid sin jagt på så olämplig tid träffa den stränge fogden, för hvilken han, ehuru arftagare och herre till slottet, från barndomen hyste en ofrivillig respekt. Fogden hann icke säga mera, innan Lampikvinnan kastade sig för den unge grefvens fötter och utropade: De vilja sätta honom i kvarnkammaren; ni vet icke ni h vad kvarnkammaren är.

Ofvanför det stora vattenhjulet är där en mörk bur; dess golf är af spolverk, och ständigt stänker den fuktiga dimman dit opp, och där låter fogden sina fångar sitta dagar och nätter utan mat, i mörker och köld, genomdränkta af vattnet och döfvade af dess brus. Förbarma er öfver min son! Fogden beskref myteriet med samma ton af förakt för hopen som nyss förut, då han tilltalade arbetarne.

Men han hade missräknat sig på intrycket af denna öfverlägsna ton. Han glömde stolthetens fina nerver vid sjutton år; han anade kanske ej, att den greflige yng- lingen, nyss tvungen att göra ett slags ursäkt för sitt opassande skytte, ej ogärna fann ett tillfälle att visa sin myndighet öfver honom, tjenaren.

Grefve Bernhard betraktade arbetarne med välvilja. Men jag vill ej att min korta vistelse här ibland er skall störas af några straffdomar. Jag förlåter er för denna gång, i hopp att I framdeles skolen vara lydige tjenare.

Mäster Adam, säg till att folket får mat till middagen och på eftermiddagen två tunnor öl. Fogden följde honom tigande och med mörka blickar. Men arbetarne uppstämde ett jublande hurra, och den fjortonårige Lampigossen ropade, svängande sin trasiga mössa: Fogdens gård låg ett stenkast från slottet, belägen på en höjd vid sjön, så att man därifrån kunde se allt hvad som föreföll.

Detta var af flera skäl nödvändigt, dock mest för det hat som fogden ådragit sig. Tre af hans pålitligaste och starkaste karlar utgjorde besätt- ningen i denna gård, som, omgifven af ett plank med järntinnar, liknade ett utanverk bestämdt till slottets bevakande. Öfver gafveln af huset hängde på sin ställning en ljudelig klocka, med hvars tillhjälp fogden kunde kalla till sig hjälp från slottet, om han blef öfverfallen.

Huset var dessutom försedt med alla slags vapen och liknade mera en rustkammare, än en fredlig förvaltares boning. En stund efter det uppträde vi nyss berättat sågs mäster Adam utkomma från sin boning och kasta en spanande blick mot parken.

Det dröjde ej länge, innan hans skarpa ögon upptäckte tvenne gestalter fram- skymtande mellan träden; det var Greta, hans dotter, och vid hennes sida den unge grefve Bernhard. Ett knappt märkbart löje drog sig vid denna anblick öfver fogdens läppar. Mäster Adam var nu icke lik sig själf. Helt annan än nyss förut, gick han omkring bland det församlade folket, utdelade rundeligt både mat och öl, hade åt alla ett vänligt ord och låtsade icke märka arbetarnes hånfulla misstrogna blickar, som triumferande mötte honom öfver- allt.

Lampigossen kunde icke styra sin tunga. Men ungdom och kärlek fortsatte sin lustvandring i den gröna parken. Strålande som de af hälsa och glöd, såg majsolen ned på dem genom lönnarnas kronor. Blyga som den första kärleken, oskyldiga, friska och hoppfulla som den, böjde sig vårens första sippor under de vandrandes fot, och de märkte det ej. Ty allt flöt för dem tillsamman i en enda anblick och en enda ton: Börd, rang, rikedom, lysande namn, stolta för- hoppningar, lycka och glans, ära och makt — bojen eder förmätna panna till jorden, det finnes i hjärtats världar en makt som är större än ni, och den jämnar 36 REBELL MOT SIN LYCKA höjder och klyftor och nedbryter hägnaden mellan höge och låge, och den förmår allting, emedan den tror allting och hoppas allting och begär likväl ingenting annat än sig själf.

Därför är den första kärlekens glans så stor och skiner, länge försvunnen, genom lifvets minnen, såsom skalden sjunger: Solen stod redan högt på himmelen, när den unge grefve Bernhard erinrade sig, att han ännu samma dag o skulle rida till Abo, för att strax därpå lämna fädernes- landet.

Han fattade flickans hand — han, den rike och förnäme, hade aldrig vågat begära en kyss af hennes blomstrande läppar. Nu kysste han denna hand, som hvilade varmt i hans ; det svindlade för den arma flickans ögon, och när hon såg sig om, var ynglingen försvunnen bakom parkens ekar. Han kom från sina drömmar, hoppfull och oegennyttig; han anade icke att hemma i slottet väntade honom den iskalla egennyttan ; han hade behöft mot den en nians kraft och en gubbes erfarenhet, och han hade endast ett hjärta uppfylldt af vemod, sällhet och sorg.

Mäster Adam väntade honom i den stora salen. Ynglingen märkte honom knappt. Men förvaltaren trädde med en egen blandning af djärfhet och ödmjukhet rätt fram till sin unge herskare, räckte honom vördnadsfullt en liten påse med silfvermynt och sade, ej utan beräk- nad tonvikt: Ers nåde skall ej med dem kunna bestrida sin resa och o utrustning i Abo.

Först i morgon eller öfver- morgon inflyta räntorna från de norra länderierna; och jag nödgas lämna åt en annan omsorgen om deras inkassering. Jag ber ödmjukast att ers nåde ville nu genast förunna mig afsked från min tjenst, i förmodan att ers nådes herr far icke vägrar sitt samtycke därtill. Ni skall där få en trupp att anföra. Det händer en dag, att ert manskap gör myteri, icke mot er, men mot sergeanten, som vill tillhålla folket att uppfylla sin pligt.

Sergeanten bestraffar detta brott, som ostraffadt skulle i grund förstöra disciplinen. Ni däremot, ers nåd, ni ditföres af en händelse, ni hör blott den upproriska hopens framställningar, ni förlåter de brottslige: Eder underlydande kan icke motsäga er; han lyder, men han gör hvad hans pligt bjuder: Antingen lämnar jag i dag min tjenst, eller tillätes mig att i morgon straffa de olydige.

Mitt ord kan lika litet ryggas som ert. Mäster Adam, ni har ej rätt behandlat ert folk. Nöd och förbittring stå skrifna i hvarje uppsyn. Det gör mig ondt om dem. Gensträfvigt och halsstarrigt, kan det endast med stränghet hållas i tygel.

Lossa på dess band, öfverse i dag med dess olydnad, och det skall vara i stånd att i morgon till grunden nedrifva ert slott. Grefven, er herr far, behöfver årligen trettiotusen daler för sina utgifter. Ni själf, ers nåd, behöfver minst tiotusen. Slottets unde"rhåll fordrar lika mycket. Hvarifrån vill ni taga dessa penningar, därest ej folket hålles i hälsosam fruktan?

Sexton af edra hemman äro pantf örskrifna ; trettio hemman äro öde i följd af utskrifningarna till kriget. I år har adeln för- dubblat sin rusttjenst; hvar åttonde bonde skall klädas i knektjackan ; här i skärgården skola två båtsmän uttagas e af fem bönder. Pesten har visat sig i Abo, och folket ropar att brunnarna äro förgiftade. Häxor och trollkarlar kringstryka öfverallt och förvända sinnena med allehanda djäfvulstyg. Förlåt en gammal trotjenare, om han frågar: Mina räkenskaper äro i ordning, och jag är beredd att, fattig som jag hitkom, öfverflytta med min dotter till Sverige Det är jag, som i morgon skall beskyllas att hafva handlat emot er vilja.

Man skall hata mig ännu mer än man gjort; man ser endast handen som straffar, icke hufvudet som befaller. Men jag är van vid att misskännas ; hvad bryr jag mig om hatet? Jag tjenar min herre, det är nog, och jag är beredd att för honom uppoffra allt.

Grefve Bernhard stred med sig själf. Andtligen segrade stolthet och hederskänsla. Jag bryter icke mitt ord. Förvaltaren teg en stund helt stilla. Jag lofvar er det. En half timme efter detta samtal stodo alla slottets invånare samlade kring sin unge herre, hvars häst redan stampade vid slottsporten. Ett doft knöt blandade sig i hurraropen; men den unge grefven aktade icke o därpå, utan sprängde i sporrstreck bort på vägen åt Abo.

En enda såg med förgråtna ögon den sista fladdrande skymten af hans blåa plym; det var den hårde för- valtarens dotter, den milda och ljuslockiga Greta.

Knappt var grefven borta, innan mäster Adam fram- kallade sina rättare. Fram med fång- kärran, och Nils i häkte. Åtta de mest uppstudsiga af eder öfriga uttagas till rekryter. Lampipojken inspärras i kvarnkammaren, och hans mor jagas på ögonblicket från sitt torp. Fruktan och häpnad betogo alla närvarande. Blott Lampikvinnan vågade höja sin röst till ett klagorop. Ve öfver den otrogne gårdsfogden! Fienden hade härjande infallit i Karelen; det var då som gymnasisterne i Viborg modigt uttågade till stadens försvar.

Skörden hade på flera orter felslagit, pesten väntades, kriget i Polen uppslukade allt stridbart manskap, som hemma kunde undvaras. Konungen hade, icke alldeles lagligt, låtit utskrifva icke blott detta, utan äfven följande årets rekryter; allmogen knotade och bearbetades här och där af hemliga utskickade.

Dess trohet mot kronan förblef orubbelig, men drifvet af nöden, lyssnade folket i några trakter, särdeles i nejden af Abo, till personer, som sökte intala dem, att den nyaste ut- skrifningen skedde utan konungens vetskap på tillställning MÄSTER ADAM 41 af egennyttige ämbetsmän, hvilka sedan ville sälja det utskrifna manskapet åt danskar eller ryssar.

Så hände, att här och där uppstod buller, att menigheten motsatte sig utskrifningen och endast med ömsom användt våld och öfvertalning kunde förmås att foga sig i öfverhetens påbud. Nejden kring Majniemi, uppretad och utarmad af flerårigt förtryck, var en af de lättast antändliga.

Sent på aftonen samma dag som grefve Bernhard afrest till o Abo, såg man en båt med tvenne karlar och en kvinna ila öfver sundet till svarta Janes koja. Den gamla sof eller låtsade sofva, men uppväcktes af några kraftiga slag på dörren och tvangs att insläppa de sena gästerna. Veten I icke att fogdens piska skall väcka eder själfva klockan fyra på morgonen? Här är ej tid till långa ord. Nils på Arvio är häktad i kväll, Per, min pojke, är kastad i kvarnkammaren, jag själf är drifven från torpet, och när solen går opp, skola dessa två och ännu sex andra därtill skickas till Abo och stickas i knekthopen.

Jag får vara nöjd, så länge man låter mig själf behålla min koja! Hela världen vet att du kan hemliga konster både till godt och ondt. Ditt rykte är nästan så stort som Puu-Jumalas, och du anses af mången snällare än Valborg Kyni från Tyrvis. Således är det onödigt att du ställer dig så enfaldig. Du skall tillreda ett trollskott, och det genast, och därpå inkastas det än i natt genom fogdens fönster, och när morgonen gryr, är han död i sin säng.

Nej, gumma, nu är nöden för dörren, och nu slipper du ej ur en fläck. Gör du icke genast hvad vi begära, så tända vi din usla koja i alla fyra hörnen och steka dig, gamla trollpacka, vid brasan af dina egna knutar. Jane betraktade forskande sina gäster och syntes begripa, att de, drifne af nöden och vantron, voro i stånd att hålla ord. Tron I att man förgör en människa så som man dräper en katt?

Menen I att här i stugan växer troll ört, sprakved och drakeblod? Dödas ben kunde jag väl ha och ödlehufvun och grodfötter; men hvar nu i en hast taga kyrkomull, ugglehjärtan och huggormstungor? Nej vars, låt bli med det så länge. Vi måste vänta med det till nedan, ty i ny et förlora örterna sin kraft och kunna ej skada, men väl bota.

Kommen tillbaka om två veckor. Fort tillbaka i båten; vi ha ännu en limme till midnatt. Innan hanen galär, falla vi Öfver fogden med fyrtio mans styrka och rifva hans gård i små Karlarne betänkte sig ännu; vågstycket syntes dem fur stort. Jane tog medlande till ordet. T ii rii ii rida trallen I unge grefven dilr ännu, och så kunnen 1 få rätt mot fogdens tyranni. Förr skola haglet och frosten göra dig rättvisa, än den ena höge herrn rör en flik af den andres rock. Nej, stackare den karl, som icke i dessa tider förstår att hjälpa sig själf, han iir värd att brödet ryckes ur hans mun och hästen från hans kärra och kon från hans klafve och barnet från hans famn; eländige fege stackare, som talen slikl öfvervåld och icke han mod att slå tillbaka med rält den som förs!

Sexton de och minst femtio ni; finns det hjärta i bröstet hos er? Kalla mig en häxa, om jag icke nästa söndag skall berätta för allt kyrkfolket huru fege I varit, och minsta barn i hela byn skall skratta er upp i synen. Innan kort voro de alla åter på motsatta stranden. Jane såg efter de bortroende, i det hon betänkligt skakade på hufvudet. Finns då i Finland, ingen rättvisa mer, utom det blodiga våldets?

Men Greta måste räddas; Gud vare sedan hennes far nådelig, om de verkligen få honom fatt. Med dessa ord lösgjorde Jane en liten båt, som i vårnattens halfskymning låg gömd mellan stenarna vid stranden, och hastade med lätta, men tysta årtag åt samma håll, som fogdens fiender nyss hade rott. Och natten var alldeles lugn; på afstånd hördes talltrastens sång ur skogen, blandad med ljudet af dyningens skvalpande mot de slumrande stränderna.

Vidpass två timmar före uppträdet i Janes koja stod mäster Adam på den höga trappan af sitt hus, där man från kullen såg vida omkring. Hans genomträngande blickar flögo öfver nejden, än mot slottet till vänster, än bortåt Arvio by, som bakom åkerfälten till höger vid sidan af parkhägnaden framskymtade med sina låga tak nära en kvart mil från gården. Han följde noga de hemvandrande arbetarnes steg och syntes belåten, när de icke gruppvis, utan en och en, sågos aflägsna sig långs gångstigarna, genvägen öfver åkerrenarna.

På stora vägen från slottet sågs en ensam vandrare med ränsel på ryggen styra sin kosa mot gården. Hans steg blefvo raskare, ju mera han närmade sig, och innan fogden lämnat sin trappa, stod vandraren vid den stängda porten, klappade på och begärde att blifva insläppt. Mäster Adam gick att Öppna. Du hade gjort bättre att sitta i Abo vid din grammatika, än att med ränsel på ryggen stryka landet omkring.

Hela min matsäck var slut, och i Abo finnas så många andra fattiga djäknar, att barm- härtiga människor ej kunna föda alla. Därför så tänkte jag, att nöden har ingen lag. Pingsten tillstundar, och så har jag begifvit mig ut i socknarna att samla ihop några ören och några kakor bröd, för att hålla ut till midsommar med logicam och metaphysicam.

Ni nekar mig ju inte tak öfver natten, mäster Adam? Det är länge sedan jag såg min lilla brud. Men kom in nu vackert och ät en bit.

Du har väl godt om matlust, kan jag tro. An homo bestia sit? Fogden syntes föga gifva akt på denna lärda invit, utan införde sin gäst i den rymliga salen, som jämte två små kamrar upptog hela hufvudbyggnaden. Studenten räckte henne handen och kramade den duktigt, men den unga flickan nedslog ögonen, sannolikt för att dölja de alltför tydliga spåren af nyss gråtna tårar.

Visserligen, efter hon äter sina likar. Du har gråtit, pullula mea 1. Aldrig i världen kan jag tro att du haft så ledsamt efter mig? Se så, kvickt fram med ett godt ord åt Johannes, och en god filbunke på köpet.

Ser du icke, han vore i stånd att af bara hunger äta upp dig själf. Och den hårde fogden log välvilligt. Han hade dock sin mänskliga känsla äfven han; det var kärleken till hans dotter och ärelystnaden att en dag tanka henne som den flitige studentens maka, en blifvande prostinna i hemsocknen.

Men Greta vågade hvarken se upp eller svara ; hon ilade ut och återkom snart med den begärda välfägnaden. Studenten, utan tvifvel mera lärd än människo- kännare, antog godtroget fogdens förklaring öfver Gretas tårar och satte sig med stoiskt lugn att äta sin filbunke. Ja visserligen går där allt ännu varmt till vid disputationerna ; dominus Miltopseus bevisar att dominus Bång är en åsna, och dominus Bång bevisar att dominus Miltopaeus är en hedning.

Hvad mig angår, vill jag hellre vara hedning än åsna, och jag kan utan skryt säga, att jag i förra veckan som posterior opponens grundeligen nederslog dominus Bång, både majorem, minorem och conclusionem. Dominus Bång blef däröfver furibundus och hotade stämma mig för både häxeri och kätteri, efter han för- menade sig kunna bevisa, att jag för längesedan haft böcker till låns af dominus Stodius, hvilken, som ni vet, varit illa anskrifven för häxeri.

Fogden hade under tiden gått ut, kastade ännu från trappan en blick öfver den mörknande nejden, tillsåg att porten var stängd och strängen till stormklockan i ordning, gaf order för natten åt rättarne och pröfvade fängpannorna på ett par långa muskedundrär, som hotande hängde vid stugudörren. Efter dessa försiktighetsmått återvände han lugn till det inre af stugan. Greta hade emellertid begagnat sin fars frånvaro att, likasom händelsevis, fråga om Johannes mött någon e ridande på vägen till Abo, och studenten hade, med munnen full af sin smörgås, svarat henne, att den unge grefven af Majniemi ridit med två sina tjenare förbi och öfverstänkt honom med smuts.

Lyckligtvis hade rummet betydligt mörknat, ty himmelen hade mulnat till natten och såg ut att lofva regn. I morgon får jag se hvad vi kunna göra för dig, Johannes. Jag har sannerligen icke varit så mätt, sedan jag sist var hos er, och vore ni dominus Bång, så skulle jag utmana er på en spritter ny tes: Er g o deus sum.

Vid dessa ord hade Greta kysst sin far på handen, räckt sin egen hand åt Johannes och aflägsnat sig till det s.

Fogden gick till hvila i en af kamrarna, men studenten sträckte sig behagligt i den ena af tvenne halm bäddade sängar, hvilka öfver hvarandra intogo hela långsidan af rummet midtemot den stora spiseln. Här sjönk han innan kort i sömnens armar, under ärelystna tankar på alla de disputationer, i hvilka han skulle besegra dominus Bång.

Men troligen hade vår hederlige, fast trätosamme katederhjälte tagit för stark kvällsvard af syltfötter och filbunkar, ty oaktadt sin trötthet sof han oroligt, och plågsamma drömmar störde hans hvila. Han tyckte sig 1 Om människan är en gud? Visserligen, ty en gud saknar åstundar ingenting. Man jag saknar ingenting d. Således är jag en gud. Och förgäfves uppbjöd respondenten all sin klyftighet, all sin vältalighet; den storväxte motståndaren lät en skur af kyrkofäder och hebreiska nedhagla öfver hans hufvud, och den arme Johannes kände sig förkrossad, stum, tillintetgjord.

Allt svartare blef Bångens gestalt, vidgades ut, blåstes upp, blef hög som ett kyrktorn och nedskådade på honom med osägeligt förakt; och när Johannes be- traktade katedern, befanns den förvandlad till ett ofanteligt bål, sotiga figurer sprungo med facklor däromkring och antände bålet, och flammorna slogo fräsande upp mot den askgråa himmelen. I detta ögonblick vaknade vår vän studenten med förskräckelse och satte sig upp i bädden.

Rummet var kolmörkt, ty luckorna voro tillskrufvade utifrån, men det syntes som hade drömmens skräckbilder föresatt sig att plåga honom äfven som vaken.

I nattens tystnad kunde han tydligen höra ett besynnerligt sakta frasande, likasom uppe vid taklisten. Och han lade sig åter med föresats att icke vidare låta skrämma sig af den fruktansvärde dominus Bång. Den natten vägrade likväl sömnens hulda makt att strö sin vallmo öfver studentens ögonlock. Det fortfor att susa och fräsa i hans öron, och stundom tyckte han sig höra ett aflägset sorl, blandadt med klockors klang. För andra gången satte han sig upp. Snart blef det rörelse och brådska därinne.

Fogden, halfklädd, störtade ut och sökte att öppna farstudörren. Den var stängd — tillbommad utifrån. På ögonblicket insåg mäster Adam hela vådan af sin belägenhet. De hafva klättrat öfver planket, tillbommat dörren och antändt taket med fyrbollar. Eländige lymlar, som hade vakt i natt! De ha druckit för mycket öl och bortsofvit allas vår välfärd.

För att säga sanningen, hade fogden gissat alldeles rätt. De upproriske bönderne hade kringränt gården, funnit vakten sofvande och med bågar af skjutit mot taket brinnande bollar af blår och beck, så länge tills några af dem tändt an.

Ehuru väggar och tak voro våta af regnet, var faran påtagligen ganska stor, ty det blåste starkt. Klockan var omkring två på natten och himlen betäckt af täta dimlika moln, som fördröjde den annars så tidiga morgongryningen. Mäster Adam var icke den man som så lätt för- lorade hufvudet. Hans första tanke var stormklockan; han ryckte i strängen; intet ljud — en bit af repet stannade i hans hand. De hafva afskurit klocksträngen, men vi skola nog finna en utväg att märka bofvarna och väcka vårt folk.

Hastigt nedtog han de två grofva muskedundrarna, räckte studenten den ena och försedde sig med krut, kulor och luntor. Eld- skenet från taket var ännu icke nog starkt att upplysa nejden, och bönderne, som icke medförde facklor, höllo sig alldeles tysta, i förbidan att elementerna skulle full- borda deras hämndeplan.

Bedrar jag mig icke, så har en stor skara af mordbrännarne slagit sig ned i ro nära porten. De måste vara minst trettio eller fyrtio man; hela Arvio by har sammansvurit sig med Lampigårdarna att förgöra mig. Men passa nu på; jag skall gifva de skurkarne en läxa, den de nog skola minnas till dödedag.

Vid dessa ord framstack fogden genom gluggen den tunga pipan af muskedundern, siktade mycket noga, förde luntan till fänghålet och tände an. Skottet small med stark knall; dess blixt upplyste hela gården och dess närmaste grannskap. Bland bönderne vid porten märktes en plötslig förvirring blandad med jämmerrop.

Fogden gnuggade händerna af skadefröjd och skyndade att ladda sitt fruktansvärda vapen ånyo. Pipan var laddad med femton kulor! Skjut, Johannes, skjut, innan skurkarne skingra sig. Skjut midt i hopen — där strax till höger om porten. Den hederlige studenten svarade intet, men hans hand darrade. Han riktade länge och med skenbar omsorg; därpå sköt han — och sköt i luften.

Inom sig tillade han en slutsats efter logikens reglor: Huj, hördes i detsamma ett hvinande ljud, dock utan knall; i samma ögonblick susade något in genom gluggen tätt förbi studentens öra och borrade sig fast i den motliggande väggen. Det var en pil. Detta fördömda folk har icke råd att bestå sig gevär, kulor och krut; utom dess är det strängt för- bjudet. Därför jaga de ännu med förfädrens bågar och pilar och skjuta med dem så säkert som någon skarpskytt.

Det är ett äkta tjufskytte ; ingen smäll, blott ett sakta sus, och döden träffar sitt rof. Akta dig, stå ej vid gluggen! Jag vill skicka dem och de sofvande lymlarne, mitt folk, ännu en väckare.

I samma stund susade genom luften tvenne pilar på en gång; den ena inslog i yttre väggen på sidan om gluggen, den andra snuddade vid insidan af gluggen, spjälkte en bit af träet, träffade fogdens vänstra arm, som riktade muskedundern, uppslet vadmalet af rocken och gjorde i armen en djup rispa. Mäster Adam under- tryckte ett utrop af smärta, riktade åter sitt rubbade vapen och fyrade af. Ett nytt jämmerrop från nejden af porten bevittnade, att äfven detta skott icke förfelat sin verkan.

Nere på gården hördes nu larm, rop och svordomar, antingen nu bönderne, uppretade af de sinas fall, företagit sig att storma gården, eller ock rättarne i den mindre stugan närmast porten hade vaknat af skjutandet och gripit till motvärn. Striden därnere blef allt häftigare, och tid efter annan ljödo från vindsgluggarna muske- dundrarnas grofva knallar ; dock vågade fogden, af fruktan att träffa sitt eget folk, numera endast skjuta i luften, för att dymedelst tillkalla hjälp ifrån slottet.

Bönderne hade påtagligen bedragit sig i sitt hopp att i all tysthet bränna fogden och hans gård. De begynte med allt skäl frukta, att ett längre dröjsmål skulle tillintetgöra deras hämnd, och beslöto att med ens göra slut på en strid, som redan kostat dem fyra eller fem dödade och sårade. Medan Lampifolket fortfor att skjuta fyrbollar möt taken, bortkastade Arvio- männen sina bågar och inträngde, beväpnade med yxor, på gården.

Den förste af fogdens rättare, som vågat sig ut, föll ett offer för böndernes hämnd; kamraterne, varskodde af hans ofärd, vågade sig icke ut ur stugan och barrikaderade fönster och dörrar innanför. Arviomännen, säkra från det hållet, rusade mot hufvudbyggnaden, inslogo dörren och störtade in. I detta ögonblick var mäster Adams hufvud ej mycket värdt. Men fogden, allt i förbidan på undsättning, var icke den man, som gaf sig så hastigt till spillo. Studenten Johannes hjälpte ärligt till ; innan dörren var inslagen, var trappan stängd.

Antingen slå sig opponenterne fram genom öltunnorna, hvilka jag här vill kalla våra argumenta fundamentalia, och i sådant fall bli vi kvickare ex- pedierade, än en afsigkommen kaplan i pastoralexamen, eller ge vi opponenterne repuls, och i sådant fall bli vi lefvande stekta här på vinden; hvilket allt jag skulle kalla ett disjunktivt omdöme, därest ni, mäster Adam, det ringaste förstode er på logiken. Mäster Adam fann icke för godt att svara på denna logik, utan lyssnade med stigande förbittring på böndernes larm därnere, där de genomströfvade rummen, plundrande och sönderslående allt, i sin harm att icke finna den de sökte.

Andtligen sprungo några uppför vindstrappan och stötte där på öltunnorna. Detta arbete blef dem en Sisyfsklippa. Knappt var en tunna inslagen och undanröjd, innan en annan, nedstörtad uppifrån, intog dess plats. Bönderne aflöste hvarandra under harmfulla hämnderop; förgäfves: Tiden förgick ; det var redan ljus dag ; hvarje minut kunde man vänta ett angrepp af fogdens folk från slottet. Då höjde sig öfver larmet en olycksbådande stämma: Han skall icke undkomma oss.

Det blir därför tid att se åt hvad som blifvit af fogden och hans lärde kamrat på vinden. Så snart den tilltagande röken öfvertygat mäster Adam, att faran växte med hvarje ögonblick, och ingen undsättning hördes af, fattade han studentens hand och sade: Gluggen därborta vetter mot parken; träng dig ut genom den; för mig är den för smal.

Så snart du hissat dig ned med detta rep, spring upp till Greta i löftet, bärga henne ur lågorna och för henne till min syster, bagarens änka o i Abo. När du sen får dig bröd, så gift dig med flickan — försörj henne ärligt och blif för henne en god man! Se så, Gud vare med dig, min son! Och den hårde fogden aftorkade hemligt en tår. Jag lämnar er icke. Därpå laddade han än en gång sitt tunga gevär, riktade det åter mot bönderne, som, icke anande faran, samlat sig i en tät hop på gården, och fyrade af.

Verkan var fruktansvärd; fyra eller fem störtade till marken; de öfriga sprungo förfärade åtskils, i tanke att slottets folk vore öfver dem Mäster Adam begagnade tillfället, ilade ut och lyckades osedd smyga sig in i källaren, där han åtminstone var säker för lågorna.

Emellertid hade Johannes skyndat till löftet. Fogdens gård brann i full låga. Men sent omsider hade slottets manskap, tyngdt af föregående dagens rus, blifvit väckt af larmet. Tolf välbeväpnade och fogden till- gifne tjenare hastade ut till hans försvar. Bönderne, öfverlägsne till antal, men väpnade endast med yxor och bågar, vågade intet motstånd, utan skingrade sig åt alla håll.

Mäster Adam steg fram ur sitt gömme; han hade förlorat gård och egendom, men kunde lyckönska sig att ha undkommit med lifvet. För att vara korta, skola vi endast tillägga, att följden af denna tilldragelse blef ett fördubbladt elände i hela nejden kring Majniemi.

Militär rekvirerades från o Abo och inkvarterades dels på slottet, dels hos dess upproriska underhafvande. I stället för åtta bönder blefvo tjugufyra tagne till rekryter och bortskickade till Polen. Två de förnämsta orostiftarne dömdes och afrättades.

Den talrika kringboende adeln betraktade, ej utan skäl, grefvens af Majniemi sak som sin egen och gjorde allt för att med ytterlig stränghet kväsa upprorsandan. Det blef en sorglig vår full af förödelse. Många hemman öfvergåfvos ; Arvio by blef så godt som öde, och i Lampigårdarna såg man blott kvinnor, gubbar och barn.

Och detta allt i den dåvarande rikaste och tätast befolkade delen af Finland. Bort ila vi nu från Finlands nöd till fjärran länder i söder, där dess blod och penningar föröddes i en ärelysten konungs eröfringskrig. På Gustaf Adolfs och Kristinas tron satt den tappre krigaren, den store fält- herren, den högsinte och högtsträfvande, men föga stats- kloke hjälten Carl X Gustaf.

Vi befinna oss i Juli år Hvilka förmätna planer, hvilken lysande framgång, hvilka triumfer och förödmjukelser hade icke timat inom den korta rymden af ett år före denna tid! Brinnande af stridslystnad hade Carl Gustaf kastat sig öfver det stora, men oeniga, söndrade, själfviska och därför van- mäktiga Polen.

Den 3 Juli hade den tappre och ryktbare finnen Arvid Wittenberg med 20, af trettiåra krigets veteraner uppbrutit från Stettin och inryckt i Polen; snabb som en stormvind ilade konungen efter, och innan November hade han eröfrat Warschau, Krakau, Thorn, Polens nycklar och hufvudstäder, slagit eller lockat till öfvergång dess spridda härar, förjagat dess svage konung Johan Kasimir som en flykting utan rike öfver Karpaternas fjäll till Schlesien, underlagt sig mer än hälften af det vidsträckta riket och tagit trohetsed af dess invånare.

Sedan dess, hvilket växande hat mellan folk och folk — trolöshet, förräderi, försåt, förtviflan, lönmord, hämnd, fanatism — och vid sidan af dem fosterlands- kärlek, tapperhet, ära och snille — hvilka blodiga för- luster, dyrköpta segrar, nöd, faror och elände, hvilken nemesis öfver de svenska vapnen, som här i all deras glans fingo erfara förbannelsen af ett orättvist krig och raseriet hos ett folk, som kämpar för sitt fäderneslands bestånd eller undergång!

Stora, glänsande, men hemska taflor af mänskliga passioner! I November och December hade polackarne begripit djupet af sin förödmju- kelse och vidden af sin fara.

Nöden hade återförenat detta lättsinniga, dock ridderliga folk under dess konungs fanor; framför, bakom, på alla sidor om Carl Gustaf och hans tappre reste sig städer och byar; ur hvarje hydda utgick en hämnare, hvarje arm grep ett svärd, och Johan Kasimir återvände under folkets jubel till sitt olyckliga land. Lockad af förrädare, gick svenska hären framåt ännu lik en lavin som för hvarje steg smälter i vårsolens brand.

Här måste han vända, måste under otroliga faror och mödor bana sig väg till- baka till Warschau, nöjd att hafva räddat en ringa återstod af sina utvalde och med sin egen person re- surserna af sitt snille för kommande segrar.

Den 20 Juni föll ändtligen Warschau i polackarnes händer, till hälften taget med storm, till hälften med ärofull kapitulation; Wittenberg föll ett offer för polackarnes hat, kastades, mot kapitula- tionens villkor, i fängelse och slöt året därpå som fånge sin långa och ärofulla krigarebana.

Dock ännu randades dagar rika på lyckans skiften och stora händelser. Johan Kasimir öfvergafs, strax efter stadens eröfring, af sina flesta trupper; vid sin sida hade han dock mer än 40, man. Carl Gustaf däremot, undkommen som genom ett underverk, hade förenat sig med kurfursten Fredrik Wilhelm af Branden- burg och ilade i spetsen för 18, man, eldade af hämndlystnad och raseri, att återtaga Warschau.

För första gången stodo de båda konungarne personligen mot hvarandra, och deras strid är känd under namn af tre-dagars-slaget vid Warschau.

Franska sändebuden ville förekomma striden och sökte bemedla fred. Oryggligt beslöt han att angripa den mång- dubbelt starkare fienden. Den 18 Juli på eftermiddagen ryckte härarna till strid på östra stranden af Weichseln gentemot det dar- rande Warschau. Polackarne stödde sin vänstra flygel mot floden och starka förskansningar, den högra mot Biallalenka-skogen och ett moras. Svenskar och preussare framryckte på den smala slätten mellan floden och skogen; rytteriet skärmytslade med fienden, men kvällen bröt in, och första dagens strid var obetydlig.

Den 19 Juli grydde. Det var en het sommardag, blott stundom svalkad af en nordostlig blåst, som dref hela moln af krutrök och damm i polackarnes ögon. Preussarne angrepo högra polska flygeln, förde sina kanoner genom sumpmarken och besatte en höjd, där de slogo fiendens häftiga anfall tillbaka. Svenska hären ryckte till preussarnes hjälp. Från alla sidor angrep fienden med vild tapperhet.

An rusade polackarne mot svenskarnes front, mottogos med drufhagel och kastades tillbaka. Konungen fattade ett djärft beslut, genom- trängde Biallalenka-skogen och stod nu vid preussarnes srda i böjd linie framför högra polska flygeln. Från dennas leder störtade Johan Kasimirs kvartianer och husarer, det ståtligaste rytteri man kunde se, till anfall. Uplands, Smålands och Ostgöta ryttare mottogo dem; men stöten var för stark och svenskarne afsköto sina pistoler för tidigt; lederna begynte vackla och genom- brötos; under höga rop inrusade polska husarerne.

Men i andra linien mötte dem finnarne under Fabian Berndes, jämte Wittenbergs och Sinclairs ryttare. Här möttes hugg med hugg och stål med stål. Polackarne ryggade, kastade om och kvarlämnade flera hundrade af sina tappraste döda. Samtidigt kastade sig Carl Gustaf mot nya framrusande svärmar af tatarer, slogs i hetaste vimlet som simpel soldat, nedsköt med egen hand två tatarer, nedhögg den tredje; vildarnes ursinne bragtes att rygga.

SIN LYCKA ännu en natt tillbragtes under bar himmel utan föda, utan skydd i fiendens grannskap bland döda och döende, med vissheten om en ny och blodig möda för morgon- dagen. Med sådana trupper besegrar man världen. Vid gryningen den 20 Juli stodo svenskar och preussare på nytt i full slagordning. Nu var det deras tur att angripa. Första anfallet skedde mot en skogs- dunge framför förstaden Praga; efter en het strid var ställningen tagen.

Polackarne hade lämnat sitt artilleri utan försvar; kurfursten tog det; fotfolket på högra polska flygeln tog till flykten, ilade öfver bron till Warschau och uppref den bakom sig. Vänstra flygeln märkte detta och råkade i oro.

Förgäfves red Johan Kasimir med böner och penningar kring bland sitt folk; förgäfves hade hans hjältemodiga drottning Maria Lovisa med tårar uppmanat krigarne att stå för sitt land och sin ära.

Carl Gustaf ryckte fram, hans kanoner sopade stranden, polackarne skingrade sig i vildaste flykt, och slaget var utan räddning förloradt. Polackarne förlorade i denna ryktbara strid öfver 4, döda och sårade, femtio kanoner, all sin tross samt hufvudstaden Warschau, som gaf sig utan motstånd dagen därpå.

Svenska och preussiska förlusten beräknas till 7 å man. Men slagets följder motsvarade icke dess lysande framgång. Polackarne samlade sig ånyo manstarke, trotsige och förbittrade; preussarne med sin kurfurste gjorde fordringar, dem Carl Gustaf ej kunde bevilja, och tågade missnöjde sin väg. Ensam med 8 å 10, svenskar mot fiendens hela makt och glödande hat, kunde ej Carl Gustaf bibehålla sig vid Warschau. Långsamt och försiktigt drog han sig tillbaka, hållande sig på defensiven, och så blef slaget snarare en vänd- punkt till Polens befrielse, än till dess fall.

GET VID WARSGHAU 63 Men när den brännande julisolen glödde öfver sand- fälten kring Warschau, där många tusende döda män- niskor och hästar voro kringströdda till rof åt för- gängelsen, uppstod en förfärligt osund och vidrig luft, så man knappt kunde uthärda i staden och dess grann- skap.

Dock var hela staden uppfylld med hoptals döende, sjuka och sårade, och slutligen utbrast i detta ofantliga lasarett, som ett alster af denna giftiga atmosfer, de tyska krigens gissel, en förödande pest, som bort- ryckte utan försköning hundrade och tusende, dem svärdet skonat; och från dessa förgiftade nejder gick mordängeln ut att hemsöka Östersjöns alla kuster, och rasade utan hejd åren och öfver hela den skandinaviska, finska och ryska norden.

Under Carl Gustafs ryktbara återtåg från Jaroslav var konungens och härens ställning mer än en gång förtviflad. Instängd i det hörn där Sanfloden inflyter i Weichseln, syntes svenska hären förlorad och hade verk- ligen varit det, om icke konungens snille, mod och lycka funnit en utväg att öfvergå San, ja att angripa och taga lithauernes läger på motsatta stranden.

Men fienden ilade framför honom i afsikt att utan räddning slå och fånga honom i ett dylikt hörn, där Wieprtzfloden inflyter i Weichseln. Konungen sammankallade sina öfverstar till krigsråd; enda medlet befanns att afleda fiendens uppmärksamhet från härens verkliga kosa. En trupp borde utsändas på vägen åt Lublin, för att inbilla fienden att man ville komma därvarande svenska besättning till hjälp. Denna afsikt doldes för soldaterne, men det högre befälet kunde icke blifva i okunnighet därom.

Hvem skulle anföra denna trupp? Då erbjöd sig frivilligt öfversten grefve Gustaf Bertelsköld att anföra den åt döden vigda skaran af liffländare och finnar, vidpass man. Anbudet mottogs; truppen aftågade och lockade, som man förutsett, hela lithauiska hären efter sig. Tre dagar värjde sig den lilla truppen mot en femtiofaldt starkare fiende. Slutligen svann dess kraft, den sållade vägen med sina döde, den dignade, förblödde och föll under de oupphörliga anfallen dag och natt.

På mindre än halfva vägen till Lublin var truppen totalt förstörd. Kort efter slaget vid Warschau drog sig Carl Gustaf, öfvergifven af preussarne, tillbaka till Westpreussen. Konungens lynne var dystert; lyckan, som nyss synts honom »fyrkantig», hade hastigt återtagit sin skapnad af ett rullande klot. Stad efter stad, sträcka efter sträcka gingo, oaktadt segern, förlorade. Mest grämde sig konungen öfver förlusten af Lithauen, där De la Gardie och Lewenhaupt allt mera hopplöst kämpade mot förräderiet inom och den vilda förbittringen utom lederna.

Konungen smålog och vände sig till grefve Schlip- penbach, som stod vid hans sida. Carl Gustaf rynkade pannan, och den långa, ytterst smala mustaschen krökte sig vid det bittra löje af be- « dragna förhoppningar, som spelade kring hans ovanligt tjocka öfverläpp.

Carl Gustafs rastlösa ande hatade hvilan och arbetade ständigt på nya planer, den ena djärfvare än den andra. Det var som hade en aning sagt honom, att hans bana på ärans och lifvets höjder skulle blifva kort, och att därför hvarje minut var honom dyrbar. Han sof ganska litet.

Ofta väckt under natten i fält — han hade gifvit stränga befallningar att aldrig skona hans hvila — och tidigt uppe om morgonen, lade han sig vanligen ganska sent — såframt icke vinet understundom tyngde hans hufvud. Så satt han äfven nu på sena kvällen länge sedan hans chefer och soldater gått till hvila. Han tror då, denne schakal, att han endast be- höfver följa i lejonets spår, för att mätta sig med dess byte och kanhända en dag vara den första att sönder- slita sin fallne herskares lemmar.

Schlippenbach, den svekfulle kurländaren, följde konungens blickar och stannade, likasom han, vid Ost- preiissen. Han hyllade hela sin regering igenom en grundtanke: Och Ludvig XI underkufvade hela Frankrike. I ansen mig för en hand knuten kring svärdfästet; jag vill visa er att denna hand förstår icke endast att slå, utan ock att låta eder dansa som dockor för mina trådar!

Att däruti icke stå öfver sin samtid, var hjälten Carl Gustafs mörkaste fläck — och däri låg hemligheten af hans fall. Säg mig, Schlippenbach, finnes det en dödlig, som kan befalla lyckan att vara evig? Ers majestät är en af dessa en gynnande stjärnas skydds- lingar. Ett ögonblick förmörkad, lyser hon åter med klarare glans. Hvad ger honom rätt att föra ett sådant språk? Utan att äga ett lysande hufvud, ja utan andra egenskaper än ett trotsande mod, har han likväl alltsedan sin ungdom seglat i med- gången.

Han har kämpat i hundrade strider, han har undkommit otaliga lifsfaror, utan att såras en enda gång, alltsedan vid Nördlingen. Hans be- sittningar äro nu bland de största i riket, och det skulle icke förvåna mig, om, efter allt detta, ers majestäts nådiga skämt om Lithauens hertigkrona ginge i full- bordan för grefve Bertelsköld.

Jag behöfver sådane män. Och likväl — i denna stund föraktar jag dem. Och snillet be- gagnar dem som blinda redskap för sina ändamål ; engång förslitna, kastas de bort. Men då tal är om Bertelsköld, tillåt mig nämna, att hans stolthet är lika stor som hans lycka. Ingen af ers majestäts adel tål honom vid sin sida; hans rätta plats är i eröfradt land, hvars fördomar man ej mer behöfver skona. Man smeker dem först med en hand så mjuk som en kvinnas och tuktar dem sen med en gissel så hård som Bertelsköld.

Vill eders majestät på allvar behålla Lithauen, läka dess sår och bereda dess välstånd. Men vill ers majestät till en tid utan försköning behålla landet som krigsunderpant, skicka då Bertelsköld med en generalsfullmakt på fickan, och han skall med förbundna ögon taga landet tillbaka. Denne man har en egen förmåga att, i det han själf oupphörligt stiger, bringa andra att falla.

Gungande pattar escort homo köping

Gungande pattar escort homo köping